Třídník stavebních konstrukcí a prací

 

Konstrukce a práce HSV

1 Zemní práce

11       Přípravné a přidružené práce

12       Odkopávky a prokopávky

13       Hloubené vykopávky

14       Ražení a hloubení tunelářské

15       Roubení

16       Přemístění výkopku

17       Konstrukce ze zemin

18       Povrchové úpravy terénu

19       Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

2  Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

21       Úprava podloží a základové spáry

22       Piloty

23       Štětové stěny

24       Studny

25       Kesony

26       Vrty

27       Základy

28       Zpevňování hornin a konstrukcí

3 Svislé a kompletní konstrukce

31       Zdi podpěrné a volné

32       Zdi přehradní a opěrné

33       Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

34       Stěny a příčky

35       Stoky

36       Štoly a tunely kruhového průřezu

37       Obezdívky tunelů jiného než kruhového průřezu a podzemních prostor

38       Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)

4 Vodorovné konstrukce

41       Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)

42       Vodorovné nosné konstrukce (inženýrské stavby)

43       Schodiště

44       Zastřešení

45       Podkladní a vedlejší konstrukce (inž. stavby kromě vozovek a železničního svršku)

46       Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)

5 Komunikace

51       Kolejová lože

52       Kolej

53       Kolejová rozvětvení

54       Ostatní úpravy železničního svršku

55       Trakční vedení

56       Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

57       Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

58       Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

59       Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů

60       Omítky ze suchých směsí

61       Úprava povrchů vnitřní

62       Úprava povrchů vnější

63       Podlahy, podlahové konstrukce

64       Osazování výplní otvorů

8 Trubní vedení

81       Potrubí z trub betonových

82       Potrubí z trub železobetonových a předpjatých

83       Potrubí z trub kameninových

84       Potrubí z trub azbestocementových

85       Potrubí z trub litinových

86       Potrubí z trub ocelových (kovové mimo litinových)

87       Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

88       Potrubí z drenážek

89       Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

9 Ostatní konstrukce a práce bourací

91       Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

92       Doplňují konstrukce a práce železniční

93       Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

94       Lešení a stavební výtahy

95       Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

96       Bourání konstrukcí

97       Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

98       Demolice

99       Přesun hmot

X Přehled jednotné technologicko-materiálové charakteristiky pro konstrukce

Konstrukce a práce PSV

711 Izolace proti vodě a vlhkosti

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

714 Akustická a protiotřesová opatření

715 Izolace proti chemickým vlivům

721 Vnitřní kanalizace

722 Vnitřní vodovod

723 Vnitřní plynovod

724 Strojní vybavení

725 Zařizovací předměty

726 Instalační prefabrikáty

731 Kotelny

732 Strojovny

733 Rozvody potrubí

734 Armatury

735 Otopná tělesa

736 Podlahové vytápění

761 Konstrukce sklobetonové

762 Konstrukce tesařské

763 Dřevostavby z dřevěných prefabrikovaných dílců

764 Konstrukce klempířské

765 Krytiny tvrdé

766 Konstrukce truhlářské

767 Kovové stavební doplňkové konstrukce

769 Plastové otvorové prvky

771 Podlahy z dlaždic

772 Dlažby z kamene

773 Podlahy teracové

775 Podlahy vlysové, parketové a lamelové

776 Podlahy povlakové

777 Podlahy syntetické

781 Obklady keramické

782 Obklad z kamene

783 Nátěry

784 Malby

785 Tapetování

786 Čalounické úpravy

787 Zasklívání

 

Konstrukce a práce HSV

 

1 Zemní práce

 

11        Přípravné a přidružené práce

111                               odstranění travin a křovin

111 X                                                  1 odstranění travin

                                                           2 odstranění křovin

                                                           3 sejmutí drnu

112                              kácení stromů a kácení pařezů

112 X                                                  1 kácení stromů

                                                           2 odstranění pařezů

                                                           3 přemístění                 

113                              odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů

113 X                                                  1 odstranění krytů vozovek a zpevněných ploch

                                                           2 odstranění obrubníků, obrub, krajníků, zábradlí

                                                           3 odstranění podkladů

114                              odstranění konstrukcí vodních koryt

114 X                                                  1 odstranění dlažeb

                                                           2 odstranění jiných konstrukcí

115                              čerpání vody

115 X                                                  1 čerpadly

                                                           2 jehlofiltry

116                              úprava a příprava zemin

116 X                                                  1 třídění

                                                           9 ostatní

117                              odstranění sněhu a ledu

119                              ostatní

12        Odkopávky a prokopávky

12X                              1 sejmutí ornice a lesní půdy

                                   2 odkopávky a prokopávky

                                   3 vykopávky zářezů pro podzemní vedení

                                   4 vykopávky koryt

                                   5 vykopávky melioračních kanálů

                                   6 zřízení stupňů v podloží

                                   7 vykopávky pod vodou

                                   8 dolamování vykopávek

                                   9 ostatní

12X X                                                  1 třída horniny 1-2

                                                           2 třída horniny 3

                                                           3 třída horniny 4

                                                           4 třída horniny 5

 

                                                           5 třída horniny 6

                                                           6 třída horniny 7

                                                           7 třída horniny 1-4

8 třída horniny 5-7                                                       

9 ostatní

12X XX                                                                       0 ručně i strojně

                                                                                  1 ručně

                                                                                        5 strojně

                                                                                         6 jednotlivé balvany

13        Hloubené vykopávky

13X                              1 hloubení jam

                                   2 hloubení rýh

                                   3 hloubení šachet

                                   4 hloubení studní

                                   6 hloubení v kesonech

                                   7 hloubení šachtových pilířů a pilot                                

                                   8 dolamování hloubených vykopávek

                                   9 ostatní

13X X                                                  1 třída horniny 1-2

                                                           2 třída horniny 3

                                                           3 třída horniny 4

                                                          4 třída horniny 5

                                                           5 třída horniny 6

                                                           6 třída horniny 7

                                                           7 třída horniny 1-4

                                                           8 třída horniny 5-7

                                                           9 ostatní

13X XX                                                                       0 ručně i strojně

                                                                                        1 ručně

                                                                                  5 strojně

14        Ražení a hloubení tunelářské

141                              protlačování podchodových štol

14XX                                                   1 třída horniny 1-2

                                                          2 třída horniny 3

                                                          3 třída horniny 4

                                                           4 třída horniny 5

                                                           5 třída horniny 6

                                                           6 třída horniny 7

                                                           7 třída horniny 1-4

                                                           8 třída horniny 5-7

                                                          9 ostatní

14X XX                                                                       1 ručně

                                                                                 5 strojně

14X                              2 ražení štol

                                  3 štítování štol

                                  4 ražení šachet

                                  5 ražení tunelů

                                  6 štítování tunelů

                                  7 ražení tunelů členěným výlomem

                                  9 ostatní

14X X                                                  0 přemístění, montáž štítu

                                                           1 I.stupeň ražnosti

                                                          2 II.stupeň ražnosti

                                                          3 III.stupeň ražnosti

                                                          4 litá skála

14X XX                                                                       6 v hornině suché

                                                                                 7 v hornině mokré

                                                                                 8 v hornině zavodněné

15        Roubení

151                              roubení vykopávek

151 X                                                  1 pažení příložné

                                                          2 pažení zátažné

                                                          3 pažení hnané

                                                          4 přepažování příložného pažení

                                                          5 přepažování zátažného pažení

                                                          6 přepažování hnaného pažení

                                                          7 pažení mezi záporami

                                                          9 ostatní

151 XX                                                                        0 z jakéhokoliv materiálu

 

152                              roubení tunelářské

152 X                                                  1 pažení v I.stupni ražnosti

                                                           2 pažení ve II.stupni ražnosti

                                                           3 pažení ve III.stupni ražnosti

                                                           4 přepažování v I.stupni ražnosti

                                                           5 přepažování ve II.stupni ražnosti

                                                           6 přepažování ve III.stupni ražnosti

                                                           9 ostatní

152 XX                                                                        6 v hornině suché

                                                                                  7 v hornině mokré

                                                                                  8 v hornině zavodněné

 

153                              speciální zajištění výkopu

153 X                                                                          1 suspenzí

                                                                                  2 záporami

                                                                                  5 kotvením

 

154                              zajištění výrubu štol

154 X                                                  1 pažení v I.stupni ražnosti

                                                           2 pažení ve II.stupni ražnosti

                                                           3 pažení ve III.stupni ražnosti

                                                           4 přepažování v I.stupni ražnosti

                                                           5 přepažování ve II.stupni ražnosti

                                                           6 přepažování ve III.stupni ražnosti

                                                           9 ostatní

16        Přemístění výkopku

16X                              1 svislé (jen další, pokud není započteno v položce)

                                   2 vodorovné na povrchu

                                   3 vodorovné pod zemí

                                   4 po vodě

                                   5 naplavování

                                   6 přehazování

                                   7 nakládání, překládání, vykládání

                                   9 ostatní

16X X                                                  1 prostá manipulace

                                                           2 na vzdálenost do 100 m

                                                           3 na vzdálenost od 100 do 1000 m

                                                           4 na vzdálenost od 1 do 2 km

                                                          5 na vzdálenost od 2 do 3 km

                                                           6 na vzdálenost od 3 do 5 km

                                                           7 na vzdálenost přes 5

                                                           9 ostatní

17        Konstrukce ze zemin

17X                              1 násypy a skládky předepsaných tvarů

                                   2 těsnění z nepropustných zemin

                                   3 přechodové vrstvy

                                   4 zásypy

                                   5 obsypy

                                   6 výplně

                                   7 skládky nepředepsaných tvarů

                                   8 balvanité hráze

                                   9 ostatní

17X X                                                  1 zhutněné

                                                           2 nezhutněné

17X XX                                                                       0 ručně i strojně

                                                                                        1 ručně

                                                                                  5 strojně

18        Povrchové úpravy terénu

18X                              0 vegetační úpravy, osetí, drnování

                                      1 prosté úpravy pláně

                                   2 úpravy svahů (svahování) a příkopových ploch

18X X                                                  0 rozprostření zeminy

                                                               1 v rostlém terénu (zářezech)

                                                           2 v násypech

                                                           3 rozprostření ornice

                                                           4 osetí

                                                           5 drnování

                                                           6 obrovnávky

                                                           8 umělé skalky

                                                           9 ostatní

18X                              3 úpravy, porosty

18X X                                                  1 kopání jamek

                                                           2 vysazování rostlin

                                                           3 vysazování alpin

                                                           4 obdělání půdy (sadovnické)

                                                               5 agrotechnika

                                                           9 ostatní

18X                              4 vysazování a přesazování keřů a stromů

                                   5 setba keřů a stromů                                                  

18X X                                                  1 keřů

                                                           2 stromů

                                                           3 jehličin

                                                           4 listnáčů

                                                           5 přesazování vzrostlých stromů a keřů

                                                           6 vrbin

                                                           7 živých plotů

                                                           8 hnojení, ošetřování, ochrana

                                                           9 ostatní

18X XX                                                                        0 strojně i ručně

                                                                                         1 ručně

                                                                                  5 strojně

19        Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

 

