ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   CENOVÉ UKAZATELE
   KATALOG OBJEKTŮ
   ROZPOČTÁŘSKÉ PRÁCE
   HONORÁŘ ARCHITEKTA
 
 
 
 
 

  Manuál základĹŻ rozpoÄŤtovánĂ­ a kalkulacĂ­ stavebnĂ­ch pracĂ­


Předkládáme Vám upravený Manuál základů rozpočtování a kalkulací stavebních prací, který tvoří osnovu námi pořádaných vzdělávacích kurzů METODIKA ROZPOČTOVÁNÍ A KALKULACE. Tento kurz je určen nejen pro začínající rozpočtáře, ale pro všechny, kteří si potřebují osvojit principy oceňování stavebních prací. Stejně jako všechny dokumenty tohoto webu je i tento neustále aktualizován a doplňován o nové poznatky. Informace o termínech a obsahové náplni školení najdete na internetových stránkách firmy RTS, a.s.

Obsah manuálu:

A. Úvod
B. Výkaz výměr
C. Základní pojmy – terminologie
D. Skladba rozpočtu
E. Ceny stavebních a montážních prací
F. Náklady neobsažené v cenách stavebních a montážních prací
G. Individuální kalkulace


A. ÚVOD

Potřeba ocenění stavebních nebo montážních prací se objeví v okamžiku, kdy se začne uvažovat s realizací stavebního díla a to již v období plánování financí ze strany investora, ze strany projektanta potom z důvodu ocenění projektových prací a v neposlední řadě dodavatel stavebních prací chce vědět, za kolik dílo zrealizuje. Z toho plyne, že se bez ceny stavby neobejdeme v žádné fázi investiční výstavby a ceny stavebních prací zajímají následně i pojišťovny při náhradě škod na stavebních objektech.
Očekávaný cenový údaj bude tak přesný, jak budou vypovídající podklady zpracované investorem nebo projektantem. To znamená, že cena stavebních prací, nebo rozpočet vychází z konkrétních představ vyjádřených projektem a proto musíme umět projektovou dokumentaci z řeči výkresů a technických zpráv převést do počtů technických jednotek, které vyjádří nejen konstrukce, ale i práce nutné k jejich ocenění.
Předesíláme, že budeme používat zavedenou terminologii z dřívější doby. Je nutné, abychom mluvili stejnou řečí, na kterou si již většina rozpočtářů zvykla a zatím nebylo vymyšleno nic lepšího. Doporučujeme věnovat pozornost kapitolám  „Názvosloví a definice“ v úvodech všech ceníků.


B. VÝKAZ VÝMĚR

Výkaz výměr je podklad, zpracovaný v jednotlivých položkách a sloužící k ocenění konstrukcí, prací a dodávek. Jednodušší situace nastane, když výkaz výměr dostaneme z nějakého důvodu již zpracovaný, např. jako podklad pro výběrové řízení, aby všichni uchazeči z řad dodavatelů měli stejné podmínky. I případné chyby budou mít tudíž stejné.
Budeme se však zabývat situací, kdy je výkaz výměr nutné vytvořit. Znamená to pečlivé prostudování technické zprávy a výkresové dokumentace, v ideálním případě včetně tabulek řemesel (zámečnické, klempířské, truhlářské konstrukce atd.).
Při zpracování výkazu výměr doporučujeme postupovat v souladu s předpokládaným technologickým postupem výstavby a respektovat návaznost prací. Tak je nejmenší pravděpodobnost, že se na nějaké konstrukce nebo práce zapomene. Měrnými jednotkami pro ocenění jsou m3, m2, m, kusy, kg, t, případně soubory, hodiny atd. Je nutné dbát na správnost použití měrných jednotek, vyvarovat se záměny typu t – kg, nebo m3 – m2; z těchto záměn plynou velké nepříjemnosti.
Kromě konstrukcí vyjádřených technickými jednotkami nesmíme opomenout ocenit činnosti, které nejsou zřejmé přímo z výkresové dokumentace, ale vycházejí z podmínek, které si stavební dílo svou realizací vyžádá. Tyto informace najdeme především v průvodní a technické zprávě, ve zprávě o hydrologickém nebo geologickém výzkumu popřípadě ve vyjádření zúčastněných na výstavbě.

Jedná se především o:

-
          třídy těžitelnosti zemin,
-
          vzdálenosti pro vodorovné přemístění výkopku,
-
          potřeba pažení a způsobu pažení,
-
          nároky na použití lešení,
-
          potřeba čerpání vody,
-
          případné zajištění základové spáry provedením drenáže,
-
          přesun hmot jako vyjádření situace přímo na staveništi pro nové konstrukce,
-
          manipulace se sutí pro demontované konstrukce včetně řešení skládek,
-
          další vlivy spojené s umístěním stavby nebo s okolním provozem.

Na základě předložené projektové dokumentace musíme tudíž vytvořit výkaz výměr pro následnou volbu vhodných položek z ceníků pro ocenění stavebních prací – pro vytvoření rozpočtu.
Nyní přijdou vhod znalosti výkresové dokumentace, nezřídka při nekvalitních podkladech použijeme vlastní zkušenosti a všeobecné zvyklosti.
Způsoby měření různých konstrukcí jsou uvedeny v úvodních částech jednotlivých ceníků popřípadě v poznámkách u jednotlivých položek.
Pro informaci uvádíme několik vybraných důležitých předpokladů pro stanovení počtu měrných jednotek.

