Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

ČÁST PRVNĺ
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výkres ploch nebo pozemků určených pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, veřejných prostranství, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci území, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo (§ 101 stavebního zákona),
b)   koordinačním výkresem výkres zahrnující navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 stavebního zákona),
c)   schématem výkres, ve kterém se zjednodušenou formou zobrazují jevy v měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování.

§ 3
Mapové podklady

(1) Mapovými podklady pro zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace (dále jen "mapové podklady") jsou katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky a Mapa České republiky1); mapovým podkladem pro pořízení regulačního plánu může být též polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území. Pro účely územního plánování je možné mapový podklad doplnit na základě skutečností zjištěných vlastním průzkumem území; záznam o provedeném doplnění se ukládá u pořizovatele. Není-li státní mapové dílo v digitální formě k dispozici, lze s využitím státního mapového díla vytvořit mapový podklad v digitální formě.

(2) Při územně plánovací činnosti se jako mapový podklad dále využívají technické mapy, pokud je má pořizovatel k dispozici.

ČÁST DRUHÁ
Územně analytické podklady
(K § 26 odst. 2 stavebního zákona)

§ 4

(1) Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování (dále jen "územně analytické podklady obcí") a územně analytické podklady pořizované krajským úřadem (dále jen "územně analytické podklady kraje") obsahují

a)   podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,
b)   rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující
1.  zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území,
2.  určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.

(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické údaje. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů obcí zpracovaných zpravidla digitální technologií způsobem umožňujícím výměnu dat pro jejich využití v územně analytických podkladech kraje (§ 29 odst. 4 stavebního zákona), je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů kraje, je stanoven v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen "pasport údaje o území"). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy. Správnost použitého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen "problémový výkres"). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy.

(5) V územně analytických podkladech pro území hlavního města Prahy je možno sloučit obsah územně analytických podkladů obcí a územně analytických podkladů kraje.

§ 5

(1) Územně analytické podklady obcí se předkládají k projednání Radě obcí v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území nebo jeho aktualizace spolu s oznámením, kde je možné do úplných územně analytických podkladů nahlédnout.

(2) Územně analytické podklady kraje se předkládají k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území nebo jeho aktualizace.

(3) Součástí územně analytických podkladů obcí je doklad o jejich projednání v Radě obcí. Součástí územně analytických podkladů kraje je doklad o jejich projednání v zastupitelstvu kraje.

(4) Obsah dokladu o projednání územně analytických podkladů je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ
Územně plánovací dokumentace

Hlava I
Zásady územního rozvoje
(K § 36 odst. 6, § 38 odst. 6, § 40 odst. 4 a § 42 odst. 4 stavebního zákona)

§ 6

(1) Zásady územního rozvoje obsahují textovou a grafickou část. Obsah zásad územního rozvoje, včetně jejich odůvodnění, je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části zásad územního rozvoje, se vydávají v měřítku 1 : 100 000 nebo v odůvodněných případech 1 : 50 000, popřípadě 1 : 200 000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku 1 : 500 000. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku.

(3) Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Zpráva o projednání návrhu zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace předkládaná ministerstvu obsahuje

a)   vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje,
b)   sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních krajů,
c)   sdělení, jak byla zohledněna vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledky konzultací s nimi, pokud vyjádření byla uplatněna,
d)   sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a výsledky jeho projednání podle § 37 odst. 4 stavebního zákona,
e)   sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise v případě negativních vlivů zásad územního rozvoje na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy2).

(2) Nedojde-li k zohlednění připomínek, vyjádření nebo stanovisek uvedených v odstavci 1 nebo dojde-li k jejich zohlednění jen částečně, krajský úřad ve zprávě o projednání návrhu zásad územního rozvoje uvede důvody, proč tuto připomínku, vyjádření nebo stanovisko nezohlednil, nebo zohlednil jen částečně.

§ 8

(1) Zásady územního rozvoje, včetně jejich grafické části, i jejich aktualizace se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)   označení správního orgánu, který zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizaci vydal,
b)   číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace,
c)   jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

(2) Vyhotovení zásad územního rozvoje, včetně jejich grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace zásad územního rozvoje, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)   označení správního orgánu, který poslední aktualizaci vydal,
b)   pořadové číslo poslední aktualizace,
c)   datum nabytí účinnosti poslední aktualizace,
d)   jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 9

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje obsahuje

a)   vyhodnocení uplatňování zásad územního rozvoje včetně sdělení, zda nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a byly-li zjištěny, návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci,
b)   problémy k řešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územně analytických podkladů kraje,
c)   vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje,
d)   vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje,
e)   požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, popřípadě návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na zpracování variant řešení a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
f)   návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje.

§ 10

Při aktualizaci zásad územního rozvoje (§ 42 stavebního zákona) se vydávají pouze měněné části zásad územního rozvoje.

Hlava
Územní plán
(K § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 48 odst. 8, § 51 odst. 4 a § 55 odst. 5 stavebního zákona)

§ 11

(1) Podkladem pro zadání územního plánu jsou územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory, popřípadě územní studie.

(2) Obsah zadání územního plánu je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Pokud je v zadání územního plánu uloženo zpracování konceptu územního plánu, obsahuje zadání požadavky na zpracování variant řešení a podmínky pro jejich posuzování.