2  Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

 

21        Úprava podloží a základové spáry

211                              odvodňovací sanační zářezy a žebra

212                              trativody

213                              revizní šachtice a čela trativodů

214                              odvodňovací a sanační vrstvy

215                              zhutnění podloží

216                              ochrana a očištění povrchu podloží

219                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

22        Piloty              

221                              beraněné trvale

222                              nasazené trvale

223                              našroubované trvale

224                              na místě betonované a zhotovované

225                              beraněné dočasně

226                              zápory ocelové

228                              vytahování pilot

229                              ostatní práce spojené s pilotováním

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

23        Štětové stěny

231                              beraněné trvale

232                              beraněné dočasně

233                              nasazené dočasně

234                              tabulové dočasně

235                              zřízení těsnicích konstrukcí

236                              odstranění těsnicích konstrukcí

237                              vytahování beraněných štětovnic

238                              demontáž nasazených a tabulových štětových stěn

239                              podzemní stěny

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

24        Studny

241                              břit a základové věnce, podložka břitu

242                              studnový plášť

243                              úprava dna

244                              výplň vnitřku

245                              krycí deska na studni

246                              izolace a přizdívka

247                              obsyp a těsnění

249                              ostatní

25        Kesony

251                              břit a základové věnce, podložka břitu

252                              kesonový plášť

253                              spouštění kesonu (bez těžení materiálu)

254                              udržování kesonu pod tlakem

255                              vzdušnice a šachtové trouba kesonu

256                              úprava dna a vrchní plochy

257                              zdivo nad kesonem, mezikesonové a výplňové

259                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

26        Vrty

26X                              1 vrty pro kotvení

                                   2 vrty pro injektáž, měřící zařízení, studny do 245 mm

                                   3 vrty jádrové

                                   4 vrty pro piloty, měřící zařízení, studny nad 245 mm

                                   6 vrty pro studny

                                   7 vrty pro podzemní stěny

                                   9 ostatní vrty

26X X                                                  1 podle vrtatelnosti hornina tř. I.

                                                           2 podle vrtatelnosti hornina tř. II.

                                                           3 podle vrtatelnosti hornina tř. III.

                                                           4 podle vrtatelnosti hornina tř. IV.

                                                           5 podle vrtatelnosti hornina tř. V.

                                                           6 podle vrtatelnosti hornina tř. VI.

26X XX                                                                       1 nepažené

                                                                                  2 pažené dočasnými výpažnicemi

                                                                                  3 pažené trvalými výpažnicemi

                                                                                  4 vytažení výpažnic

                                                                                   5 pažení suspenzí

                                                                                   9 ostatní

27        Základy

270                                zdivo základové z lomového kamene vodních staveb

271                              podklady

272                              základové klenby

273                              základové desky

274                              základové pásy, prahy, věnce, ostruhy

275                              základové patky a bloky

277                              základové pilíře (bárky)

278                              základy pod stroje, drobné základy instalační

279                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

28        Zpevňování hornin a konstrukcí

281                              injektování nízkotlaké

282                              injektování vysokotlaké

283                              rozmrazování

284                              elektroosmóza

285                              kotvení

286                              chemické prostředky

289                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

3 Svislé a kompletní konstrukce

31        Zdi podpěrné a volné

310                                zaoblení, úprava líce zdí

311                              zdi nosné

312                              zdi výplňové

313                              zdi obkladové spolunosné a předsádkové

314                              zdi volně stojících komínů a ventilací

315                              zdi půdní, štítové, nadstřešní a poprsní

316                                ukončující a krycí konstrukce

317                              římsy, překlady a klenbové pásy

318                              zdi ohradní a podezdívky

319                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

32        Zdi přehradní a opěrné

320                                prefabrikáty, svařované spoje

321                              zdi přehradní

322                              zdi jezů a plavebních komor

323                              spodní stavba hydrocentrál

324                              jádra přehrad

325                              odběrné věže a výpustná zařízení

326                              hradicí konstrukce lesnicko-technických meliorací

327                              zdi opěrné

328                               zdi šachet a šachtic

329                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

33        Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

331                              jakéhokoli tvaru

334                              mostní pilíře a opěry

335                              patky a hlavice

338                              ohradní

339                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

34        Stěny a příčky

341                                vnitřní, nosné

342                              výplňové a oddělovací pevné včetně ohradních

345                              poprsní, atikové, schodišťové a zábradelní zídky, apod.

346                              izolační ochranné přizdívky a stěny, izolace HSV

348                              zábradlí (kromě schodišťových)

349                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

35        Stoky

351                              spodní část

352                              horní část

355                              žlaby

356                              vložky

358                              stoky kompletní

359                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

36        Štoly a tunely kruhového průřezu

360                              nosná obezdívka štol, výstroj štol

362                              výplň za ruben nosné obezdívky štol

363                              kompletní konstrukce štol

365                              nosná obezdívka tunelů

366                              výplň za rubem obezdívky tunelů

367                              kompletní konstrukce tunelů

369                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

37        Obezdívky tunelů jiného než kruhového průřezu a podzemních prostor

371                              základy

372                              opěry, zdi

373                              stropy (klenby aj.)

374                              spodní klenba

375                              kryt dna

376                              tunelové stoky (odvodnění)

377                              výplň za rubem obezdívky

378                              ochranná obezdívka (např. při mezilehlé izolaci)

379                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

38        Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)

380                                kompletní konstrukce kanálů

381                              krabicové, bytová jádra, výtahové šachty

382                              zásobníky, nádrže, žlaby, sila

383                              chladicí věže bez chladicích systémů

384                              kanály a žlaby vodohospodářských zařízení

385                              chladicí systémy chladicích věží

386                              jímky a septiky (lapače tuku)

387                              hydrogloby

388                              kanály pro inženýrské sítě

389                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

 

4 Vodorovné konstrukce

 

41        Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)

411                              konstrukce plošné

413                              nosníky

416                              podhledy

417                              ztužující pásy, věnce

419                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

42        Vodorovné nosné konstrukce (inženýrské stavby)

421                              konstrukce plošné

423                              nosníky

427                              zakrytí kanálů

428                              klouby a ložiska

429                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

43        Schodiště

430                                konstrukce monolitické

431                              konstrukce plošné, podesty

433                              nosníky, schodnice

434                              konstrukce samostatné

435                              celá schodišťová ramena

436                              schodišťové zídky

439                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

44        Zastřešení

440                                konstrukce monolitické

441                              vazníky

444                              střešní plášť

446                              nadstřešní konstrukce

449                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

45        Podkladní a vedlejší konstrukce (inž. stavby kromě vozovek a železničního svršku)

451                              podkladní vrstvy

452                              podkladní a zajišťovací konstrukce (desky, bloky, prahy, sedla apod.)

453                              dna nádrží, šachet, šachtic apod.

454                              vedlejší a pomocné konstrukce malých vodních staveb

455                              závěsné konstrukce lanových drah

456                              nosná a tažná lana lanových drah

457                              těsnicí a oddělovací konstrukce

458                              mrazuvzdorné a provzdušňovací vrstvy a protimrazové klíny

459                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

46        Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)

461                              patky a opevnění

462                              záhozy

463                              rovnaniny

464                              štětování a pohozy dna

465                              zpevnění dlažbou, rigoly

466                              zpevnění vegetační

467                              stupně a prahy vodních koryt

469                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

5 Komunikace

 

51        Kolejová lože

511                              zřízení

512                              odstranění

513                              pročištění

514                              doplnění

515                              úpravy

516                              montážní kanály a komory

519                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

52        Kolej

52X                              1 zřízení koleje železniční normálně rozchodné

                                   3 zřízení koleje městské

                                   4 zřízení koleje úzkorozchodné

                                   5 snesení koleje železniční

                                   6 snesení koleje městské

                                   7 snesení koleje úzkorozchodné

                                   8 obnova kolejí

                                   9 ostatní

52X X                                                  1 tvar R 65

                                                           2 tvar S 49

                                                           5 tvar jiný nad 20 kg/m

                                                           6 tvar jiný do 20 kg/m

                                                           7 žlábkové

                                                           8 bez materiálu

                                                           9 ostatní

 

52X XX                                                                       2 pražce dřevěné

                                                                                  3 pražce ocelové

                                                                                  4 pražce železobetonové

                                                                                  5 pražce z betonu předpjatého

                                                                                  6 jiné konstrukce místo pražců

                                                                                  7 mostnice

                                                                                  8 podélné prahy

                                                                                  9 ostatní

53        Kolejová rozvětvení

53X                              1 zřízení kolejových rozvětvení normálně rozchodných

                                   3 zřízení kolejových rozvětvení městských

                                   4 zřízení kolejových rozvětvení úzkorozchodných

                                   5 snesení kolejových rozvětvení železniční

                                   6 snesení kolejových rozvětvení městské

                                   7 snesení kolejových rozvětvení úzkorozchodných

                                   8 obnova kolejových rozvětvení

                                      9 ostatní

53X X                                                  1 výhybky tvaru R 65 na dřevěných pražcích

                                                           4 výhybky tvaru S 49 na dřevěných pražcích

                                                           5 výhybky na ocelových pražcích

                                                           6 výhybky jiného tvaru nad 20 kg/m na dřevěných pražcích

                                                           7 výhybky na ocelových pražcích

                                                           8 výhybky z kolejnic žlábkových

                                                           9 ostatní

53X XX                                                                       1 výhybka jednoduchá štíhlá

                                                                                  2 výhybka jednoduchá

                                                                                  3 výhybka oboustranná

                                                                                  4 výhybka křižovatková celá

                                                                                  5 výhybka křižovatková poloviční

                                                                                  6 kolejová křižovatka

                                                           7 jednoduchá kolejová spojka

                                                                                  8 dvojitá kolejová spojka

                                                                                  9 ostatní

54        Ostatní úpravy železničního svršku

54X                              1 rozebrání

                                   2 posun nebo přemístění

                                   3 směrová a výšková úprava

                                   4 výšková úprava, podbíjení

54X X                                                  1 kolej

                                                           2 kolejová rozvětvení

                                                           3 pražce

                                                           4 dilatační zařízení

                                                           5 izolovaný styk

                                                           6 přechodový styk

                                                           7 pojistné kolejnice

                                                           8 zvláštní úpravy pro elektrizací a zabezpečovací zařízení

                                                           9 ostatní

54X XX                                                                        1 pražce dřevěné

                                                                                  2 pražce ocelové

                                                                                  3 pražce železobetonové

                                                                                  4 pražce z betonu předpjatého

                                                                                  5 dočasná úprava

                                                                                  9 ostatní

545                              výměna

545 X                                                  pro 4. místo kódu se uplatňuje členění jako pro 541 až 544

545 XX                                                                        1 kolejnice

                                                                                  2 drobné kolejivo

                                                                                  3 výhybkové součásti

                                                                                  4 pražce dřevěné

                                                                                  5 pražce ocelové

                                                                                  6 pražce betonové

                                                                                  9 ostatní                                             

546                              doplnění

546 X                                                  pro 4. místo kódu se uplatňuje členění jako pro 541 až 544

546 XX                                                                        1 zřízení styku izolačními vložkami

                                                                                  2 zřízení izolovaného styku

                                                                                  3 vložení přechodných spojek

                                                                                  4 vložení pražce s tesařskou úpravou

                                                                                  9 ostatní

547                              kladení na městských drahách

547 X                                                  pro 4. místo kódu se uplatňuje členění jako pro 541 až 544

547 XX                                                                        1 pražce měkké

                                                                                  2 pražce tvrdé

                                                                                  3 pražce betonové

                                                                                  4 kolejnice NP 3

                                                                                  5 pražce výhybkové

                                                                                  6 výhybka

                                                                                  7 křížení

                                                                                  9 ostatní

548                              svařování, řezání apod.