Zemní práce
 
vykopávky
– množství se určuje v m3 horniny v rostlém stavu z rozměrů daných projektem, a to od úrovně přilehlého terénu, kterým může být terén přírodní, nebo terén po sejmutí ornice nebo drnu nebo po odstranění  zpevněných povrchů, v případě pažení se šířka výkopu rozšíří o 0,1 m.
zemníky
– množství vykopávek ze zemníků se určuje v rostlém stavu; není-li to možné, určí se objem ze stavu nakypřeného do rostlého poměrem objemové  hmotnosti sušiny v rostlém stavu a objemové hmotnosti sušiny ve stavu nakypřeném,
roubení – množství měrných jednotek pažení se určuje v m2 plochy stěny výkopu, kterou bude třeba pažit. Nahoře je plocha omezena projektovanou  výškovou kótou horní hrany pažení, nejvýše však úrovní přilehlého terénu, dole je plocha pažení omezena v závislosti na druhu pažin (viz úvod ceníku),

objem rozepření
zapažených stěn výkopu se určuje v m3 rozepřeného prostoru daného součinem půdorysné plochy rozepřeného výkopu a průměrné výšky zapažené plochy rozepřených stěn,

množství vzepření zapažených stěn se určuje v m2 zapažené plochy vzepřených stěn,
manipulace s výkopkem
– objem manipulace s výkopkem se určuje v rostlém stavu horniny na výkopišti. Způsob měření pro svislé přemístění – viz úvod ceníku,
sypané konstrukce
– objem hotové konstrukce předepisuje projekt; do tohoto objemu se započítává i objem zatlačení násypů do podloží, dále viz úvod ceníku.

Konstrukce zděné

množství jednotek zdiva
se určuje v m3 nebo v m2 při zadané tloušťce zdiva; do objemu se započítává objem zdiva vyloženého z líce, objem klenbových nadezdívek (do svislého zdiva), objem obezdívek nosných ocelových koster a nosníků bez odpočtu objemu ocelových nosníků, od objemu se
odečítá – viz úvod ceníku,

množství jednotek příček
se určuje v m2, odpočty a přípočty – viz úvod ceníku.

Konstrukce z betonu

množství jednotek u betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu, u základů se množství zvyšuje o 3,5 % pokud z důvodu úspory bednění je předepsána betonáž přímo do výkopu – další obecně platná pravidla – viz úvod ceníku. V případě plošných konstrukcí např. základových desek lze uvažovat se zvýšením ztratného vlivem nerovnosti podkladu na 5 %.


Bednění
 
množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce, přípočty a odpočty – viz úvod k ceníku.


Výztuž
– množství jednotek se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže.

Omítky vnitřní

množství jednotek vnitřních omítek a úprav povrchu stěn, pilířů, sloupů, stropů, průvlaků apod. se určuje v m2 rozvinuté plochy, přičemž délka stěn se  určuje mezi lící konstrukcí omezujících plochu po stranách, výška stěn se určuje od podlahy ke spodnímu líci stropního podhledu desky, přípočty a odpočty – viz úvod k ceníku.


Omítky vnější

množství jednotek vnějších omítek a úprav průčelí včetně říms, arkýřů, lodžií, balkonů apod. se určuje v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně  upraveného terénu (chodníku) po horní hranu upravované římsy, přičemž boční lochy a půdorysný podhled arkýřů, lodžií, balkónů, markýz a říms se připočítají k ploše průčelí. Množství jednotek vnějších podhledů (podloubí, podchodů) rovných, žebrových apod., vnějších pilířů, sloupů a ostatních  nejmenovaných konstrukcí se určuje v m2 rozvinuté plochy. Další
podrobnosti, odpočty a přípočty – viz úvod ceníku.


Konstrukce podlahové

množství jednotek násypů a mazanin se určuje v m3 projektovaného objemu. Objem vložených latí a dilatačních spár šířky do 40 mm   v mazaninách se neodečítá. Množství jednotek dlažeb, potěrů, vložek do potěrů se určuje v m2 projektované plochy, plocha zabraná latěmi, špalíky a proniky jednotlivě do  0,05 m2 a dilatačními spárami se neodečítá.  Množství jednotek soklíků a výplní do dilatačních spár v mazaninách se  určuje v m délky. Od celkového množství se odečítá kótovaná šířka dveřních otvorů.

Závěr :
Není cílem opisovat úvodní pasáže jednotlivých ceníků, ale je nutné zdůraznit, že způsob výpočtu měrných jednotek má své zásady a zvyklosti uvedené v cenících stavebních a montážních prací a na základě toho se při vytváření výkazu výměr postupuje. Také je nutné vzít v potaz platné ČSN (např. u zemních prací) nebo podklady od výrobců a dodavatelů konstrukcí a materiálů.


C. ZÁKLADNÍ POJMY – terminologie

HSV
– hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby,
                                                   inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství.

PSV
– pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE
– práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech oceňované
                     ceníky řady M.

HZS
– hodinové zúčtovací sazby – pro ocenění prací pro které nejsou ceníkové položky, prací
                                                        nezměřitelných, na předběžné obhlídky pracovišť, na práce při
                                                        haváriích, revize apod.

Práce HSV, PSV a MONTÁŽE se ocení cenami z příslušných ceníků, popřípadě sazbami HZS.


VRN
– vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout
                                                            k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z
                                                            umístění stavby.D. SKLADBA ROZPOČTU

1. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN
    HSV           -    PRÁCE
                      -    DODÁVKY (specifikace)
    PSV           -    PRÁCE
                      -    DODÁVKY (specifikace)
    MONTÁŽE -    PRÁCE
                      -    DODÁVKY
    HZS           -    PRÁCE
                      -    DODÁVKY (specifikace)


2. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – VRN
-
          náklady na zařízení staveniště,
-
          provozní vlivy,
-
          území se ztíženými výrobními podmínkami,
-
          mimořádně ztížené dopravní podmínky,
-
          individualizace nákladů mimostaveništní dopravy,
-
          náklady vzniklé z titulu práce na chráněných památkových objektech,
-
          případně další náklady jinde nevyčíslené.


E. CENY STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1. VŠEOBECNĚ

Stavebními pracemi
se rozumějí práce provedené na staveništi při výstavbě a změnách stavebních objektů, jejich opravách a údržbě, případně demolici a dále práce provedené na staveništi při montáži, změnách, opravách, údržbě a demolici provozních souborů. Za stavební práce se zpravidla nepovažují práce oceňované montážními ceníky (M – ceníky), cenami důlně – stavebních prací (DSP), cenami z ceníků prací a služeb (PaS) a cenami geologických a geodetických výkonů.

