ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
      781 Keramické obklady
      782 Obklady z kamene
      783 Nátěry
      784 Malby
      785 Tapetování
      786 Čalounické úpravy
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  784 - Malby

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Všeobecně- přesun hmot

Obsahem standardu je i přesun hmot

Přípravné práce
Obsahem standardu je i
a) zatření drobných trhlinek v omítce (např. otvorů po hřebících, skobách) sádrováním
b) provedení maleb ze žebříků nebo lešení

Malby povrchů vnitřní z malířských směsí
Malbami povrchů vnitřních z malířských směsí se rozumí provedení nátěrů vnitřních barvami jako např. Teluria, JUB, Jupol, Eternal, Paulín, Fixacil, HET, Ekonomik apod. Obsahem standardu je i tmelení s obroušením, namíchání barev, nanášení štětkou, válečkem nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit barvu, druh a počet nanášených vrstev barev a tmelení.

Pačokování a bílení
Pačokováním a bílením se rozumí provedení nátěrů povrchů vnitřních (stěny, stropy, schodiště) vápenným mlékem se začištěním. Obsahem standardu je i namíchání vápenného mléka a nanesení štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit počet nanášených vrstev pačoku

Malby vápenné

Malbami vápennými se rozumí provedení maleb barvami vápennými se začištěním a s pačokováním (stěny, stropy, schodiště). Obsahem standardu je i namíchání vápenného mléka, barev vápenných a nanesení štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit barvu a počet nanášených vrstev pačoku a vápenných barev.

Malby klihové

Malbami klihovými se rozumí provedení maleb klihových se začištěním s pačokováním nebo bez pačokování (stěny, stropy, schodiště). Platí i pro malby z malířských směsí typu Domal, Malbyt, Osmal apod. Obsahem standardu je i namíchání vápenného mléka, barev klihových s odzkoušením případně s přidáním latexu a nanesení štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit barvu a počet nanášených vrstev pačoku a klihových barev.

Malby latexové
Malbami latexovými se rozumí provedení maleb latexovými barvami včetně podkladního nátěru a tmelení latexovým tmelem s obroušením. Obsahem standardu je i namíchání barvy pro podkladní a krycí nátěry s odzkoušením, obroušení, tmelení a podtmelení s přípravou tmele a s přebroušením, provedení nátěrů podkladních a krycích, oddělení stropu a stěn odšlehnutím. Popis standardu musí vymezit barvu a počet nanášených vrstev podkladní a krycí barvy a tmelení.

Malby z malířských směsí
Malbami z malířských směsí se rozumí provedení maleb se začištěním z malířských směsí typu Remal, Supermal, Primalex, Superlex apod. Obsahem standardu je i namíchání barvy a odzkoušení, úprava barvy pro stříkání (cezení) a nanesení barvy štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit barvu a počet nanášených vrstev barev.

Linkrustace
Linkrustací se rozumí provedení plastické struktury povrchu. Obsahem standardu je i napuštění omítky pojivem, příprava klihu a masy s namícháním, nanesení masy a provedení struktury, napuštění struktury fermeží, namíchání barvy pro krycí nátěr a emailování, nátěr krycí barvou a emailem, odměření a označení styku odšlehnutím, začištění masy a provedení pásku. Popis standardu musí vymezit druh, barvu a počet nanášených vrstev fermeže, krycí barvy a emailu.

Bandážování
Bandážováním se rozumí úprava styčných spojů bandážemi z plátna napuštěného fermeží nebo emulzí šířky do 10 cm. Obsahem standardu je i napuštění bandážovaných míst fermeží nebo emulzí a přetmelení sádrou s obroušením, zalepení napuštění a vyhlazení plátna, přetmelení a přebroušení okrajů nalepeného plátna.

Ostatní
Ostatním se rozumí válečkování, linkování, kanafas, šablonování (bordura), vzorování a napuštění (např. fermeží, disperzí Sokrat, roztokem Lastanox). Obsahem standardu je i rozmíchání a odzkoušení barev a roztoků, odměření a odšlehnutí, válečkování, zhotovení kanafasových vzorů, šablonování vzorů, vzorování drobných detailů pro napuštění, napuštění. Popis standardu musí vymezit druh, barvu (barevné rozvržení), tvar šablon, způsob a počet provedených vrstev a prací z bodu.