548 X                                                  pro 4. místo kódu se uplatňuje členění jako pro 541 až 544

548 XX                                                                        1 svařování odporové

                                                                                  2 svařování aluminotermické

                                                                                  3 řezání a vrtání

                                                                                  4 broušení

                                                                                  9 ostatní

549                              ostatní

549 X                                                  pro 4. místo kódu se uplatňuje členění jako pro 541 až 544

549 XX                                                                        1 prozatímní styková propojka

                                                                                  2 odstranění stykové propojky

                                                                                  3 zrušení izolovaného styku

                                                                                  9 ostatní

55        Trakční vedení

55X                              1 ČSD stejnosměrné

                                   2 ČSD střídavé

                                   4 místních drah (vleček) střídavé

                                   5 místních drah (vleček) stejnosměrné

                                   6 městské dopravy tramvajové

                                   7 městské dopravy trolejbusové

                                   8 městské dopravy ostatní

                                   9 ostatní

55X X                                                  1 základy

                                                           2 podpěry (stožáry)

                                                           3 trolejové vedení

                                                           4 napájecí a zpětné vedení

                                                           5 přístroje

                                                           6 doplňující zařízení

                                                           7 nátěry

                                                           9 ostatní

56        Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

561                              stabilizace ze zemin (sypanin), štěrkopísku nebo kameniva

561 1                                                   prostá

561 1X                                                                        1 tloušťky do 12 cm

                                                                                  2 tloušťky přes 12 cm

561 X                                                  2 cementové

                                                           3 živičná

                                                           4 vápenná

                                                           5 s přidáním popílku

                                                           6 s přidáním popílku a cementu

                                                           7 s přidáním popílku, cementu a vápna

                                                           8 vyrovnání povrchu

                                                           9 ostatní

561 XX                                                                        1 tloušťky do 5 cm

                                                                                  2 tloušťky do 8 cm

                                                                                  3 tloušťky do 10 cm

                                                                                  4 tloušťky do 12 cm

                                                                                  5 tloušťky do 15 cm

                                                                                  6 tloušťky do 20 cm

                                                                                  7 tloušťky do 25 cm

                                                                                  8 tloušťky přes 25 cm

                                                                                  9 ostatní

562                              hlinitopískové koberce

562 X                                                  1 s přidáním kameniva drceného

                                                           2 s přidáním struskové drti

                                                           3 s přidáním kameniva těženého

                                                           9 ostatní

562 XX                                                                        1 tloušťky 3 cm

                                                                                  2 tloušťky 4 cm

                                                                                  3 tloušťky 5 cm

                                                                                  4 tloušťky 8 cm

56X                              3 bez pojiva a bez zhutnění

                                   4 bez pojiva se zhutněním

56X X                                                  1 z kameniva těženého

                                                           2 ze štěrkopísku

                                                           3 ze škváry

                                                           4 ze strusky nebo struskového štěrku

                                                           5 ze sypaniny (zeminy)

                                                           6 z kameniva drceného (makadamu)

                                                           7 z kameniva drceného (štěrku)

                                                           8 ze štěrkodrti

                                                           9 ostatní

56X XX                                                                       1 tloušťky 5 cm

                                                                                  2 tloušťky 8 cm

                                                                                  3 tloušťky 10 cm

                                                                                  4 tloušťky 12 cm

                                                                                  5 tloušťky 15 cm

                                                                                  6 tloušťky 20 cm

                                                                                  7 tloušťky 25 cm

                                                                                  8 tloušťky 35 cm

                                                                                  9 tloušťky přes 35 cm

565                              z kameniva z živičným pojivem, se zhutněním

565 X                                                  1 asfaltem

                                                           9 ostatní

565 XX                                                                        1 tloušťky 3 cm

                                                                                  2 tloušťky 4 cm

                                                                                  3 tloušťky 5 cm

                                                                                  4 tloušťky 6 cm

                                                                                  5 tloušťky 7 cm

                                                                                  6 tloušťky 8 cm

                                                                                  7 tloušťky 10 cm

                                                                                  8 tloušťky 15 cm

                                                                                  9 tloušťky přes 15 cm

566                              úprava štěrkové vrstvy jako podkladu

566 X                                                  1 bez doplnění kamenivem drceným

                                                           2 s doplněním kamenivem drceným 0,04 m3/m2

                                                           3 s doplněním kamenivem drceným 0,06 m3/m2

                                                           4 s doplněním kamenivem drceným 0,08 m3/m2

                                                                                                                      5 s doplněním kamenivem drceným 0,10 m3/m2

567                              z betonu

567 X                                                  1 prostého

                                                           2 železového

                                                           3 vibrocemu

                                                           9 ostatní                     

567 XX                                                                        1 tloušťky do 10 cm

                                                                                  2 tloušťky do 15 cm

                                                                                  3 tloušťky do 20 cm

                                                                                  4 tloušťky do 25 cm

                                                                                  5 tloušťky do 50 cm

568                              podkladní konstrukce roštové a haťové

568 1                                                   dřevěný rošt dvojitý

568 1X                                                                        1 šíře 4-5 m

                                                                                  4 šíře 5-6 m

                                                                                  7 šíře 6-7 m

568 2                                                   haťový rošt

568 2X                                                                        1 typ A, tloušťka hatí 20 cm

                                                                                  2 typ A, tloušťka hatí 30 cm

                                                                                  3 typ B, tloušťka hatí 20 cm

                                                                                  4 typ B, tloušťka hatí 30 cm

                                                                                  5 typ A nebo B, tloušťka hatí 20-30 cm

                                                                                  6 typ C

568 X                                                  3 povaly o tloušťce ochranné vrstvy 10 cm

                                                           4 povaly o tloušťce ochranné vrstvy 15 cm

568 XX                                                                        1 šířky do 2,5 m

                                                                                  2 šířky do 3 m

                                                                                  3 šířky do 3,5 m

                                                                                  4 šířky do 4 m

                                                                                  5 šířky do 4,5 m

569                              zpevnění krajnice a komunikací pro pěší

569X                                                   1 z kameniva těženého

                                                           2 ze štěrkopísku

                                                           3 ze škváry

                                                           4 ze strusky

                                                           5 ze sypaniny (zeminy)

                                                           6 z kameniva drceného (makadamu)

                                                           7 z kameniva drceného (štěrku)

                                                           8 ze štěrkodrti

                                                           9 ostatní

569 XX                                                                        1 tloušťky 5 cm

                                                                                  2 tloušťky 8 cm

                                                                                  3 tloušťky 10 cm

                                                                                  4 tloušťky 12 cm

                                                                                  5 tloušťky 15 cm

57        Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

571                              z kameniva nebo štěrkopísku

571 X                                                    1 bez zakalení

                                                              2 s hlinitopísčitým kalem

                                                              3 se živičným pojivem, hydrogeneračním kalem

                                                           9 posyp krytu, ostatní

572                                 obnova (rekonstrukce), údržba

572 X                                                     1 bez doplnění kamenivem (štěrkem)

                                                              2 s doplněním kamenivem

                                                              3 s doplněním škvárou

                                                              4 s doplněním kamenivem drceným drobným

                                                              5 s doplněním štěrkopískem

                                                              6 s doplněním sypaninou získanou na místě

                                                              7 vyspravení výtluků

                                                              9 ostatní

572 7X                                                                                1 kamenivem drceným a asfaltem

                                                                                            3 kamenivem těženým nebo štěrkopískem

                                                                                               a asfaltem

                                                                                             4 litým asfaltem

                                                                                             5 betonem asfaltovým

                                                                                             9 ostatní

573                                 živičné postřiky a nátěry

573 X                                                     1 infiltrační postřik

                                                               2 spojovací postřik

                                                               3 prolití podkladu (kalení)