Montážními pracemi
se rozumějí práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech, při kusových dodávkách, opravách, údržbě, servisu, demontážích a opětných montážích demontovaného zařízení prováděných externě u zákazníka. Za montážní práce se zpravidla nepovažují práce oceňované ceníky stavebních prací, cenami důlně – stavebních prací (DSP), cenami z ceníků prací a služeb (PaS) a cenami geologických a geodetických výkonů.
V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb o cenách, ve znění pozdějších předpisů je vznik ceny stavebních prací podmíněn dohodou dodavatele a odběratele na principu vztahu nabídky a poptávky.
Neexistují žádné ceny celostátně platné nebo závazné. Pro potřeby oceňování však byly vytvořeny ceny orientační, nebo směrné, ale v každém případě seriozně zpracované na základě všeobecně uznávaných ( NE PLATNÝCH) předpokladů, dosazených do kalkulačního vzorce, po jehož vyplnění nám požadovaná cena práce nebo konstrukce vyjde. Na našem trhu je oceňovacích systémů několik a je na nás, čí ceny zvolíme, které nám vyhovují, kdo se nám jeví jako seriózní atd. Všechny oceňovací systémy vychází z dřívějších „Pravidel pro stanovení cen stavebních a montážních prací“, z kalkulačního vzorce, který zabezpečí, že do ceny budou započteny všechny nutné náklady a žádný z nich nebude započten vícekrát a v neposlední řadě ze sborníků potřeb a nákladů (SPON), které pro každou položku obsahují normu spotřeby materiálů, živé práce a ostatní náklady, které v konečné fázi tvoří cenu.

Použití cen:

Ceny stavebních a montážních prací se používají za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek, pro které byly zpracovány.
Ceny stavebních a montážních prací se používají bez zřetele na skutečně použitou organizaci, mechanizaci nebo technologii výroby a montážních prací, jestliže se tím dodací a kvalitativní podmínky nemění.

Podstatné kvalitativní podmínky jsou vymezeny :

-          ustanoveními dřívějších „Pravidel“ pro oceňování stavebních a montážních prací,
-          všeobecnými podmínkami příslušného ceníku (sborníku nebo katalogu),
-          jmenovitě určenými ČSN a technickými podmínkami uvedenými v příslušném ceníku,
-          popisem orientačních nebo směrných cen a poznámkami k nim,
-          jednoznačným číslem položky ceníku.


Obsah cen:

- V cenách stavebních prací jsou započteny všechny náklady potřebné k provedení stavební práce 
   v rozsahu stanoveném podstatnými podmínkami. Náklady na dodání nového materiálu
   zabudovaného do stavebního díla jsou obsaženy v cenách včetně pořizovacích nákladů s výjimkou
   případů, kdy se oceňují ve specifikaci. (Vysvětlení viz kapitola o volbě položek z ceníků).
- V cenách montážních prací jsou započteny všechny náklady potřebné k provedení montážní práce
   v rozsahu stanoveném podstatnými podmínkami. Ceny montážních prací neobsahují náklady
   dodávek  montovaných strojů a zařízení. Tyto náklady se rozpočtují samostatně ve specifikacích.
- V cenách stavebních a montážních prací jsou započteny náklady na postavení, udržování, použití  
  a odstranění lešení pouze o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa, u prací PSV  a 
  montáží jsou v cenách započteny zednické výpomoci v daném rozsahu. Ostatní lešení se ocení
  samostatně. Náklady na lešení započtené v cenách se při neprovedení lešení neodečítá ani 
  v případech použití lešení samostatně oceňovaného.

  Zednické výpomoci
-  při pracích PSV jsou započteny v cenách v rozsahu uvedeném v úvodu  ceníku, popřípadě se ocení 
   samostatně,
-  při montážních pracích se dopočítávají formou přirážky „zednické výpomoci“ pomocí procentní
   sazby po dohodě odběratele s dodavatelem, popřípadě se ocení individuálně.
 - V cenách stavebních a montážních prací nejsou započteny náklady na ochranné a záchytné
   konstrukce; jejich zřízení a odstranění se ocení samostatně, náklady na přesun hmot, materiálů a
   výrobků; náklady na tento přesun se ocení samostatnými položkami, které jsou součástí ceníků
   prací HSV a PSV.
-  Ceny stavebních a montážních prací nekryjí náklady vznikající dodržováním bezpečnostních
   opatření vyplývajících z předpisů odběratele (investora) nebo jiné na stavbě nezúčastněné
   organizace.
-  V cenách stavebních a montážních prací na stávajících objektech nejsou započteny náklady na 
   ochranné konstrukce zabraňující poškození stávajících konstrukcí a zařízení odběratele nebo jiné na
   stavbě zúčastněné organizace.
-  Ceny stavebních a montážních prací nekryjí náklady na prostoje strojů zaviněné závaznými 
   podmínkami realizace stanovenými příslušnými orgány, popřípadě odběratelem;tyto prostoje se
   oceňují zvlášť v souladu se smlouvou o dodávce.
-  Ceny stavebních prací nekryjí náklady na přesun hmot, materiálů a výrobků; tyto náklady se oceňují
   samostatně, zpravidla cenami pro přesun hmot jež jsou součástí jednotlivých ceníků HSV a PSV   
   nebo individuálně.
-  Ceny montážních prací nekryjí náklady na přidružené výkony nezbytně nutné k provedení
   montážních prací (osvětlení pracoviště a přístupu k němu, zapůjčení materiálu pro pomocné lešení,
   strážní a požární služba pracoviště. Tyto náklady se ocení procentní sazbou a podmínky pro její
   použití jsou úzce specifikovány.


