ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
      781 Keramické obklady
      782 Obklady z kamene
      783 Nátěry
      784 Malby
      785 Tapetování
      786 Čalounické úpravy
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  782 - Obklady z kamene

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Obklad deskami z kamenů měkkých - řemínků
Obkladem z řemínků se rozumí vytvoření pohledové plochy stěn nebo sloupů deskami z kmenů měkkých tl. do 25 mm - řemínky. Obsahem standardu je proměření a provážení plochy, navlhčení podkladu, nanesení malty, manipulace s materiálem, osazení řemínků včetně úpravy tvaru, spárování, očištění povrchu obkladu a odstranění odpadu.

Obklad svislých nebo šikmých konstrukcí deskami z kamenů
Obkladem z kamenů se rozumí vytvoření pohledové plochy stěn, sloupů, ostění a parapetů deskami z kamenů. Obsahem standardu je proměření a provážení obkládané plochy, vyrovnání plochy maltou, manipulace s materiálem, úprava tvaru obkladových kamenů, vyvrtání otvorů do stěn i do kamenů, opatření otvorů kotvami včetně vyplnění injektážní maltou, omazání okolí otvoru ve stěně maltou, očištění povrchu obkladu a odstranění odpadu.

Obklad podhledů deskami z kamenů
Obkladem z kamenů se rozumí vytvoření pohledové plochy podhledů deskami z kamenů. Obsahem standardu je vyrovnání plochy maltou, manipulace s materiálem, úprava tvaru obkladových kamenů, zřízení pomocné podpěrné konstrukce pro podepření podhledů, vyvrtání otvorů do podhledu i do kamenů, opatření otvorů kotvami včetně vyplnění injektážní maltou, očištění povrchu obkladu a odstranění odpadu, odstranění podpěrné konstrukce.

Obklad parapetů deskami z kamenů
Obkladem z kamenů se rozumí vytvoření parapetu použitím kamenných desek.
Obsahem standardu je proměření obkládané plochy, vyrovnání ploch? maltou, manipulace s materiálem, úprava tvaru kamenů, vyvrtání otvorů du podkladu i do kamenů, opatření otvorů kotvami včetně vyplnění injektážní maltou, případné spárování, očištění povrchu obkladu a odstranění odpadu.

Výplň dilatační spáry
Výplní dilatační spáry se rozumí uzavření spáry před vniknutím vody apod. do konstrukce obkladu. Obsahem standardu je vyčištění dilatační spáry, naměření a nařezání profilů pro vyplnění spáry a jejich vložení do spáry ze strany vnějšího prostředí a konečné vyplnění spáry trvale elastickou těsnící hmotou.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle  popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže, obvykle do 15 m vodorovně a 1,5 m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Plocha kamenného obkladu se určuje v m2 z rozměrů obkládaných ploch podle projektu.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č-239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3489 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
- ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene
- ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
- ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
- ČSN 72 1820 Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
- ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 72 2430 – 1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních obkladů z kamene se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
- ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
- ČSN 72 1820 Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
- ČSN 72 2430 – 1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Obklad stěn šikmý je obklad stěn deskami z kamene ve sklonu líce přes 15o do 89 o od vodorovné roviny. Obklad stěn svislý je obklad stěn deskami z kamene ve sklonu líce přes 89o do 90 o od vodorovné roviny. Obklad stropů a podhledů šikmý je obklad stropů a podhledů deskami z kamene ve sklonu líce přes 0o do 89 o od vodorovné roviny. Obklad sloupů, pilířů a pilastrů s půdorysem pravoúhlým je obklad deskami z kamene, jehož nejdelší strana v půdoryse nepřesahuje 2 m. Obklad s lícem rovným je obklad deskami z kamene stejné výrobní tloušťky, jejichž líc leží v rovině. Obklad plastický je obklad deskami z kamene, kdy lícní strana jednotlivých prvků není projektována v jedné rovině. Vytváří se například z desek nestejné tloušťky, nestejné povrchové úpravy, nepravoúhlého průřezu.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k provedení obkladů z kamene je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO KAMENNÉ DESKY
- rozměry
- obrusnost
- nasákavost
- protiskluznost
- pevnost v tahu za ohybu
- odolnost proti povětrnostním vlivům

PRO KOTEVNÍ PRVKY
- únosnost kotvy

 


   Copyright RTS, a.s.