                                                               4 nátěr uzavírací nebo udržovací

                                                               5 nátěr zdrsňovací

                                                               6 posyp podkladu nebo krytu

                                                               9 ostatní

573 XX                                                                                      1 asfaltem

                                                                                                  3 emulzí

574                                  živičné penetrační makadamy

574 X                                                      1 hrubé podkladní z kameniva, štěrku

                                                                2 hrubé podkladní ze struskoštěrku

                                                                3 hrubé obrusné z kameniva, štěrkoviny

                                                                4 hrubé obrusné ze struskoštěrku

                                                                5 jemné obrusné z kameniva, štěrkoviny

                                                                6 jemné obrusné ze struskoštěrku  

                                                                9 ostatní

574 XX                                                                                       1 tloušťky 2 cm

                                                                                                   2 tloušťky 3 cm

                                                                                                   3 tloušťky 4 cm

                                                                                                   4 tloušťky 5 cm

                                                                                                   5 tloušťky 6 cm

                                                                                                   6 tloušťky 7 cm

                                                                                                   7 tloušťky 8 cm

                                                                                                   8 tloušťky 9 cm

                                                                                                   9 tloušťky přes 9 cm

575                                  živičné vsypné makadamy

575 X                                                      1 jednoduché z kameniva, štěrku

                                                                2 jednoduché ze struskoštěrku

                                                                3 dvojité z kameniva, štěrkoviny zesílené

                                                                4 dvojité ze struskoštěrku

                                                                5 zesílené obrusné z kameniva, štěrkoviny

                                                                6 zesílené ze struskoštěrku  

                                                                9 ostatní

575 XX                                                                                       1 tloušťky 2 cm

                                                                                                   2 tloušťky 3 cm

                                                                                                   3 tloušťky 4 cm

                                                                                                   4 tloušťky 5 cm

                                                                                                   5 tloušťky 6 cm

                                                                                                   6 tloušťky 7 cm

                                                                                                   7 tloušťky 8 cm

                                                                                                   8 tloušťky 9 cm

                                                                                                   9 tloušťky přes 9 cm

576                                  živičné koberce

576 X                                                      1 jednovrstvé z kameniva drceného

                                                                2 jednovrstvé z drti struskové

                                                                3 jednovrstvé z kameniva těženého

                                                                4 dvouvrstvé z kameniva drceného

                                                                5 dvouvrstvé z drti struskové

                                                                6 dvouvrstvé z drti struskové a kameniva

                                                                7 jednovrstvé štěrkopískové

                                                                8 dvouvrstvé štěrkopískové

                                                                9 ostatní

576 XX                                                                                       1 tloušťky 2 cm

                                                                                                   2 tloušťky 3 cm

                                                                                                   3 tloušťky 4 cm

                                                                                                   4 tloušťky 5 cm

                                                                                                   5 tloušťky 6 cm

                                                                                                   6 tloušťky 7 cm

                                                                                                   7 tloušťky 8 cm

                                                                                                   8 tloušťky 9 cm

                                                                                                   9 tloušťky přes 9 cm

577                                  asfaltové betony

577 X                                                      1 jednovrstvé z kameniva drceného

                                                                2 jednovrstvé z kameniva těženého

                                                                3 dvouvrstvé z kameniva drceného

                                                                4 dvouvrstvé z kameniva těženého

                                                                5 třívrstvé z kameniva drceného

                                                                6 třívrstvé z kameniva těženého

                                                                9 ostatní

577 XX                                                                                       1 tloušťky 2 cm

                                                                                                   2 tloušťky 3 cm

                                                                                                   3 tloušťky 4 cm

                                                                                                   4 tloušťky 5 cm

                                                                                                   5 tloušťky 6 cm

                                                                                                   6 tloušťky 7 cm

                                                                                                   7 tloušťky 8 cm

                                                                                                   8 tloušťky 9 cm

                                                                                                   9 tloušťky přes 9 cm

578                                  lité asfalty

578 X                                                      1 jednovrstvé

                                                                2 dvouvrstvé

                                                                9 ostatní

578 XX                                                                                       1 tloušťky 2 cm

                                                                                                   2 tloušťky 2,5 cm

                                                                                                   3 tloušťky 3 cm

                                                                                                   4 tloušťky 4 cm

                                                                                                   5 tloušťky 5 cm

                                                                                                   6 tloušťky 6 cm

579                                  ostatní

579 X                                                      1 tenké živičné úpravy

579 XX                                                                                       0 bez rozlišení

58              Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

58X                                  1 z betonu prostého

                                         2 z betonu železového

                                         3 z betonu předpjatého

                                         4 z prefabrikátů

                                         9 ostatní

58X X                                                      1 jednovrstvé

                                                                2 dvouvrstvé

                                                                8 spáry

                                                                9 ostatní

58X XX                                                                                       1 tloušťky do 10 cm

                                                                                                   2 tloušťky do 15 cm

                                                                                                   3 tloušťky do 30 cm

                                                                                                   4 tloušťky do 25 cm

                                                                                                   5 tloušťky do 30 cm

                                                                                                   6 tloušťky do 40 cm

                                                                                                   7 tloušťky do 50 cm

                                                                                                   8 tloušťky přes 50 cm

59        Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

591                              dlažby z kostek

591 X                                                    1 velkých

                                                              2 drobných

                                                              3 struskových

                                                           9 ostatní

591 XX                                                                                      1 do lože z kameniva těženého

                                                                                                  2 do škváry

                                                                                                  3 do strusky

                                                                                                  4 do cementové malty

592                                dlažby z odseků

592 X                                                      1 do lože z kameniva těženého

                                                                2 do škváry

                                                                3 do strusky

                                                                4 do vápenné malty

                                                                5 do cementové malty

592 XX                                                                                        1 bez členění

593                                 dlažby ze zvonivek

593 X                                                     1 na plocho do kameniva těženého

                                                              2 na plocho do strusky

                                                              3 na plocho do cementové malty

                                                              4 nastojato do kameniva těženého

                                                              5 nastojato do strusky

                                                              6 nastojato do cementové malty

                                                              9 ostatní

593 XX                                                                                        1 přes š. 3,5 m

                                                                                                    2 přes š. 1,5 m do 3,5 m

                                                                                                    3 do š. 1,5 m

                                                                                                    4 do 3 m2 plochy

594                                 dlažby a přídlažby z lomového kamene

594 X                                                     1 do lože z kameniva těženého

                                                              2 do škváry

                                                              3 do strusky

                                                              4 do cementové malty

                                                              5 do kamene

                                                              6 do štěrkopísku

                                                              7 do sypaniny z prohozené zeminy

                                                              9 ostatní

595                                 dlažby z dřevěných špalíků

595 X                                                     1 do lože z kameniva těženého na sraz

                                                              2 do lože z kameniva těženého na spáru

                                                              3 do asfaltu na sraz

                                                              4 do asfaltu na spáru

595 XX                                                                                          1 v ploše do 30 m2

                                                                                                      2 v ploše do 50 m2

                                                                                                      3 v ploše přes 50 m2

596                                 dlažby komunikací pro pěší

596 X                                                     1 mozaika

                                                              2 zámková dlažba

                                                              3 kameninové dlaždice

                                                              4 kamenné desky

                                                              5 šatovské špalíky na plocho

                                                              6 šatovské špalíky nastojato

                                                              7 odseky

                                                              8 betonové dlaždice

                                                              9 ostatní

596 XX                                                                                            1 do lože z kameniva těženého

                                                                                                        2 do škváry

                                                                                                        3 do vápenné malty

                                                                                                        4 do cementové malty

                                                                                                        5 do strusky

                                                                                                        6 do betonu

                                                                                                        7 do štěrkopísku

                                                                                                        9 ostatní

597                                 dlažby rigolů a svodnic

597 X                                                     1 z polymerbetonu, z lomového kamene

                                                              2 z cihel

                                                              4 z betonu

                                                              5 ze dřeva

                                                              6 z dlažebních kostek

                                                              7 z betonových desek

                                                              9 ostatní

597 XX                                                                                            1 do lože z kameniva těženého

                                                                                                        2 do škváry

                                                                                                        3 do vápenné malty

                                                                                                        4 do cementové malty

                                                                                                        5 do strusky

                                                                                                        6 do betonu

                                                                                                        7 do štěrkopísku

                                                                                                        9 ostatní

598                                 předlažby

598 X                                                     1 z velkých kostek

                                                              2 z drobných kostek

                                                              3 ze struskových kostek

                                                              4 ze zvonivek

                                                              5 z lomového kamene

                                                              9 ostatní

598 XX                                                                                            1 do lože z kameniva těženého

                                                                                                        2 do škváry

                                                                                                        3 do vápenné malty

                                                                                                        4 do cementové malty

                                                                                                        5 do strusky

                                                                                                        6 do betonu

                                                                                                        7 do štěrkopísku

                                                                                                        9 ostatní

599                                 zálivky a zásypy

599 X                                                     1 asfaltová zálivka

                                                              2 asfaltová zálivka na tělese městské dráhy

                                                              4 zásypy z kameniva těženého

                                                              5 betonová zálivka

                                                              6 zálivka cementovou maltou

                                                              9 ostatní

599 XX                                                                                            1 dlažba z velkých kostek

                                                                                                        2 dlažba z drobných kostek

                                                                                                        3 dlažba z odseků a lomového 

                                                                                                           kamene

                                                                                                        4 silniční panely

                                                                                                        9 ostatní

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů                   

60        Omítky ze suchých směsí

60X                              1 stropů

                                   2 stěn

61        Úprava povrchů vnitřní

61X                              0 cementování nátěrem, pačokování, torkretování, zakrývání otvorů,omítky

                                         kanálů

                                      1 stropů

                                   2 stěn

                                   3 pilířů

                                   4 panelových konstrukcí

                                   5 těles a konstrukcí

                                   6 potrubí

                                   7 šachtic, jímek a podobných konstrukcí

                                   8 kanálů, stok, štol, tunelů

                                   9 ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

62        Úprava povrchů vnější

62X                              0 nátěry omítek, pačokování, omítky konstrukcí inženýrského a vodního

                                         stavitelství, postřik izolací, torkret. omítka, kamenické opracování u

                                         vodních staveb, zakrývání

                                      1 podhledů

                                   2 stěn

                                   3 pilířů

                                   4 panelových konstrukcí

                                   5 těles a konstrukcí

                                   6 potrubí

                                   7 spárování a zatření spár

                                   8 stok

                                   9 ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

63        Podlahy, podlahové konstrukce

63X                              1 násypy a mazaniny bez povrchové úpravy, podpodlažní vrstvy

                                   2 povrchy podlah (nášlapné vrstvy) a potěry

                                   3 orámování (sokly apod.)

                                   4 dilatační spáry

                                   8 mazaniny s povrchovou úpravou

                                   9 ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

64        Osazování výplní otvorů

64X                              1 okna a balkónové dveře

                                   2 dveře

                                   3 vrata

                                   4 mříže (pevné)

                                   5 mříže posuvné a rolety

                                   6 výkladce

                                   7 stěny

                                   8 parapetní desky apod.

                                   9 ostatní
 

8 Trubní vedení

81        Potrubí z trub betonových

81X                              0 v objektech vodního stavitelství

                                      1 drážkové

                                   2 hrdlové

                                   7 tvarovky

81X X                                                  2 těsněné konopným provazcem a cementovou maltou

                                                           3 těsněné konopným provazcem a cementovou maltou

                                                           4 těsněné konopným provazcem a cementovou maltou

                                                           5 netěsněné

81X XX                                                                       1 DN do 50 mm

                                                                                  2 DN nad 50 do 150 mm

                                                                                  3 DN nad 150 do 500 mm

                                                                                  4 DN nad 500 do 1100 mm

                                                                                  5 DN nad 1100 do 1900 mm

                                                                                         6 DN nad 2000 mm

82        Potrubí z trub železobetonových a předpjatých

82X                              0 přeseknutí trouby

                                      1 drážkové

                                   2 hrdlové

                                   7 tvarovky

                                   8 chráničky

82X X                                                  3 těsněné konopným provazcem a cementovou maltou,

                                                                   pryžovými kroužky

                                                           4 těsněné konopným provazcem a cementovou maltou,

                                                                   pryžovými kroužky

                                                           5 těsněné konopným provazcem a cementovou maltou,

                                                                  pryžovými kroužky

                                                           6 těsněné konopným provazcem a cementovou maltou

82X XX                                                                       1 DN do 50 mm

                                                                                  2 DN nad 50 do 150 mm

                                                                                  3 DN nad 150 do 500 mm

                                                                                  4 DN nad 500 do 1100 mm

                                                                                  5 DN nad 1100 do 1900 mm

                                                                                         6 DN nad 2000 mm

83        Potrubí z trub kameninových

83X                              1 splašková kanalizace

                                   2 chemická kanalizace

                                   3 děrované

                                   7 tvarovky pro splaškovou kanalizaci

                                   8 tvarovky pro chemickou kanalizaci

83X X                                                  2 těsněné gumovým kroužkem

                                                           3 těsněné gumovým kroužkem

                                                           4 těsněné gumovým kroužkem

83X XX                                                                       1 DN do 50 mm

                                                                                  2 DN nad 50 do 150 mm

                                                                                  3 DN nad 150 do 500 mm

                                                                                  4 DN nad 500 do 1100 mm

                                                                                  5 DN nad 1100 mm

84        Potrubí z trub azbestocementových

85        Potrubí z trub litinových

85X                              0 výřez nebo výsek na potrubí

                                      1 tlakové hrdlové

                                   2 tlakové přírubové

                                   3 beztlaké

                                   7 tvarovky

85X X                                                  2 těsněné gumovým kroužkem