Volba položek pro ocenění stavebních a montážních prací

Ceny stavebních a montážních prací jsou zařazovány do jednotlivých ceníků (sborníků, katalogů) podle vymezení jejich platnosti uvedené v úvodu a je nutné k této platnosti přihlížet.

Příklad
: Výztuž základových pásů z oceli 10216 pro budovu školy oceníme položkou z ceníku
              801–1 Běžné stavební práce a nikoliv z ceníků 821–1 Mosty nebo 825–3 Objekty
              podzemní, stanice a tunely metra.
Tato záměna by se nestala při používání ceníků v sešitové podobě, protože bychom pro běžné základy po ceníku Mosty nebo Metro nesáhli. Jelikož se však běžně používají rozpočtovací programy, ve kterých jsou položky řazeny podle číselné řady bez ohledu na příslušnost k ceníku, může k nesprávnému použití položky dojít. I když i v počítačové podobě je příslušný ceník uveden, ale ne na předním místě a může proto dojít k přehlédnutí, zvláště když si vybíráme položku hlavně podle jednotkové ceny.
Do ceníků s obecnou platností jsou zařazeny ceny stavebních prací, které platí při provádění stavebních prací na všech objektech bez zřetele na zatřídění podle JKSO, při demolicích i při provádění výkonů stavební povahy mimo speciální stavební práce, obor 817 Objekty jaderných zařízení.

Ceníky s obecnou platností:       800 – 1  Zemní práce
                                               800 – 2  Zvláštní zakládání
                                               800 – 3  Lešení
                                               800 – 6  Demolice
                                               800 – 7..  Veškeré práce PSV

Vysvětlivka: JKSO
– Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Znalost tohoto termínu je nezanedbatelná a v průběhu dalšího postupu při oceňování stavebních prací se s ním setkáme.                    
Podle platnosti cen pro určité druhy prací jsou ceníky dále členěny do částí:

A
  pro práce na novostavbách,
B
  pro bourání (demontáž) konstrukcí,
C
  pro práce při údržbě a opravě konstrukcí.

Cen z části A lze použít při dodržení podstatných kvalitativních podmínek i pro stavební práce prováděné při opravě a údržbě. Část B a C u ceníků řady 801 je nahrazena samostatnými ceníky
801 – 3 Bourání a podchycování konstrukcí a 801 – 4 Opravy a údržba.

2. VOLBA POLOŽKY

Ke zvolené položce vytvoříme výkaz výměr ve shodných měrných jednotkách za účelem ocenění stavebních a  montážních prací.

Ceníková položka osahuje:

-
          9 – ti místné číslo
-
          popis položky
-
          měrnou jednotku
-
          hmotnost
-
          hmotnost demontovaných konstrukcí
-
          cenu
-
          případně označení ceníku a jeho části

Číslo položky
vyjadřuje svou skladbou příslušnost položky ke stavebnímu dílu nebo k řemeslnému oboru (u prací PSV), dále vyjadřuje druh konstrukce nebo práce v rámci stavebního dílu a další individuální zpodrobňující charakteristiky.

Popis položky
vyjadřuje volbou slov podstatné skutečnosti:
-
          Pokud popis položky začíná slovy „ zdivo, beton, bednění, stropy, krytina, oplechování atd.“ jedná se o položky vyjadřující stavební konstrukce v kompletní skladbě, to znamená práci i materiál

Příklad
: 27431 – 3311 Beton základových pasů prostý

Položka obsahuje práci dělníků, použití čerpadla a vibrátoru, materiál nutný k ochraně betonu a hlavně dodávku betonové směsi.

-
          Pokud popis položky začíná slovy „ montáž, osazení, zřízení atd.“ jedná se o položky vyjadřující jenom práci, popřípadě jen materiál nutný k montáži, pomocný materiál lešeňový ale ne dodávku materiálu základního.

Příklad
: 64895 - 1411 Osazení parapetních desek dřevěných

             Položka obsahuje pouze práci dělníků a dále maltu na vyrovnání povrchu, drát vázací a
             hřebíky na zajištění při osazení, nikoliv vlastní parapetní desku.

-
          U ceníků montážních prací se dodávky nosného materiálu a montovaných strojů a zařízení      také oceňují samostatně, v cenách bez ohledu na popis položky je započítána pouze práce,       případně montážní nebo pomocný materiál.

Měrná jednotka
je příslušná k jednotlivým druhům konstrukcí a prací, je součástí každé položky a vztahuje se k ní cena.

Hmotnost
je váhovým vyjádřením konkrétní položky stavební práce a je nezbytnou informací pro výpočet přesunu hmot (bude vysvětleno dále).

Demontážní hmotnost
(hmotnost demontovaných konstrukcí) je nezbytnou informací pro výpočet ceny vyjadřující svislou a vodorovnou manipulaci se sutí a vybouranými hmotami a s jejich případným odvozem na skládky včetně poplatků.

Cena
je údaj, který nás nejvíc zajímá a po vynásobení počtem měrných jednotek získáme cenu za položku celkem.

Označení ceníku a jeho části
nám určí příslušnost položky ke konkrétnímu ceníku a umožní nám zvolit položku v souladu s příslušným ceníkem (kromě ceníků s obecnou platností).


3. DODÁVKA MATERIÁLU – specifikace

3.1. Stavební práce HSV a PSV
Materiály (výrobky), jejichž dodávka v souladu s podstatnými kvalitativními podmínkami není součástí položky a není obsahem ceny stavebních prací, se ocení samostatně ve specifikacích k ceně montáže (osazení atd.) a to prodejní cenou, u plátců daně bez DPH, doplněnou o pořizovací náklady.

Množství a druh materiálu (výrobků) se stanoví podle projektu, popřípadě způsobem stanoveným v úvodu ceníku a zvyšuje se o doporučené procento ztratného (prořezu, přeložení – u izolací, apod.).