Malby povrchů vnitřních stříkanými tapetami (např. ADEXCOLOR,Variopaint, Jaeger apod.). Provedení nástřiku je ideální do obytných místností, kanceláří, škol, hotelů, nemocnic a všude tam kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienu, snadnou údržbu a dokonalý desing. Je antistatický, odolný proti oděru, vlhkosti, bakteriím a plísním,je prodyšný, zpomaluje hoření. Obsahem standardu je i příprava podkladu a rozmíchání a aplikace stříkaných tapet
Popis standardu musí vymezit druha barvu a vzor stříkané tapety

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun – pro malby je součástí náplně cen položek
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru místnosti nebo schodiště. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ


Malby, pačokování a mydlení

Množství maleb, pačokování a mydlení místností a maleb na schodišti se určuje samostatně pro jednotlivé druhy maleb v m2 součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) vypočtených z jejich rozměrů podle projektu,
a) plochy otvorů a nemalované plochy (např.obklady, nátěry, linkustrace) jednotlivě větší než 4 m2 se odečítají plochou přesahující 4 m2;
na sebe navazující nemalované plochy a otvory se pro odpočet sečítají;
nemalované plochy a otvory zasahující do plochy více druhů maleb se odečítají z plochy malby s největší výměrou a při stejné výměře z plochy malby s nejnižší cenou,
b) plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají,
c) plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu

Plocha maleb, pačokování a mydlení členitých stropů (např. trámových, žebrových, vlnitých) s trámy, žebry nebo vlnami
a) výšky do 150 mm se určuje v m2 půdorysné plochy stropu zvětšené o 20 %,
b) výšky přes 150 mm se určuje v m2 rozvinuté plochy stropu.

Plocha maleb, pačokování a mydlení kleneb se určuje v m2 podle vzorce:
P = k · d(s + v)
kde
P - plocha klenby (m2),
d - délka klenby (m),
s - světlost klenby (m),
v - výška klenby (m),
k - koeficient pro klenby: - valené, 1,00
- klášterní, neckové a zrcadlové, 1,20
- křížové, české a kopule, 1,25

Linkrustace
Plocha linkrustace se určuje v m2 z rozměrů konstrukce podle projektu. Linkrustace v pásech šířky do 0,50 m se určuje v množství 0,50 m2 na 1 m pásu. Z plochy linkrustace se odečítají plochy bez linkrustace jednotlivě větší než 0,25 m2.

Válečkování
Plocha válečkování se určuje v m2
Plocha válečkování schodišťového soklu se určuje v m2
a) polovinou plochy schodiště při výšce soklu do 1,5 m
b) celou plochou schodiště při výšce soklu přes 1,5 m

Kanafas, šablonování plošné, vzorování, napuštění, izolování a vyhlazení
Plocha kanafasu, šablonování plošného, vzorování, napuštění, izolování a vyhlazení se určuje v m2 plochy těchto úprav

Bandážování, linkování a šablonování vlysů
Bandážování, linkování a šablonování vlysů se určuje v m délky podle projektu.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ON 73 3400 Malířské práce stavební