                                                           3 těsněné gumovým kroužkem

                                                           4 těsněné gumovým kroužkem

                                                           6 integrovaný spoj

85X XX                                                                       1 DN do 50 mm

                                                                                  2 DN nad 50 do 150 mm

                                                                                  3 DN nad 150 do 500 mm

                                                                                  4 DN nad 500 do 1100 mm

                                                                                  5 DN nad 1100 mm

86        Potrubí z trub ocelových (kovové mimo litinových)

86X                              1 závitové

                                   2 hladké

                                   3 hrdlové C

                                   4 hrdlové D

                                   5 přírubové

                                   7 tvarovky

                                   8 chráničky

86X X                                                  2 těsněné konopným provazcem a cementovou maltou

86X XX                                                                       1 DN do 50 mm

                                                                                  2 DN nad 50 do 150 mm

                                                                                  3 DN nad 150 do 500 mm

                                                                                  4 DN nad 500 do 1100 mm

                                                                                   5 DN nad 1100 mm

87        Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

87X                              0 ze sklolaminátu

1 z plastických hmot

                                   5 skleněné a čedičové

                                   7 tvarovky pro potrubí z plastických hmot

                                   8 tvarovky pro potrubí skleněné a čedičové

                                      9 ostatní

87X X                                                  1 těsněné gumovými kroužky

                                                           2 těsněné gumovými kroužky nebo svařované nebo bez

                                                                   těsnění

                                                           3 těsněné gumovými kroužky nebo bez těsnění

                                                           4 těsněné gumovými kroužky nebo chemickými tmely

88            Potrubí z drenážek

88X                              1 drenážky pálené

                                   2 drenážky ze dřeva

                                   3 drenážky z plastických hmot

88X X                                                  2 DN do 130 mm

                                                           3 DN přes 150 mm

89             Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

89X                              1 armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení

                                   2 tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí

89XX                                                   1 DN do 40 mm

                                                           2 DN 50 až 100 mm

                                                           3 DN 150 až 400 mm

                                                           4 DN 500 až 1000 mm

                                                           5 DN 1200 až 1600 mm, tlakové zkoušky

                                                                6 zkoušky těsnosti

893                              šachty armaturní na vodovodní síti

893 1                                                   zděné

893 1X                                                                        1 půdorysné plochy do 1,5 m2

                                                                                  2 půdorysné plochy do 2,5 m2

                                                                                  3 půdorysné plochy do 3,5 a 5 m2

                                                                                  4 půdorysné plochy do 4,5 m2

893 2                                                   betonové

893 2X                                                                        1 půdorysné plochy do 1,5 m2

                                                                                  2 půdorysné plochy do 2,5 a 5 m2

                                                                                  3 půdorysné plochy do 3,5 m2

                                                                                  4 půdorysné plochy do 4,5 m2

                                                                                                                                                                     5 půdorysné plochy do 5,5 m2

                                                                                  6 půdorysné plochy do 6,5 m2

893 3                                                   železobetonové

893 3X                                                                        1 půdorysné plochy do 1,5 m2

                                                                                  2 půdorysné plochy do 2,5 m2

                                                                                  3 půdorysné plochy do 3,5 m2

                                                                                  4 půdorysné plochy do 4,5 m2

                                                                                                                                                                     5 půdorysné plochy do 5,5 m2

                                                                                  6 půdorysné plochy do 6,5 m2

894                              šachty kanalizační

894 X                                                  1 zděné

                                                           2 betonové

                                                           3 železobetonové

                                                                4 prefabrikované

                                                                5 bednění

                                                                6 výztuž

                                                                7 konstrukce z kameniny

895                              objekty meliorační

895 X                                                  0 jímky sběrné

                                                           1 šachty normální

                                                           2 šachty kontrolní

                                                           3 šachty větrací

                                                           4 spadiště

                                                           5 odkalovací

                                                           6 výústě

                                                           7 šachty armaturní

                                                           8 pramenní jímky

                                                           9 kanalizační

895 XX                                                                        1 z trub betonových

                                                                                  2 z kamene

                                                                                  3 z betonu prostého

                                                                                  4 z dílců prefabrikovaných

                                                                                  5 z trub pálených

                                                                                  6 z cihelného zdiva

                                                                                  7 z trub azbestocementových

                                                                                  8 z kameniny

                                                                                         9 ostatní

896                              spadiště kanalizační

896 X                                                     1 zděné nebo z cihel

                                                               2 z betonu prostého

                                                               3 ze železobetonu

897                              skluzy kanalizační

898                              komory kabelových tratí

899                              doplňky trubního vedení

899 X                                                  1 poklopy z litiny a oceli

                                                           2 mříže

                                                           3 poklopy za železobetonu

                                                           4 krycí hrnce šoupat

                                                           5 stupadla

899 XX                                                                         0 všeobecné

                                                                                  1 pro kanalizaci a kabelové tratě

                                                                                  2 pro vodovody

                                                                                  3 silniční

                                                                                  9 ostatní          

899 6                                                   bandáže a obetonování potrubí

899 6X                                                                        1 z betonu

                                                                                  2 z betonu prostého

                                                                                  3 ze železobetonu

                                                                                  4 bednění

                                                                                  5 výztuž

                                                                                  6 lepenka, juta apod.

                                                                                  9 ostatní

899 7                                                   označení

899 9                                                       ostatní

 

9 Ostatní konstrukce a práce bourací

91        Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

911                              zábradlí

911 X                                                  1 jednomadlové

                                                           2 dvoumadlové

                                                           3 svodidlo

911 XX                                                                        3 madlo ocelové, sloupek svodidlový

912                              ochranná zařízení

912 X                                                  1 odrazníky

                                                           2 směrové kůly

                                                           3 odrazná sklíčka

                                                           4 odrazné pásky

                                                           5 stěny

                                                           6 ploty

                                                           8 vrata

                                                           9 ostatní

912 XX                                                                        1 dřevěné

                                                                                  2 betonové

                                                                                  3 železobetonové

                                                                                  4 kamenné

                                                                                  5 ocelové

                                                                                  6 z pletiva

                                                                                  7 ze skla

                                                                                  9 ostatní

913                              značky pro staničení a ohraničení

913 X                                                  1 kilometrovníky

                                                           2 hektometrovníky

                                                           3 mezníky

                                                           4 nivelační značky

913 XX                                                                        1 dřevěné

                                                                                  2 betonové

                                                                                  3 železobetonové

                                                                                  4 kamenné

                                                                                  5 ocelové

                                                                                  6 z pletiva

                                                                                  7 ze skla

                                                                                  9 ostatní

914                              svislé dopravní značky

914 0                                                      montáž značek

914 1                                                   výstražné značky

914 1X                                                                        1 na sloupech dřevěných

                                                                                  2 na sloupech ocelových

914 2                                                   návěstní pro úrovňové přejezdy

914 2X                                                                        1 s jedním pruhem

                                                                                  2 se dvěma pruhy

                                                                                  3 se třemi pruhy

                                                                                  4 celé

914 3                                                   zákazové, příkazové

914 3X                                                                        1 bez odrazových skel

                                                                                  2 s odrazovými skly

914 4                                                   svislé směrové tabule a návěstí

914 4X                                                                        1 směrové tabule a návěstí normální

                                                                                  2 směrové tabule a návěstí dálkové

                                                                                  3 ostatní

914 5                                                   konstrukce pro připevnění svislých dopravních značek

914 5X                                                                        1 konzoly na stožárech

                                                                                  2 konzoly na objektech

                                                                                  3 objímky na stožárech

914 6                                                   sloupky pro svislé silniční značky

914 6X                                                                        1 dřevěné

                                                                                  2 ocelové

                                                                                  4 betonové

914 7                                                   udržování zábradlí, rozcestníků a svislých dopravních značek

914 7X                                                                        1 obnovení izolačního nátěru

                                                                                  2 očištění značek a sloupků

                                                                                  3 vyrovnání sloupků

                                                                                  4 obnovení barvou

                                                                                  5 obílení vápenným mlékem

                                                                                  6 odstranění porostů

                                                                                  7 obnova nátěrů sloupků silničních značek

915                              vodorovné dopravní značky

915 X                                                  1z kostek v jedné řadě

                                                              2 z kostek ve dvou řadách

                                                              3 z jednotlivých kostek

                                                               4 z desek

915 XX                                                                        1 v dlažbě provedené z velkých kostek

                                                                                  2 v dlažbě provedené z drobných kostek

                                                                                  3 v krytu živičném z velkých kostek

                                                                                  4 v krytu živičném z drobných kostek

                                                                                  5 v dlažbě, z keramických kostek

                                                                                  6 z keramických kostek v krytu živičném

                                                                                  7 v dlažbě, z bílého mramoru

                                                                                  8 v krytu živičném, z bílého mramoru

                                                                                  9 ostatní

915 7                                                   jiným způsobem (stříkané z nátěrových hmot, lepené)

915 7X                                                                       0 stopčáry

                                                                                        1 dělicí čáry a vodicí proužky

                                                                                  2 stopčáry, zebry, stíny, ostatní

                                                                                  9 ostatní

 

916                              obrubníky a krajníky

916 X                                                  1 z velkých kostek

                                                           2 z drobných kostek

                                                           5 záhonové

                                                           9 ostatní

916 XX                                                                        1 do lože z kameniva těženého

                                                                                  3 do lože z betonu

                                                                                  6 s boční opěrou z betonu, do lože z betonu

                                                                                  7 na podezdívku

                                                                                  9 ostatní

 

917                              chodníkové obruby

917 X                                                  1 ležaté kamenné

                                                           4 stojaté kamenné

                                                           7 ležaté betonové

                                                           8 stojaté betonové

                                                           9 ostatní

917 XX                                                                        1 do lože z kameniva těženého

                                                                                  3 do lože z betonu

                                                                                   6 s boční opěrou z betonu, do lože z betonu

                                                                                  9 ostatní

 

918                              podezdívka pod chodníkové obruby

918 X                                                  1 beton prostý

                                                           2 beton prokládaný

                                                           9 ostatní

919                              ostatní

919 1                                                   znovuosazení plotů

919 XX                                                                        1 z pletiva

                                                                                  2 ze dřeva

                                                                                  9 ostatní

919 3                                                   vyrovnání obrubníků krajníků

919 3X                                                                        1 ležaté

                                                                                  2 stojaté

                                                                                  9 ostatní

919 4                                                   čela propustků, hospodářské sjezdy, vtokové jímky

919 4X                                                                        1 z betonu prostého

                                                                                  2 ze železobetonu

                                                                                  3 ze dřeva

                                                                                  4 z lomového kamene

                                                                                  5 bednění

                                                                                  6 výztuž

                                                                                  9 ostatní

919 5                                                   silniční propustky

919 5X                                                                        1 z trub betonových

                                                                                  2 z trub železobetonových

                                                                                  3 obetonování trub

                                                                                  9 ostatní

919 6                                                   křídla propustků

919 7                                                   při stavbě krytů komunikací

919 7X                                                                        1 svařované výztužné sítě

                                                                                  2 dilatační spáry včetně zalití, překrytí vložek

3 broušení, zdrsnění, zarovnání styčných ploch

4 ošetření (vodou, postřik)

9 ostatní

92        Doplňují konstrukce a práce železniční

921                              úrovňové přejezdy

922                              úpravy ploch

923                              hrázky a nástupištní zídky

924                              provozovací zařízení

925                              ochranná zařízení

926                              návěstidla a označovací zařízení

927                              železniční propustky

928                              různé na městských drahách

929                              ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

93        Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

931                              dilatační spáry a dilatační zařízení

932                              jímací zařízení

933                              zkoušky konstrukcí a objektů

934                              přepadová, ochranná zařízení rybníků a nádrží

935                              otevřené stoky (žlaby)

936                              drobné předměty a zařízení

938                              čištění usazenin a jiné

939                                ostatní

Na čtvrtém a pátém místě číselného kódu se uplatňuje třídění podle technologicko-materiálové charakteristiky.