Vysvětlivka:
  Pořizovací náklady
jsou stanoveny pro jednotlivé materiály podle oborů, vyjadřují dopravní náklady na místo první skládky na staveništi, náklady na nevratné obaly účtované dodavatelem, náklady dopravního zajištění apod. a zásobovací režii. Pořizovací náklady se vztahují na příslušnou měrnou jednotku při uvedené dopravní paritě (parita A – franko stanice nebo závod dodavatele, parita B – franko stanice nebo závod odběratele).

3.2. Montážní práce podle M ceníků
Přímý montážní materiál
je ten, který se bezprostředně spotřebovává (nebo je ho bezpodmínečně třeba) k úplnému provedení montážních prací. U ceníků M – 21, M – 23 a M – 36 se přímý materiál člení na  nosný a podružný. Nosný materiál se ocení prodejní cenou, náklady na mimostaveništní dopravu jsou zahrnuty v ceně montážních prací. Náklady na podružný materiál se určují procentními sazbami.
U ceníků M – 21, M – 22, M – 23 a M – 36 prořez (ztratné) při zpracování materiálu určí procentními sazbami, u ostatních ceníků řady M se určí podle příslušných norem nebo předpisu výrobce.

Specifikace
– náklady na dodávky montovaných strojů a zařízení nejsou součástí ceny montážních prací a oceňují se samostatně prodejními cenami, náklady na mimostaveništní dopravu se ocení individuálně nebo po dohodě dodavatele s odběratelem pomocí procentních sazeb.

3.3. Dodávka materiálů pro práce oceněné HZS
Pokud pro ocenění prací a konstrukcí použijeme HZS, doplní se v případě zabudování materiálu též způsob ocenění tohoto materiálu formou specifikace včetně pořízení a ztratného (prořezu).

3.4. Označení materiálů ve specifikaci
Materiály ve specifikaci se označují čísly podle ustálených zvyklostí, měrnou jednotkou, množstvím měrných jednotek včetně ztratného, cenou a hmotností, nutnou pro výpočet přesunu hmot.


4. PŘESUNY

 4.1. Přesun hmot

4.1.1. Stavební práce HSV a PSV

Přesun hmot je část vnitrostaveništní dopravy materiálů, polotovarů a výrobků započítaných do cen stavebních prací jako přímý materiál a není součástí ceny stavebních prací. Jedná se o přesun z první skládky na staveništi k prostoru technologické manipulace.
Měrnou jednotkou přesunu je 1 tuna (mimo případy, kdy se pro ocenění požije procentní sazba – práce PSV). Množství měrných jednotek se určí na základě hmotnosti uvedené v ceníkových listech orientačních (směrných) cen u jednotlivých položek stavebních prací. Platí to i pro hmotnosti materiálů oceněných ve specifikacích. V přesunu hmot je zohledněna hmotnost materiálů v používání, které jsou v cenách stavebních prací uvažovány sníženou hmotností odpovídající normované obratovosti (bednění, pažení apod.).

Přesun hmot prací HSV se ocení jednou cenou platnou pro celý objekt, popř. výkon vymezený popisem přesunu hmot v příslušných cenících HSV. Ceny přesunu hmot PSV jsou stanoveny pro jednotlivé obory (ceníky) PSV. Místo sazeb za jednotku hmotnosti lze u ceníků PSV použít orientační procentní sazby přesunu hmot a základnou pro výpočet jsou ceny stavebních prací včetně specifikací.
Není-li u položek stavebních prací uvedena hmotnost, jsou náklady na přesun hmot započteny do ceny a samostatně se neoceňují.

Ceny přesunu hmot platí za určitých podmínek a to:

-
          při vymezení nejmenších skladovacích ploch a největších dopravních vzdáleností,
-
          bez omezení skladovacích ploch, ale s vymezením dopravních vzdáleností,
-
          bez omezení skladovacích ploch i dopravních vzdáleností.
Při nedodržení prvních dvou podmínek se uplatní příplatek na zvětšený přesun.

Nejmenší skladovací plocha je součet ploch pro skladování materiálů a manipulaci s nimi s výjimkou ploch pro:

-
          lešení,
-
          ostatní dočasné objekty zařízení staveniště,
-
          skládky a deponie výkopků, ornice, humusu apod.,
-
          ochranná a nebezpečná pásma, vymezená předpisy o bezpečnosti práce,
-
          stroje a zařízení investičního charakteru,
-
          konstrukce oceňované podle ceníků montážních prací,
-
          skladování hmot pro výrobu polotovarů na staveništi.
Nejmenší skladovací plocha je základní podmínkou dodávky a podmiňuje závaznost ceny.
Nejmenší skladovací plocha může být tvořena jednou nebo více plochami a bývá určena v projektu nebo dohodnuta při předání staveniště a s ohledem na postup výstavby jednotlivých objektů stavby, ale bez ohledu, zda se jedná o skladování materiálů pro HSV nebo PSV.

Těžištěm objektu je geometrické těžiště největší půdorysné plochy objektu, pro který se provádí přesun. Rozumí se jím půdorysná plocha ohraničená kolmými průměty obrysu celého objektu z kterékoliv výškové nebo hloubkové úrovně promítnuté na vodorovnou rovinu proloženou nejnižším bodem terénu přiléhajícímu k objektu.

Těžištěm skladovací plochy je geometrické těžiště půdorysné plochy skládky.

Největší dopravní vzdálenost je vzdálenost mezi těžištěm půdorysné plochy skládky a obrysem, hranou, těžištěm nebo jiným místem objektu určeným popisem cen nebo poznámkami k nim. Největší dopravní vzdálenost se měří v ose nejkratší dopravní trasy určené projektantem, nebo se měří jako nejkratší vzdušná vzdálenost mezi těžištěm skládky a objektu, pokud není trasa přerušena nepřekonatelnou překážkou.