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních maleb se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN EN 50144-2-7 (361570) Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole
ČSN EN 50260-2-7 (361590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-7: zvláštní požadavky na stříkací pistole
ČSN ISO 1629 (620004) Kaučuky a latexy – Označování
ČSN 62 1182 (621182) Latexy syntetické. Stanovení pH
ČSN 62 1191 (621191) Latexy syntetické. Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN ISO 3262-8 (670560) Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")
ČSN EN ISO 3262-9 (670565) Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin
ČSN 67 3011 (673011) Stanovení barvy transparentních nátěrových hmot
ČSN 64 9001 (649001) Vodné disperze polymerů a kopolymerů. Příprava zkušebních nátěrů a volných filmů
ČSN 64 9012 (649012) Vodné disperze polymerů a kopolymerů. Stanovení nelepivosti nátěru z disperzí
ČSN EN ISO 4617 (670000) Nátěrové hmoty - Seznam ekvivalentních odborných výrazů
ČSN EN 971-1 (670010) Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 1: Obecné pojmy
ČSN EN ISO 4618-2 (670010) Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 2: Odborné termíny vztahující se k charakterizaci a vlastnostem nátěrů
ČSN EN ISO 4618-3 (670010) Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 3: Příprava povrchu a způsoby aplikace
ČSN EN ISO 3668 (670530) Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot
ČSN EN ISO 7143 (672030) Nátěrové hmoty a pojiva - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných povlakových materiálů a pojiv
ČSN EN 13300 (673000) Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru – Klasifikace
ČSN EN ISO 15528 (673007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny – Vzorkování
ČSN EN 23270 (673008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení
ČSN EN ISO 1514 (673009) Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry
ČSN EN ISO 1513 (673010) Nátěrové hmoty. Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením (ISO 1513:1992)
ČSN 67 3011 (673011) Stanovení barvy transparentních nátěrových hmot
ČSN EN ISO 2811-1 (673012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda
ČSN EN ISO 2811-2 (673012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)
ČSN EN ISO 2811-3 (673012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Metoda oscilační
ČSN EN ISO 2811-4 (673012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce
ČSN EN ISO 2431 (673013) Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
ČSN EN 456 (673015) Nátěrové hmoty a podobné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda
ČSN 67 3039 (673039) Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot
ČSN 72 1068 (721068) Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolínu
ČSN 72 1079 (721079) Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů
ČSN 72 1310-1 (721310) Plavené kaoliny. Společná ustanovení
ČSN EN 459-1 (722201) Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 459-2 (722201) Stavební vápno. Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 459-2 (722201) Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 459-3 (722201) Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody
ČSN 72 2301 (722301) Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody
ČSN EN 13279-2 (722485) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 1953 (824001) Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Kanafas je malba vytvořená kombinací pruhů v barvě podkladu nebo vybarvených nebo válečkovaných nebo vzorovaných a to v přesně odměřených, odšlehnutých a zařezaných pruzích šířky 40 až 150 mm (popř. u pruhů válečkovaných šířky jednoho válečku. Kanafas jedno-, dvou- a vícebarevný je malba vytvořená z pruhů jedné, dvou nebo více barev nepočítaje v to barvu podkladu. Kanafas válečkem je malba vytvořená v souladu s definicí kanafasu, avšak za podmínky, že je tvořen jen z jednotlivých pruhů válečkem a jsou-li tyto pruhy vzdáleny od sebe více než 40 mm. Při vzdálenosti pruhů přes 150 mm se plocha mezi pruhy nepovažuje za kanafas válečkem, ale za malbu.

Malba schodiště je malba prováděná na stěnách, stropech a konstrukcích vnitřního prostoru schodiště vymezeného v rámci každého podlaží půdorysem největší opsané obrysové čáry vedené v největší vzdálenosti
- do 1,20 m od boků schodišťových ramen a
- do 2,00 m od hrany prvního a posledního stupně podlaží.

Malba klihová v sytém tónu je malba, u níž množství nosného pigmentu určujícího barevný tón je vyšší o více než 25 % spotřeby pigmentu zakalkulovaného v položkách. Omítka je jakýkoliv povrch vyhovující pro provádění maleb předepsané kvality. Válečkování jednonásobné barvou je malba válečkem nejméně ve dvou pruzích, a to na sraz nebo s překrytím nebo mezerou šířky do 40 mm při jakémkoliv střídání barev a vzorů. Válečkování dvojnásobné barvou je malba válečkem s celoplošným pokrytím vzoru nebo malba nejméně ve dvou pruzích na sraz nebo s překrytím šířky přes 40 mm a to i s mezerou do 40 mm. Válečkování - imitace tapet je malba tapetovým válečkem s přesným horizontálním a vertikálním vyrovnáním vzoru v pruzích bez mezer nebo překrytí.

ZKRATKY
neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU


Pro určení standardu materiálů používaných k provedení nátěrů je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO NÁTĚROVÉ HMOTY

- označení nátěrové hmoty (složení, použití, název, druh)
- odolnost proti látkám a prostředí (chemická odolnost)
- odolnost proti mytí a drhnutí (omyvatelnost)
- otěr
- odolnost proti mechanickým vlivům
- odolnost proti plísním
- propustnost vodní páry
- difúzní odpor
- přídržnost k podkladu (přilnavost)
- krycí vlastnosti
- plastičnost
- struktura
- dekorační vlastnosti
- ředitelnost
- způsob a místo použití (oblast použití)
- způsob aplikace
- zpracovatelnost
- bělost
- barevný odstín
- vhodnost použití
- doba použitelnosti
- fyzikální vlastnosti
- teoretická vydatnost
- životnost
- objemová hmotnost
- skladovatelnost
- čas schnutí
- příprava podkladu
- spotřeba materiálu (vydatnost)
- pigmenty
- hustota
- hodnota OH
- propustnost vodní páry podle DIN 52 615
- koeficient nasákavosti
- přilnavost
 


   Copyright RTS, a.s.