94        Lešení a stavební výtahy

941                              lehké pracovní lešení

942                              těžké pracovní lešení

943                              prostorové pracovní lešení

944                              ochranné a záchytné konstrukce

945                              závěsná lešení a pracovní plošiny

946                              pojízdné lešení

947                              speciální lešení pro kesony, pilotáž apod.

948                              skruže a podpěrné lešení

949                              ostatní

95        Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

951                              výtahy

951 X                                                  1 rychlovýtahy

                                                           2 výtahy osobní

                                                           3 výtahy lůžkové

                                                           4 výtahy osobní s oběžným provozem (páternostery)

                                                           5 výtahy nákladní

                                                           6 výtahy stolové

                                                           7 výtahy skipové

952                              čištění objektů

953                              doplňky uvnitř budov a na budově

955                              doplňky mimo budovu

956                              podíly HSV při konstrukcích PSV

957                              doplňky zemědělských objektů

958                              výkony výtvarných umění a řemesel

959                              ostatní

96        Bourání konstrukcí

960                                vodních staveb

960 X                                                         1 z prefa dílců a kamenných kvádrů

                                                                  2 ze zdiva kamenného

                                                                  3 ze železobetonu

961                              základů

961 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 ze zdiva kamenného

                                                           03 ze zdiva cihelného

                                                           04 z betonu

                                                           05 ze železobetonu

                                                           08 z ostatních hmot

962                              zdiva a pilířů

962 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 ze zdiva kamenného a smíšeného

                                                           03 ze zdiva cihelného

                                                           04 z betonu

                                                           05 ze železobetonu

                                                           06 ze dřeva

                                                           07 z kovu

                                                           08 z ostatních hmot

963                              stropů včetně schodišť, nosných konstrukcí inženýrských staveb

963 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 z kamene

                                                           03 z cihel

                                                           04 z betonu

                                                           05 ze železobetonu

                                                           06 ze dřeva

                                                           07 z kovu

                                                           08 z ostatních hmot

964                              samostatných trámů a průvlaků

964 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 z kamene

                                                               03 z cihel

                                                           05 železobetonových

                                                           06 dřevěných

                                                           07 kovových

965                              podlah, dlažeb a podkladů

965 XX                                                01 mostních patek železobetonových

                                                                02 kamenných

                                                           03 cihelných

                                                           04 betonových

                                                           06 dřevěných

                                                           08 ostatních

966                              ostatních stavebních konstrukcí

966 XX                                                00 konstrukcí silničních staveb

                                                           01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 kamenných a smíšených

                                                           03 cihelných

                                                           04 betonových

                                                           05 železobetonových

                                                           06 dřevěných

                                                           07 kovových

                                                           08 ostatních hmot

                                                               6 dopravních značek

967                              přisekávání a osekávání zdiva

967 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 kamenného a smíšeného

                                                           03 cihelného

                                                           04 betonového

                                                           05 železobetonového, úprava líce zdiva

968                              vybourání otvorových výplní

968 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 kamenných

                                                           05 železobetonových

                                                           06 dřevěných

                                                           07 kovových

969                              instalačních vedení

969 XX                                                01 vodovodních

                                                           02 kanalizačních

                                                           03 plynových

                                                           04 topenářských

                                                           05 elektrických

97        Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

971                              ve zdivu

971 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 ve zdivu kamenném a smíšeném

                                                           03 ve zdivu cihelném

                                                           04 ve zdivu betonovém

                                                           05 ve zdivu železobetonovém

                                                           06 v dřevěných konstrukcích

                                                           07 v kovových konstrukcích

                                                           08 v ostatním materiálu

972                              ve stropech a schodištích

972 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 kamenných a smíšených

                                                           03 cihelných

                                                           04 betonových, z dutých tvárnic

                                                           05 železobetonových

                                                           06 dřevěných

                                                           07 z kovu

                                                           08 z ostatních hmot

973                              vysekání výklenků a kapes ve zdivu

973 XX                                                01 z dílců prefabrikovaných

                                                           02 kamenném a smíšeném

                                                           03 cihelném

                                                           04 betonovém

                                                           05 železobetonovém

                                                           06 ze dřeva

                                                           07 z kovu

                                                           08 z ostatních hmot

974                              vysekání rýh

974 XX                                                01 ve zdivu z dílců prefabrikovaných

                                                           02 ve zdivu kamenném a smíšeném

                                                           03 ve zdivu cihelném

                                                           04 ve zdivu betonovém

                                                           05 ve zdivu železobetonovém

                                                           06 ve dřevěných konstrukcích

                                                           08 v ostatních konstrukcích

975                              podchycování

975 XX                                                01 zdiva základového

                                                           02 zdiva nadzákladového

                                                           03 příček

                                                           04 stropů jednořadové

                                                           05 stropů víceřadové

                                                           06 schodišťových konstrukcí

                                                           07 střešních konstrukcí

976                              vybourání zařizovacích předmětů

976 XX                                                01 z dílců betonových nebo železobetonových

                                                           02 kamenných

                                                           03 cihelných nebo keramických

                                                           04 betonových monolitických

                                                           05 z umělých hmot

                                                           06 dřevěných

                                                           07 kovových

                                                           08 z ostatních hmot

                                                           09 z hmot smíšených

978                              otlučení omítek povrchů

978 XX                                                01 vápenných

                                                           02 cementových

                                                           03 šlechtěných a kameninových

                                                           04 fasádních prvků

                                                           05 obkladů

                                                           07 izolací

                                                           08 z ostatních materiálů

979                              doprava a úprava vybouraných hmot

                                                           01 svislá doprava vybouraných hmot a sutí

                                                           02 úprava kamene

                                                           03 úprava cihel

                                                           04 úprava tvárnic

                                                           05 úprava stavebních desek

                                                           06 úprava stropních desek

                                                           07 úprava dlažeb a dlaždic

                                                           08 nakládání a vodorovná doprava vybouraných hmot

                                                           09 ostatní

98        Demolice

981                              stavebních konstrukcí

99        Přesun hmot

991                              sypkých hrubozrnných a drobných materiálů

992                              kusových materiálů, mostních konstrukcí

993                              nakládání, překládání a vykládání ruční

994                              nakládání, překládání a vykládání strojní

998                                přesun hmot HSV a PSV

 

 

X Přehled jednotné technologicko-materiálové charakteristiky pro konstrukce

 

4. a 5. místo číselného kódu

 

1          z prefabrikovaných dílců

10                                z dílců bez ohledu na materiál

11                                z dílců betonových

12                                z dílců železobetonových

13                                z dílců železobetonových předpjatých

14                                z dílců z lehkých betonů

15                                z dílců z plastických hmot

16                                z dílců keramických

17                                z dílců kovových

18                                z dílců dřevěných

19                                z dílců kamenných

 

2          zděné a ukládané

20                                bez ohledu na materiál

21                                z kamene a lomařských výrobků

22                                z kamenických výrobků

23                                z cihel a tvárnic pálených

24                                z příčkovek

25                                ze stavebních desek včetně izolačních

26                                z bloků (kvádrů)

28                                smíšené

29                                z výrobků žáruvzdorných

 

3          betonové monolitické

30                                bez ohledu na materiál

31                                z betonu prostého a prokládaného

32                                ze železobetonu

33                                z betonu předpjatého

34                                z betonu lehkého a zvláštního

35                                bednění

36                                výztuž z betonářské oceli

37                                výztuž předpínací

38                                31 až 34 včetně bednění a výztuže

39                                ostatní

 

4          z malt a pojiv

40                                bez ohledu na druh malt a pojiv

41                                z cementu, vápna, barviv (mimo malt)

42                                z malty vápenné a vápenocementové

43                                z umělého kamene

44                                z malty sádrové a vápenosádrové

45                                z malty cementové

46                                z malty pro zušlechtěné omítky

47                                z malt zvláštních a plastických maltovin

48                                vložky z pletiva, bandáže apod.

49                                z ostatních malt a pojiv

 

5          z kameniva apod.

50                                bez členění

51                                z kamene lomového

52                                z kameniva hrubého drceného - makadam

53                                z kameniva hrubého drceného - štěrk

54                                ze štěrkodrtě

55                                ze strusky a struskového kameniva

56                                z kameniva drobného drceného (drtě)

57                                z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku

58                                ze škváry, suti a haldoviny

59                                ostatní

 

6          z pojiv a těsnicího materiálu

60                                bez ohledu na druh materiálu

61                                z cementu

62                                z asfaltů

63                                z dehtů

64                                z živičných emulzí

65                                z náhradních pojiv

66                                z chemických pojiv

67                                z asfaltů izolačních

68                                z jílů a hlín

69                                z popílků

 

7          z trub nekovových

70                                bez ohledu na dru trub nekovových

71                                z trub betonových

72                                z trub železobetonových

73                                z trub železobetonových předpjatých

74                                z trub kameninových

75                                z drenážních trubek

76                                z trub azbestocementových

77                                z trub čedičových

78                                z trub skleněných

79                                z trub z plastických hmot a dřeva

 

8          z trub kovových

80                                bez ohledu na druh trub kovových

81                                z trub ocelových

82                                z trub litinových

83                                z trub z barevných kovů

84                                z trub z nerez oceli

 

9          ostatní

90                                bez materiálu

91                                z kamenických a lomařských výrobků

92                                z betonových a železobetonových výrobků

93                                z keramických výrobků

94                                z kovu

95                                ze dřeva

96                                ze skla

97                                z lepenky, plsti a tkanin

98                                ze dřevin a travin

99                                z plastických hmot

 

Poznámka:

Dílce a konstrukce z hmot smíšených se označují kódem materiálu nosné části konstrukce či prvku. Nelze-li z tohoto hlediska konstrukci nebo dílec zatřídit, zatřídí se číselným kódem materiálu, který v konstrukci (dílci) převažuje.
 