Náklady na mimořádné podmínky přesunu hmot vyplývající z takového umístění objektu, kdy je nutné použít mimořádné způsoby dopravy ( nosiči, zvířecí potahy, šikmé výtahy, vrtulníky, prámy a pontony apod.) se oceňují samostatně v rámci vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) – viz dále.
Za mimořádné podmínky přesunu se nepovažuje běžně prováděný ruční přesun materiálů a výrobků na staveništi ani případy kdy si dodavatel nevybuduje vnitrostaveništní komunikace i když je předtím odsouhlasil.


4.1.2. Montážní práce
Pro oceňování podle ceníků řady M se užívá termín vnitrostaveništní doprava. Je to doprava strojů a zařízení uváděných ve specifikacích a přímého materiálu ze staveništního skladu nebo staveništní skládky k místu zabudování v prostoru pracovní zóny (montážní zónou se zpravidla rozumí vzdálenost 100 m od místa zabudování). Náklady na tuto vnitrostaveništní dopravu jsou obsaženy v cenách montáží. Leží – li staveništní sklad nebo skládka za hranicí montážní zóny, jedná se o přesun strojů a zařízení a to horizontálně, vertikálně nebo na sjednané místo v hlubině. Náklady na přesun se stanoví individuálně nebo po dohodě dodavatele s odběratelem pomocí procentních sazeb.

4.2. Přesun materiálů získaných demontáží, demolicí
 U položek stavebních prací z částí B pro bourání (demontáž) konstrukcí u většiny ceníků HSV i PSV, z ceníku 800 – 6  Demolice a z ceníku 801 – 3 Bourání a podchycování jsou uvedeny hmotnosti vybouraného materiálu a konstrukcí. S těmito materiály se manipuluje samostatně, odděleně od materiálů nově na stavbě zabudovávaných.
Jedná se o:

-
          svislou dopravu suti a vybouraných hmot v rámci objektu,
-
          vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot v rámci staveniště,
-
          odvoz suti a vybouraných hmot na skládku,
-
          případně poplatek za skládku podle druhu suti a vybouraných hmot.
Volba jednotlivých položek je dána situací na staveništi a charakterem objektu a je upřesněna poznámkou u jednotlivých položek přesunů.
Jednotkou pro přesun suti a vybouraných hmot je 1t. Množství měrných jednotek se určí na základě hmotnosti uvedené v ceníkových listech orientačních (směrných) cen u jednotlivých položek stavebních prací s minusovým znaménkem.


4.3. Manipulace s výkopkem, porosty, křovinami a stromy
Jedná se o další titul v rámci přemisťování materiálů na stavbě. Podmínky pro volbu položek jednotlivých druhů přemístění jsou uvedeny v úvodu ceníku 800 – 1 Zemní práce a dále jsou upřesněny poznámkami u jednotlivých položek týkajících se přemístění v rámci tohoto ceníku.


4.4. Technologická manipulace
Technologická manipulace je manipulace s materiály při provádění stavebních prací v rámci pracovního prostoru a je součástí ceny stavebních prací. Rozsah technologické manipulace je uveden v úvodu každého ceníku stavebních prací HSV a PSV.
Např. Ceník 822 – 1 Komunikace pozemní a letiště
V cenách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci s materiálem v tomto rozsahu:

-
          vodorovně do 20 m,
-
          svisle do 3 m.


F. NÁKLADY NEOBSAŽENÉ V CENÁCH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – VRN

1.1. Všeobecně
Při zpracování cen stavebních a montážních prací a vytváření rozpočtu je nutné ocenit i takové náklady, které vyplynou z podmínek realizace, které nemůže dodavatel ovlivnit a se kterými se při stanovení orientačních (směrných) cen stavebních a montážních prací nekalkulovalo. Především vyplývají z umístění staveniště a zvyšují náklady dodavatele.

Uplatnění a vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů se děje na základě dohody dodavatele a odběratele.


Pod pojem vedlejších rozpočtových nákladů jsme zařadili následující druhy nákladů:

-
          zařízení staveniště,
-
          provozní vlivy,
-
          území se ztíženými výrobními podmínkami,
-
          mimořádně ztížené dopravní podmínky,
-
          individualizace nákladů mimostaveništní dopravy,
-
          práce na kulturních památkách,
-
          případně další náklady jinde nevyčíslené.
Vedlejší rozpočtové náklady vyjadřují konkrétní situaci na stavbě a proto by měly být individuálně vykalkulovány.

Pro potřeby sestavení rozpočtu se však nabízí jednodušší způsob ocenění a to procentní sazby pro jednotlivé druhy VRN, které jsou uváděny v různých odborných periodikách nebo literatuře a je nutné je považovat za informativní nebo doporučené.


Základnu
pro procentní vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů tvoří zpravidla základní rozpočtové náklady stavebních (HSV a PSV) a montážních prací. Viz. 1.9

1.2. Zařízení staveniště
 
Náklady na zařízení staveniště (globál zařízení staveniště – GZS ) kryjí obvykle náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Jedná se o úplaty za užívání základních prostředků, zejména stavebních objektů investora, dodavatele nebo jiné organizace, jejich udržování a uvedení do původního stavu, případně kryjí náklady na nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby sloužících dočasně jako zařízení staveniště a také kryjí vypracování dokumentace a likvidaci dočasných objektů.
Ke stavebním objektům zařízení staveniště patří především:

-
          kanceláře, vrátnice, strážnice, kanceláře technického dozoru investora a projektanta,
-
          sociální objekty pro pracovníky stavby,
-
          údržbářské dílny, sklady, garáže, přístřešky, výrobny,
-
          vnější oplocení,
-
          vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky,
-
          vnitrostaveništní rozvody energií,
-
          vnitrostaveništní kanalizace do vzdálenosti max. 1 km od obvodu staveniště vč. septiku,
-
          zemní práce nezbytné pro osazení objektů zařízení staveniště,
-
          dočasná ochranná zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže,
-
          příslušné přípojky do vzdálenosti 1 km pokud nejsou součástí objektů stavby.
Doporučené procentní sazby na zařízení staveniště jsou v rozmezí 1% až 3 % s ohledem na charakter stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště.