§ 12

(1) Zpráva o projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny, předkládaná krajskému úřadu, obsahuje

a)   vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
b)   sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí,
c)   sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu,
d)   sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy2),
e)   vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno, a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno.

(2) Nedojde-li k zohlednění připomínek, vyjádření nebo stanovisek uvedených v odstavci 1 nebo dojde-li k jejich zohlednění jen částečně, obecní úřad ve zprávě o projednání návrhu územního plánu uvede důvody, proč tuto připomínku, vyjádření nebo stanovisko nezohlednil, nebo zohlednil jen částečně.

§ 13

(1) Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. Obsah územního plánu, včetně jeho odůvodnění, je stanoven v příloze č. 7.

(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo ve zvláště odůvodněných případech v měřítku menším a vydávají se v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000, popřípadě v měřítku katastrální mapy. Samostatný výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací se zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje nebo větším. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku.

(3) Obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 14

(1) Územní plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)   označení správního orgánu, který územní plán nebo jeho změnu vydal,
b)   číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny,
c)   jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

(2) Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)   označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b)   pořadové číslo poslední změny,
c)   datum nabytí účinnosti poslední změny,
d)   jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 15

Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje

a)   vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně sdělení, zda nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a byly-li zjištěny, návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci,
b)   problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,
c)   vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
d)   prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,
e)   pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, popřípadě konceptu změny územního plánu, včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posuzování variant řešení, případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
f)   návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.

§ 16

Změna územního plánu se vydává v rozsahu měněných částí územního plánu.

Hlava III
Regulační plán
(K § 61 odst. 4, § 64 odst. 6 a § 66 odst. 6 stavebního zákona)

§ 17
Podnět k pořízení regulačního plánu

(1) Podnět k pořízení regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) K podnětu k pořízení regulačního plánu se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce včetně návrhu zadání regulačního plánu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 18
Žádost o vydání regulačního plánu

(1) Žádost o vydání regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání regulačního plánu žadatel připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 10 k této vyhlášce včetně návrhu regulačního plánu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce, dohody o parcelaci, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce, a návrhu plánovací smlouvy, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(3) V případech, ve kterých se řízení o vydání regulačního plánu spojuje s postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu3), se k žádosti připojí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudek o vlivech záměru na životní prostředí.

§ 19

(1) Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část. Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu, se zpracovávají a vydávají zpravidla v měřítku 1 : 1 000, popřípadě 1 : 500, s výjimkou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, který se zpracovává a vydává v měřítku katastrální mapy. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku hlavního výkresu územního plánu. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku.

§ 20

(1) Regulační plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)   označení správního orgánu, který regulační plán nebo jeho změnu vydal,
b)   číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti regulačního plánu nebo jeho změny,
c)   jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

(2) Vyhotovení regulačního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední změny regulačního plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)   označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b)   pořadové číslo poslední změny,
c)   datum nabytí účinnosti poslední změny,
d)   jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 21

Změna regulačního plánu se vydává v rozsahu měněných částí regulačního plánu.

ČÁST ČTVRTÁ
Evidence územně plánovací činnosti
(K § 162 odst. 7 stavebního zákona)

§ 22

(1) Podkladem pro zápis do evidence územně plánovací činnosti jsou průběžně vyplňované registrační listy územně plánovací dokumentace a územní studie.

(2) Formuláře registračních listů jsou obsahem příloh č. 14 až 18 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ
Přechodná ustanovení

§ 23

(1) Při pořízení prvních zásad územního rozvoje není součástí jejich odůvodnění vyhodnocení podle části II. odst. 1 písm. c) přílohy č. 4; součástí jejich odůvodnění, kromě ostatních údajů stanovených v příloze č. 4, jsou dále

a)   údaje o splnění zadání,
b)   výčet záměrů splňujících hledisko aktuálnosti a kritérium jejich nadmístního významu, převzatých bez věcné změny z platných územních plánů velkých územních celků do zásad územního rozvoje (§ 187 odst. 2 stavebního zákona),
c)   výkres záměrů převzatých bez věcné změny z platných územních plánů velkých územních celků do zásad územního rozvoje (§ 187 odst. 2 stavebního zákona).

(2) Zadání územního plánu a zadání regulačního plánu obsahuje požadavky vyplývající z částí územního plánu velkého územního celku, které nepozbyly platnosti (§ 187 odst. 7 a § 189 odst. 2 stavebního zákona).

(3) Zadání regulačního plánu schvalované zastupitelstvem obce obsahuje požadavky vyplývající z územního plánu obce nebo územního plánu sídelního útvaru, které nepozbyly platnosti (§ 189 odst. 2 stavebního zákona).

(4) Odůvodnění územního plánu obsahuje vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z částí územního plánu velkého územního celku, které nepozbyly platnosti (§ 187 odst. 7 stavebního zákona).

(5) Odůvodnění regulačního plánu obsahuje vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu velkého územního celku, územního plánu obce nebo územního plánu sídelního útvaru, které nepozbyly platnosti.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

Přílohy jsou dostupné >>> ZDE <<<


1)   § 3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
2)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.