Konstrukce a práce PSV


711 Izolace proti vodě a vlhkosti

711 X   1 proti zemní vlhkosti

2 stěrkami

3 mostovek

4 proti tlakové vodě, balkony

5 potrubí, nádrží, stok, kanalizačních šachet, proti radonu

6 objektů pod zemí, podchodů, tunelů, štol a metra

7 detaily izolací

8 hydroizolace pro zelené střechy

711 XX                         0 systémové izolace

1 natěradly a tmely za studena

2 natěradly a tmely za horka

3 pásy na sucho

4 pásy přitavením

6 pryžemi

7 termoplasty

8 pryskyřicemi, fóliemi tvarovanými

9 ostatní práce

712 Povlakové krytiny

712 X   2 ze živičných šindelů

3 střech plochých do 10o

4 střech do 30o

5 střech oblých

6 střech nad 30o

7 zesílení krytiny

8 samostatné vytažení izolace, fólie tvarované

9 překrytí ventilačních kanálků, zesílení spár

712 XX                        
                                      1 natěradly a tmely za studena

2 natěradly a tmely za horka

3 doplňky k živičným šindelům

4 pásy přitavením

6 fólií pryžovou

7 fólií PVC

9 podkladní textilie, ostatní práce

713 Izolace tepelné

713 1    běžných stavebních konstrukcí
713 1X                         1 stropů

2 podlah

3 stěn

4 střech

5 střech perlitobetonem

9 doplňky

713 2    izolace chlazených a temperovaných místností

713 2X                         1 izolace chlazených a temperovaných místností deskami

9 doplňky a konstrukční součásti

713 3    těles

713 3X                         1 pásy nebo rohožemi

2 způsobem Izoma M

4 způsobem Reform do konstrukce z oceli nebo distančních kruhů

5 způsobem Reform do konstrukce z plechových lišt

6 tvarových ploch deskami

7 snímatelné Ferrotex

8 speciální

9 doplňky a konstrukční součásti

713 4    potrubí

713 4X                         1 pásy nebo rohožemi

2 způsobem Izoma M

4 způsobem Reform

6 deskami, tvarovkami

7 snímatelné Ferrotex

8 speciální

9 doplňky a konstrukční součásti

713 5    nástřiky a obklady protipožární a tepelně izolační

713 5X                         1 nástřiky, nátěry

2 obklady

3 výplň spár

4 tmelení

5 kabelové přepážky

6 zavěšené podhledy

7 ochranné manžety

8 požární okna

9 doplňky a konstrukční součásti

714 Akustická a protiotřesová opatření

714 1X                         1 akustické obklady

4 doplňky akustických opatření

5 zvukotěsné kabiny

8 pohltivé a konstrukční součásti

9 ostatní práce

715 Izolace proti chemickým vlivům

715 X   1 stavebních konstrukcí

2 technologických zařízení

715 XX                         1 natěradly a tmely za horka

2 natěradly a tmely za studena

3 fóliemi

4 lamináty, tmelení nádrží

5 obkladů, vyzdívek, přizdívek

6 z dlažeb do tmelů

7 speciální

8 ostatní

9 doplňkové

721 Vnitřní kanalizace

721 1    potrubí
721 1X                         1 z kameninových trub normálních

                 4 z litinových trub

                 5 z trub Geberit

                  6 vláknocementové

                 7 z plastových hmot

                 9 zřízení přípojek na potrubí

721 2    příslušenství

                                   1 podlahové vpusti

                                   2 zápachové uzávěrky

                                    3 střešní vtoky

                                   4 lapače střešních splavenin

                                   5 šoupátka kalová

                                   6 koncové (zpětné) klapky

                                   7 ventilační hlavice

                                   9 ostatní

722 Vnitřní vodovod

722 1    potrubí
722 1X                         1 z litinových trub přírubových

                                   2 z litinových trub hrdlových

                                   3 z ocelových trubek závitových pozinkovaných

                                   6 z trubek měděných

                                   7 z trubek z plastických hmot

                                   8 ochrana potrubí

                                   9 přípojky ke strojům a zařízením

722 2    armatury

722 2X                         0 k potrubí z plastů

                                   1 přírubové

                                   2 závitové s jedním závitem

                                   3 závitové s dvěma závity

                                   4 požární

                                   5 požární příslušenství

                                   6 vodoměry

                                   7 uzávěry zpětné automatické HL

9 ostatní

723 Vnitřní plynovod

723 1    potrubí

723 1X                         1 z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit

2 z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním

4 z ocelových trubek přesných

5 z ocelových trubek hladkých spojovaných svařováním

6 z měděných trub, přípojky kloubové k plynoměrům,

7 přípojky propan-butanových instalací

9 přípojky ke strojům a zařízením

723 2    armatury

723 2X                         1 přírubové

2 závitové s jedním závitem

3 závitové s dvěma závity

                                6 plynoměry

                                      9 ostatní

724 Strojní vybavení

724 1    čerpadla

724 1X                                 3 vodovodní ruční

                                   4 vodovodní strojní     

724 2    domovní vodárny

724 2X                         1 s čerpadly horizontálními

                                   2 s čerpadly ponornými

                                   3 příslušenství domovních vodáren

724 3    tlakové nádrže

724 3X                         1 tlakové nádrže stojaté 

                                      2 ležaté            

                                   9 úpravny TÚV    

724 4    kompresory

724 4X                         1 kompresor ruční       

 

725 Zařizovací předměty

725 0    zařizovací předměty podle výrobce
725 0X                         1 zařizovací předměty Laufen

2 zařizovací předměty Panda

725 0X-X                                             2 klozety

3 klozety kombi

4 klozety závěsný

5 bidety

6 pisoáry

7 urinály, umývadly, kryty sifonu

8 vany     

9 ostatní

725 1    zařízení záchodů
725 1X                         1 nádrže splachovací
2 klozety a pisoáry

                                   3 pisoárové stání 

725 2    zařízení koupelen

725 2X                         1 umývadla

2 vany

3 bidety

4 sprchové kouty              

9 ostatní

725 3    zařízení kuchyní

725 3X                         1 dřezy jednoduché

2 dřezy dvojité

3 výlevky

725 4    zařízení umýváren

725 4X                         1 žlaby  

725 5    zařízení pro přípravu teplé vody

725 5X                         1 plynové ohřívače

2 koupelnová kamna a infrazářiče

3 zásobníky elektrické         

725 6    zařízení pro vaření, vytápění a chlazení

725 6X                         1 plynové sporáky

2 plynové vařiče

5 plynová otopná tělesa             

725 7    zařízení laboratorní

725 7X                         1 výlevky 

2 dřezy a propírací misky

5 armatury  

725 8    zařizovací armatury

725 8X                         1 ventily

2 baterie umyvadlové a dřezové

3 baterie vanové

4 baterie sprchové

5 ventily odpadní

6 zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty 

725 9    ostatní zařízení

725 9X                         2 prádelní           

73 lékařské

4 drtiče odpadků

8 dvířka

 

726 Instalační prefabrikáty

726 X                1 bytové             

 

731 Kotelny

731 1    kotle litinové
731 1X                         1 kotle litinové teplovodní na tuhá paliva

3 kotle litinové teplovodní na kapalná a plynná paliva

5 kotle litinové teplovodní plynové

9 ostatní

731 2    kotle ocelové

731 2X                         4 kotle ocelové teplovodní o výkonu do 50kW

                                   8 hořáky na kapalná a plynná paliva

731 3    ostatní vybavení kotelen

731 3X                         1 ventilátory pro umělé tahy

                                   4 hadice napouštěcí

732 Strojovny

732 1    rozdělovače
732 1X                         1 rozdělovače a sběrače

9 montáž orientačních štítků

732 2    ohříváky

732 2X                         1 zásobníkové TUV

2 protiproudové zásobníky tepla

9 ostatní – topná tělesa elektrická

732 3    nádrže             

732 3X                         1 nádrže na kondenzát

                                   2 expanzní beztlaké

                                   3 expanzní tlakové

                                   4 vzdušníky, větrníky, expandéry

732 4    čerpadla

732 4X                         1 čerpadla ruční

2 čerpadla oběhová teplovodní

8 vodoměry

732 5    spínače

732 5X                         2 spínač plovákový

733 Rozvody potrubí

733 1X                         1 z trubek závitových

2 z trubek hladkých

3 kompenzátory

4 odvzdušňovací nádoby a stříšky, sběrače

6 porubí měděné

7 potrubí plastové

8 potrubí předizolované

9 ostatní

734 Armatury

734 1    přírubové
734 1X                         0 montáž armatur přírubových

1 ventily uzavírací

2 ventily zpětné

3 ventily pojistné

4 ventily redukční

5 šoupátka

6 odvaděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry

7 průhledítka, mezikusy, přírubové spoje

8 clonky

9 ostatní (ventily regulační, klapky zpětné, klapky škrtící, ventily odvzdušňovací)

734 2    závitové

734 2X                         0 montáž armatur závitových

1 ventily odvzdušňovací

2 ventily regulační

3 ventily uzavírací

4 ventily zpětné

5 ventily pojistné

6 šroubení

7 šoupátka

8 odvaděče kondenzátu

9 ostatní (kohouty, filtry, růžice, směšovací armatury)

734 3    horkovodní

734 3X                         1 ventily

2 šroubení

9 kondenzační smyčky

734 4    měřicí

734 4X                         1 teploměry

2 tlakoměry

3 termostaty

4 regulátory

9 ostatní (stavoznaky, ventily redukční, ochranné jímky, návarky)  

735 Otopná tělesa

735 1    radiátory

735 1X                         1 litinové

2 ocelové

5 panelové

6 trubkové s hliníkovými lamelami

7 trubkové koupelnové

735 2    registry

735 2X                         1 z trubek žebrovaných

2 z trubek hladkých

9 ostatní

735 4    konvektory

736 Podlahové vytápění

736 X   1 teplovodní

2 elektrické

761 Konstrukce sklobetonové

761 1    svislé mimo oken         
761 1X                         1 svislé mimo oken z tvárnic do tl. 65 mm

2 svislé mimo oken z tvárnic do tl. 100 mm

761 3    zastřešení

761 3X                         1 zastřešení střech rovných zatížení do 2 kPa

2 zastřešení kleneb a kopulí

761 6    okna

761 6X                         1 okna z tvárnic do tl. 65 mm

2 okna z tvárnic do tl. 100 mm

761 8    stropy

761 8X                         1 stropy zatížení do 1 kPa

2 stropy zatížení do 5 kPa

762 Konstrukce tesařské

762 0    zvláštní výkony

762 1    stěny a příčky

762 1X                         1 stěny a příčky na hladko

2 stěny a příčky tesařsky vázané

3 bednění stěn

4 sklepní přepážky

9 stěny a příčky ostatní

762 2    schodiště

762 2X                         1 schodišťová ramena

2 zábradlí

3 obložení a soklíky

9 ostatní

762 3    zastřešení

762 3X                         1 zastřešení - hmoždinky a táhla

                                      2 zavětrování

3 vázané konstrukce krovů

4 bednění a laťování

5 nadstřešní konstrukce

6 spádové klíny

9 ostatní

762 4    úpravy povrchů

762 4X                         1 lištování spár

2 obložení stropů

3 obložení stěn

9 ostatní

762 5    podlahy a podlahové konstrukce

762 5X                         1 podlahy podkladové

2 podlahy tesařské

9 zakrytí kanálů

762 6    výplně otvorů

762 6X                         2 dveře tesařské

3 vrata tesařská

9 ostatní

762 7    prostorové vázané konstrukce

762 7X                         1 prostorové vázané konstrukce z hraněného řeziva

2 prostorové vázané konstrukce z polohraněného řeziva

3 prostorové vázané konstrukce z kulatiny

4 prostorové vázané konstrukce z půlkulatiny

9 ostatní

762 8    stropy a stropní konstrukce

762 8X                         1 záklop stropů

2 stropnice

4 podbíjení

9 ostatní

762 9    doplňky objektů

762 9X                         2 hoblované police

 

