VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTA/INŽENÝRA (TECHNIKA)
PRO POZEMNÍ STAVBY
PODLE HONORÁŘOVÝCH ZÓN A ZAPOČITATELNÝCH NÁKLADŮ

 

Započitatelné náklady

Započitatelné náklady slouží jako podklad pro stanovení honoráře. Stanovují se propočtem nákladů - odborným odhadem architekta/inženýra podle zadaných informací a známých podrobností o díle.

V souladu s tabulkami uvedenými ve Výkonech a honorářích - část II stanovuje tento program doporučený honorář pro stavby nebo objekty, jejichž započitatelné náklady se pohybují v rozmezí od 1 mil. Kč do 1 mld. Kč.

Pro stavby nebo objekty se započitatelnými náklady pod 1 mil. Kč a nad 1 mld. Kč se dle stávajícího honorářového řádu stanovuje základní honorář individuálně s přihlédnutím k hodnotám uvedeným ve výše zmíněných tabulkách. V případě nadlimitních a podlimitních započitatelných nákladů proto tento program stanovuje hodnoty honoráře pouze orientačně na základě extrapolace existujících tabulkových hodnot.

Výše započitatelných nákladů je  mil. Kč


Určení honorářové zóny dle kategorie staveb a objektů

Stavby nebo objekty dle tohoto řádu se člení do pěti honorářových zón I. – V., a to podle nároků, které jsou kladeny na jejich navrhování a provedení. Zařazení do honorářové zóny lze provést buď přímým výběrem, nebo dle bodového ohodnocení speciálních požadavků na pozemní stavbu či objekt.

Přímý výběr dle typu stavby či objektu

Honorářová zóna:

Výčet charakteristických pozemních staveb a objektů zařazených do jednotlivých honorářových zón:

Poznámka:
Ostatní pozemní stavby a objekty se zařazují do jednotlivých honorářových zón porovnáním s výše uvedeným výčtem charakteristických staveb. Rozpětí každé honorářové zóny stanovené její dolní a horní mezí, umožňuje jemnější rozlišení honoráře. Výše honoráře mezi dolní a horní mezí téže honorářové zóny se stanovuje s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta, např. použití zvláštních materiálů a konstrukcí, nebo s přihlédnutím ke kritériím uvedeným dle bodového hodnocení viz níže.


Bodové ohodnocení dle speciálních požadavků

Pro stanovení honoráře v rámci příslušné honorářové zóny lze použít i bodové ohodnocení dle níže uvedených kritérií. Pomocí bodů se hodnotí zejména speciální požadavky.

Pokud je při užití bodového hodnocení u konkrétní stavby zařazení vycházející z popisu charakteru stavby rozdílné od zařazení podle součtu bodů, je rozhodující zařazení podle bodů.

1. požadavky na řešení vazeb staveb a objektů s okolím, včetně požadavků ekologie
2. počet funkčních okruhů ve stavbách a objektech, jejich rozsah, nutnost jejich provázání a koordinace, rozsah a složitost technického vybavení objektu
3. nároky na architektonické, inženýrské a krajinářské řešení
4. složitost nosné konstrukce a mimořádné zatížení
5. hydrogeologické, geotechnické a jiné podmínky
6. specifické odborné podmínky, netradiční technické řešení, rozsah a složitost řídicích systémů, požadavky na manipulaci, dopravu a organizaci provozu, složitost postupu výstavby
7. vazby na stávající technologická zařízení a objekty
= Celkem bodů

Výsledná honorářová zóna:    

Generální projektant

Výše honoráře architekta/inženýra (technika), pověřeného koordinací výkonů při přípravě a v průběhu stavby (generální projektant) činí za tuto činnost 10 % z celkového základního honoráře za stavbu nebo ze součtu základních honorářů koordinovaných objektu a staveb.

Generální projektant


Rekonstrukce

Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě, vytváření nového prostoru v objektu a při modernizaci se zvyšuje základní honorář o 20 až 33 %
Rekonstrukce - navýšení o


Podíl honoráře dle jednotlivých výkonnových fází a standard profesních výkonů.

Celkový základní honorář odpovídá na jednotlivým výkonovým fázím 1 až 9.
Podrobný popis standardu jednotlivých výkonových fází, včetně členění výkonů na základní a zvláštní, se objeví po kliknutí v tabulce na zkratku jednotlivé výkonové fáze VF 1 až VF 9.

Změna procentní sazby pro VF v případě uzavření smlouvy jen na vybrané výkonné fáze
Pokud nebyla objednána některá z fází 1 až 5, může být dohodnuto zvýšení procentní sazby pro každou fázi, která jako první následuje po neobjednané fázi, přičemž se procentní sazby u ostatních výkonových fází nemění. Nemění se výše celkového základního honoráře nad 100 %.

Účtování honoráře v případě zhotovení více návrhů dle VF2
Bylo-li pro tentýž objekt z popudu klienta (např. změna vstupních údajů) zhotoveno více návrhů ve smyslu VF 2, pak mohou být nejobsáhlejší z nich účtovány opakovaně v plné výši nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá.

Počet návrhů navíc:  započítaných procenty (50%-100%):  %

VF1 příprava zakázky PPR  1%
VF2 návrh/studie stavby STS
VF3 vypracování dokumentace pro územní řízení DUR
VF4 vypracování dokumentace pro stavební řízení DSP
VF5 vypracování dokumentace pro provedení stavby DPS
VF6 vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli DZS  7%
VF7 spolupráce při výběru dodavatele VDS  1%
VF8 spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru ATD/ITD  11%
VF9 spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání SKP  2%

Výsledné rozmezí je ze započitatelných nákladů, to je přibližně