1.3. Provozní vlivy
 Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem investora nebo třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit.


1.3.1. Silniční případně městský kolejový provoz
Náklady za rušení při provádění stavebních a montážních prací, pokud nelze zřídit objížďku a dopravu vyloučit lze ocenit procentními sazbami v doporučené výši:
-
          pro silniční provoz 1,5 % - 2,5 % bez ohledu na hustotu silničního provozu,
-
          pro městský kolejový provoz 9 % - 12 %, v pásmu do 6 m.

 1.3.2. Železniční provoz

Zvýšení rozpočtových nákladů z titulu současného a souběžného provozu železnice a při provádění prací v ochranném pásmu železnice lze vyjádřit doporučenými procentními sazbami:

-
          pro železniční provoz 5 % - 13 % v pásmu do 10 m od provozované koleje, od 10 do 60 m individuální kalkulací,
-
          u speciálních prací na objektech železnice je toto procento nepoměrně vyšší a je odvislé od počtu vlaků nebo souprav za jednu pracovní směnu nebo k délce výluky v hodinách za směnu.
Podobně se ocení i zvýšení nákladů při kolejovém provozu metra.


1.3.3. Provoz investora a vliv prostředí
Zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí (extrémní teploty, výpary chemikálií, biologická závadnost apod.), přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem nebo na stavbě nezúčastněných organizací lze ocenit doporučenými procentními sazbami:

-
          doprava ke stavebním objektům vedoucí po vnitrozávodních komunikacích investora a přes vrátnici závodu bez vyloučení dopravy investora a třetích osob – ve výši 0,8 % - 1 %,
-
          škodlivé prostředí vzniklé provozem investora – ve výši cca 0,6 % ale jen v případě, že dodavatel vyplácí příplatky podle mzdových předpisů,
-
          přestávky v práci jsou – li nařízeny investorem, za každých i započatých 15 min na směnu se ocení sazbou ve výši cca 0,5 %,
-
          ostatní vlivy způsobené provozem investora z jiných než výše uvedených důvodů – ve výši cca 0,9 %.

1.4. Území se ztíženými výrobními podmínkami
Zvýšení nákladů plynoucí z provádění stavebních a montážních prací v místech, kde jsou zvýšené náklady na pobyt pracovníků, cestovní náklady, rušení technologické dopravy v městech, čištění znečištěných komunikací apod., případně provádění staveb v horských oblastech.


1.4.1. Ztížené výrobní podmínky
V dřívějších oceňovacích podkladech se procentní sazby pro výpočet nákladů pro území se ztíženými výrobními podmínkami určovaly v závislosti na celkových rozpočtových nákladech staveb a podle místní příslušnosti. Bez ohledu na výše uvedené členění doporučujeme procentní sazbu ve výši 1,5 % - 4,5 %, pokud jsou předpokládané náklady z tohoto titulu extrémně vysoké, doporučujeme individuální kalkulaci.


1.4.2. Horské oblasti
Za stavby v horských oblastech se považují stavby prováděné v místech s nadmořskou výškou nad 700 m. Zvýšení nákladů vyplývá z prodloužení zimního období a tím se zvýšenou spotřebou topných médií, zvýšenou spotřebou ochranných materiálů a oděvů, náklady na odstranění sněhu a zajištění posypového materiálu apod.
Doporučená procentní sazba pro ocenění zvýšených nákladů v horských oblastech s nadmořskou výškou nad 700 do 900 m činí 3,5 %.
Pro nadmořskou výšku nad 900 m doporučujeme výpočet pomocí individuální kalkulace.


1.5. Mimořádně ztížené dopravní podmínky
Mimořádně ztíženými dopravními podmínkami mimostaveništní dopravy jsou podmínky plynoucí z umístění stavby, za kterých je nutno použít mimořádné dopravní prostředky (nosiči, soumaři, zvířecí potahy, pásové traktory, šikmé výtahy, svážnice, lanovky, vrtulníky, motorové drážní vozíky, prámy, pontony apod.), nebo odlehčovat normální dopravní prostředky a nevyužívat plně jejich nosnost, pokud to bylo před zahájením stavby dohodnuto a nebo překládat materiál z vagónů na vagóny jiného rozchodu (např. na vlečky).
Zvýšené dopravní náklady se ocení individuálně podle platných cen včetně nákladů na překládání materiálu a při výpočtu se vychází z hmotnosti veškerého přepravovaného materiálu obsaženého v cenách stavebních a montážních prací, specifikací i materiálu pro objekty zařízení staveniště. Dále se vychází ze vzdálenosti ve které ztížené dopravní podmínky působí, nejdále však k obvodu staveniště.


1.6. Individualizace nákladů mimostaveništní dopravy
Průměrné náklady na dopravu materiálu od výrobce nebo prodejce až na staveniště jsou započteny v orientačních (směrných ) cenách stavebních prací a v cenách materiálů uváděných ve specifikaci.
Pokud jsou skutečné náklady pro dopravu materiálu odlišné (vyšší nebo nižší) a jejich podíl na stavbě je podstatný, je třeba rozhodnout mezi dodavatelem a odběratelem o jejich individualizaci a o způsobu jejího propočtu.
Individualizace spočívá ve zjištění rozdílu mezi průměrnými náklady na mimostaveništní dopravu započtenými v cenách stavebních prací a mezi skutečnými náklady dosahovanými na konkrétní stavbě.
Skutečné náklady na dopravu lze zjistit z faktury za sledovaný materiál a jeho dopravu na příslušnou měrnou jednotku, průměrné jednotkové náklady mimostaveništní dopravy lze zjistit z výše pořizovacích nákladů započtených v ceně materiálu.
Rozdíl mezi skutečnými náklady a průměrnými náklady na mimostaveništní dopravu jsou potom předmětem vyúčtování mezi dodavatelem a odběratelem.
Individualizace mimostaveništní dopravy v plném rozsahu je pracná a výsledek nemusí být úměrný vynaloženému úsilí, je proto vhodné po dohodě dodavatele s odběratelem se omezit pouze na nákladově rozhodující materiály a předem dohodnout zásobovací situaci a to na všechny objekty stavby.