763 Dřevostavby z dřevěných prefabrikovaných dílců

763 7X                         1 stěny a příčky

2 schodiště

3 střešní konstrukce

5 podlahy

6 otvorové výplně

8 stropní konstrukce

9 ostatní

764 Konstrukce klempířské

764 2    krytina a střešní prvky z mědi, zinku a titanzinku

764 2X                         1 krytina

2 oplechování

3 lemování

4 ostatní prvky (větrání), lemování trub

5 žlaby

6 střešní okna

9 ostatní

764 3    krytina a střešní prvky z pozinkovaného a hliníkového plechu

764 3X                         1 krytina

2 oplechování

3 lemování

4 ostatní prvky (větrání), lemování trub

5 žlaby

6 střešní okna

9 ostatní

764 4    oplechování z pozinkovaného a hliníkového plechu

764 4X                         1 oplechování parapetů

                                   2 oplechování říms

                                   3 oplechování zdí a nadezdívek

                                   4 ostatní prvky na fasádě

                                   5 odpadní trouby

                                   9 ostatní prvky

764 5    oplechování z mědi, zinku a titanzinku

764 5X                         1 oplechování parapetů

                                   2 oplechování říms

                                   3 oplechování říms a nadezdívek

                                   4 ostatní prvky na fasádě

                                   5 odpadní trouby

                                   9 ostatní prvky

764 6    oplechování dveří z pozinkovaného a hliníkového plechu

764 7    klempířské konstrukce z plastů

764 8    odvětrání plynových spotřebičů z pozinkovaného a hliníkového plechu

764 9    krytina a střešní prvky z ocelových poplastovaných plechů

765 Krytiny tvrdé

765 X   3 zastřešení

4 obložení stěn krytinou

5 zastřešení

6 pokrytí požárních zdí

7 pokrytí říms, atik a ochranných zdí

9 ostatní

765 XX                         0 fólie
                                      1 pálená, živičný šindel

2 vláknocementová

3 betonová

4 z přírodní břidlice

6 z laminátu

7 z PVC

8 bitumenová

                                9 ostatní

766 Konstrukce truhlářské

766 1    stěny a příčky

766 1X                         1 stěny a příčky nekompletizované

2 stěny a příčky kompletizované

9 ostatní

766 2    schodiště

766 2X                         1 schodišťová madla

9 ostatní

766 4    úpravy povrchů

766 4X                         1 obklady stěn

2 obklady podhledů

3 obklady ostění

9 ostatní

766 6    výplně otvorů

766 6X                         1 okna nekompletizovaná

2 okna kompletizovaná, střešní

3 balkónové dveře nekompletizované

4 balkónové dveře kompletizované

5 dveře nekompletizované

7 obložkové zárubně

6 dveře kompletizované

9 ostatní

766 7    výkladce

766 7X                         1 výkladce zapuštěné

2 výkladce předsazené

9 ostatní

766 8    nábytek

766 8X                         1 nábytek kuchyňský

2 nábytek vestavěný

9 ostatní          

 

767 Kovové stavební doplňkové konstrukce  

767 1    stěny a příčky

767 1X                         1 stěny zasklené

2 stěny s výplní z drátěné sítě

3 stěny s výplně z plechu, sádrokartonu, Ezalitu, Dupronitu

4 stěny s beztmelým zasklením

6 zábradlí rovné

9 větrací mechanizmy

767 2    schodiště, zábradlí, výtahové šachty

767 2X                         1 schody ocelové

2 zábradlí schodišťové

3 zábradlí typová

4 ochranná konstrukce výtahové šachty

5 podesty

767 3    zastřešení

767 3X                         1 světlíky

2 podsvětlíky

9 střešní krytina

767 4    obvodový plášť

767 4X                         2 obvodový plášť

767 5    podlahy a podhledy

767 5X                         1 kanálové kryty

8 podhledy kovové, kazetové

9 ostatní (rošty, zdvojené podlahy, nájezdy)

767 6    otvory

767 6X                         1 okna jednoduchá

2 okna zdvojená

3 okna s beztmelým zasklením

4 dveře

5 vrata

6 mříže

8 zárubně kovové

767 7    výkladce

767 7X                         1 výkladce zapuštěné

2 výkladce předsazené

767 8    doplňky

767 8X                         1 průvětrníky, žaluzie, větrací mřížky

2 boxy, schránky na prádlo

3 žebříky, ochranné koše

5 komínové lávky, izolátory, tlumiče

9 ostatní kovové doplňky staveb

767 9    venkovní doplňky

767 9X                         1 oplocení

2 vrátka a vrata k oplocení

9 ostatní

 

769 Plastové otvorové prvky

 769            Okna, dveře, vrata  

 

771 Podlahy z dlaždic

771 1    přípravné práce

771 1X                         0 příprava podkladu před provedením obkladu

1 doplňkové práce při provádění obkladů

2 obklad schodišťových stupňů

3 obklad soklíků

771 2    dlažby bez materiálu, schodiště

771 2X                         1 dlažby keramické

2 dlažby kameninové

3 dlažby teracové

4 dlažby čedičové

7 obklady schodišť

771 4    obklad soklíků

771 4X                         1 z obkladaček pórovinových

2 z obkladaček opakních

4 z obkladaček hutných a polohutných

7 z obkladaček keramických

771 5

771 5X                         4 podlahy z dlaždic hutných a polohutných

5 podlahy z dlaždic teracových

6 podlahy z dlaždic z taveného čediče

7 podlahy z dlaždic keramických

8 podlahy z mozaiky keramické

 

772 Dlažby z kamene

772 X   2 stupně

4 sokly

            5 dlažba

772 XX                         0 bez rozlišení tvrdosti

1 měkké

3 tvrdé

 

773 Podlahy teracové

      

773 X   2 obklady schodišť

4 soklíky

5 podlahy

6 obklady desek

9 ostatní práce            

773 XX                         1 teraco přírodní

2 teraco barevné

3 teraco kazetové

9 doplňky

 

775 Podlahy vlysové, parketové a lamelové

 

775 X   4 soklíky, lišty

             5 podlahy

                  

775 XX                         1 přibíjené, šroubované, lepené

2 přibíjené

3 lepené

4 lamelové

5 palubové

9 ostatní

 

776 Podlahy povlakové    

776 X   1 podkladní konstrukce

2 schodišťové stupně

4 soklíky nebo lišty

5 podlahy

9 ostatní práce

776 XX                         0 vyrovnání a penetrace

1 lepené z pryže

2 lepené z plastů

3 lepení nebo na lištu

4 lepené z plastů izolačních

5 lepené z korku, imitací linolea

6 volně položené z linolea nebo imitace

7 lepené nebo volně položené textilní

8 volné položení podložky

9 položení ostatní, ostatní práce

 

777 Podlahy syntetické

777 X   1 lité

2 z plastbetonu

3 z plastmalty

4 laminované

5 ze stěrky

6 nátěry

777 XX                         1 epoxidové

3 akrylátové

4 polyesterové, polyuretanové

5 silikátové, polyuretanové

6 polyvinylacetátové

7 polyuretanové

9 ostatní

 

781 Obklady keramické

781 1    přípravné a doplňkové práce

781 1X                         0 příprava podkladu před provedením obkladu

1 doplňkové práce při provádění obkladů

781 2    stěn

781 2X                         1 stěn vnitřních z obkladaček pórovinových

3 stěn vnitřních z obkladaček keramických

4 stěn vnějších z obkladaček keramických

6 stěn z obkladaček kameninových

8 stěn mozaikou

781 3    ostění a parapetů

781 3X                         1 ostění

2 parapetů

781 4    vnitřních stěn

781 4X                         1 stěn vnitřních z obkladaček pórovinových

2 stěn vnitřních z obkladaček opakních

4 stěn vnitřních z obkladaček hutných a polohutných

6 stěn vnitřních z taveného čediče

7 stěn vnitřních z obkladaček keramických

8 stěn vnitřních z mozaikových lepenců

9 lišty k obkladům

781 5    ostění

781 5X                         4 ostění z obkladaček hutných nebo polohutných

781 6    parapetů

781 6X                         4 parapetů z dlaždic hutných nebo polohutných

7 parapetů z dlaždic keramických

781 7    vnějších stěn

781 7X                         3 stěn vnějších z obkladaček cihelných

4 stěn vnějších z obkladaček hutných nebo polohutných

6 stěn vnějších z taveného čediče

7 stěn vnějších stěn z dlaždic keramických

8 stěn vnějších stěn z mozaikových lepenců

 

782 Obklad z kamene

782 X   1 stěny

2 podhledy

3 sloupy

5 svislé ostění

6 parapety

9 dilatační spáry

782 XX                         1 měkké

3 tvrdé

9 jiný materiál

 

783 Nátěry

 

783 X   1 ocelových konstrukcí

2 doplňkových kovových konstrukcí

3 otopných těles

4 potrubí a armatur

5 klempířských konstrukcí

6 truhlářských výrobků

7 tesařských konstrukcí

8 omítek a betonových výrobků

9 ostatní

783 XX                         1 olejové

2 syntetické

3 chlorkoaučukové, akrylátové, syntetické

4 polystyrénové, polymerátové

5 epoxidové, epoxidehtové

6 celulózové

7 polyuretanové

8 protihnilobné, protiplísňové, protipožární

9 ostatní (disperzní, asfaltové, akrylátové)

 

784 Malby

784 1    malby podle výrobce malířské směsi

784 4    malby podle materiálu malířské směsi

784 4X                         1 pačokování a bílení

2 malby vápenné

3 malby klihové

4 malby latexové

5 malby z malířských směsí

6 linkrustace

7 bandáže

9 ostatní

784 5    nástřikové tapety

784 5X                         1 úprava povrchů stěn stříkanými tapetami (Variopaint)

6 úprava povrchů konstrukcí nástřikem (Variopaint)

 

785 Tapetování

785 4    tapetování

785 9    ostatní

 

 

786 Čalounické úpravy

786 6X             1 zastiňující rolety

2 zastiňující zařízení, žaluzie

3 zatemňovací zařízení

7 čalounění dveří

8 shrnovací stěny

9 ostatní

 

787 Zasklívání

787 X     1 stěn, příček, balkónového zábradlí a výtahových šachet

  2 schodišťového zábradlí

  3 střech, světlíků a skleníků

  6 oken, dveří a vrat

  7 výkladců a firemních štítů

  8 podhledů

      9 ostatní

787 XX                  2 sklem plochým taženým matovaným

    3 sklem plochým válcovaným vzorovaným

    4 sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou

    6 sklem plaveným

    7 sklem pokoveným

    8 sklem profilovým

    9 sklem ostatním