1.7. Práce na kulturních památkách
Stavební a montážní práce prováděné na kulturních památkách mohou mít specifické podmínky provádění (zabezpečení před poškozením, omezení nebo zákaz použití mechanizace a strojů, zvýšená potřeba času na práci apod.). Vedlejší rozpočtové náklady plynoucí z těchto podmínek by proto měly být vyčísleny individuální kalkulací. Pokud by tento výpočet byl z nějakého důvodu nemožný, lze se dohodnout mezi dodavatelem a odběratelem na procentní přirážce o doporučené výši do 12 % na dohodnutý rozsah prací, kterých se mimořádné podmínky týkají.


1.8. Další náklady jinde nevyčíslené

Při provádění stavebních a montážních pracích se mohou vyskytnout další náklady neobsažené v cenách prací ani v jiných vedlejších nákladech, které vzniknou na straně dodavatele a ten žádá jejich úhradu ( např. dopravu zaměstnanců na pracoviště a zpět). Opět přichází na řadu vyčíslení těchto nákladů po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem, uzavřené před započetím prací.

1.9 Základna pro výpočet
Základnu pro procentní vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů tvoří zpravidla základní rozpočtové náklady stavebních prací (HSV a PSV), případně montážních prací.

 

Vedlejší rozpočtový náklad

 

Základna pro výpočet

Území se ztíženými výrobními podmínkami

HSV + PSV

Zařízení staveniště

HSV + PSV + M

Provoz investora a vliv prostředí

HSV + PSV + M  - specifikace M

Silniční provoz

HSV + PSV + M  - specifikace M

Železniční a městský kolejový provoz

HSV + PSV + M  - specifikace M

Horské oblasti

HSV + PSV + M  - specifikace M

Práce na kulturních památkách

HSV + PSV + M  - specifikace M – HZS – odvozy výkopku a vybouraných hmot – pronájem lešení

 

Individuální kalkulací se vyčíslí : - Mimořádně ztížené dopravní podmínky (nosiči, lanovky, vrtulník).   
                                                       - Individualizace mimostaveništní dopravy (rozdíly oproti sazbám 
                                                                                                                           za pořízení materiálu).


Dále jednotkové (orientační, směrné) ceny neobsahují náklady na:

·
         geodetická měření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby
·
         zřízení a zajištění objížďky a přístupové cesty
·
         regulace, výluka a ochrana dopravy
·
         provizorní mosty
·
         zřízení zemníků a skládek
·
         práce, prostory a vybavení pro objednatele
·
         průzkumné práce geotechnické, archeologické, hydrologické, životního prostředí, diagnostiky, bludných proudů
·
         posudky a kontroly
·
         zkoušky materiálů
·
         autorský dozor
·
         poplatky za zábor veřejných ploch
·
         poplatky za skládku

Tyto náklady se doporučuje stanovit a fakturovat samostatně.


2. KOMPLETAČNÍ ČINNOST – INŽENÝRSKÁ ČINNOST DODAVATELSKÁ (IČD)

Kompletací stavební části stavby vznikají dodavateli náklady, které by měl zahrnout do celkové ceny své dodávky, i když se nejedná o stavební a montážní práce, a uplatňují se samostatně.

Započítání těchto nákladů do cen stavebních je závislé na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem nebo za podmínek veřejné soutěže nebo výběrového řízení.
Kompletací stavební části se rozumí dodávka stavební části jedním dodavatelem za předpokladu plnění následujících podmínek:

-
          na žádost odběratele poskytovat podklady a konzultace při zpracování projektu stavby,
-
          zajistit vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele,
-
          zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů,
-
          převzít staveniště pro stavební část stavby a zařízení staveniště a předávat jeho části poddodavatelům,
-
          koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádět věcné a cenové kontroly včetně přejímky a zajišťovat plnění dílčích termínů dodávky,
-
          zajišťovat poskytnutí zednické a ostatní výpomoci organizacím zúčastněným na stavbě na základě jejich písemného požadavku,
-
          zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby odběratele (vlastníka stavby),
-
          zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání,
-
          na žádost odběratele se zúčastnit vyhodnocovacího řízení.

Pro přiznání ceny kompletační činnosti není rozhodující, zda vyšší dodavatel stavební části stavby zajišťuje dodávku sám, nebo má poddodavatele, musí však splňovat výše uvedené podmínky, jinak pozbývá nárok na přiznání ceny.

Kompletace technologické části stavby zahrnuje činnost spojenou s uskutečněním strojírenských a elektrotechnických dodávek.


Rozdělení stavby na technologickou a stavební část určuje projektant.

Pro stanovení výše kompletačních činností je zpracován „Sazebník“ firmou UNIKA, který obsahuje jednak podmínky a činnosti, za kterých lze uplatnit v cenové nabídce cenu kompletační činnosti a dále návod ke stanovení ceny této činnosti.

Pro informaci uvádíme orientační procentní sazbu kompletační činnosti:

-
          stavební části, která činní 0,8 – 2,5 % podle náročnosti stavby,
-
          technologické části, která činí 2,0 – 4,9 % podle složitosti dodávek.

Základnu pro výpočet IČD tvoří rozpočtové náklady stavebních a montážních prací objektu (hlava III. souhrnného rozpočtu) a náklady na umělecká díla která jsou nedílnou součásti stavby – fresky, sgrafita, apod. (hlava V. souhrnného rozpočtu).

Ceník IČD vydává:

Unika
Okružní 1210
Kolín V.
280 00
tel/fax: 321 726 229
e-mail: kaisler.unika@tiscali.cz
www.volny.cz/kaisler.unika


Pokračování manuálu v 2 části


   Copyright RTS, a.s.