Vyhláška o dokumentaci staveb
499/2006 ze dne 10. listopadu 2006

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona.

§ 2
Projektová dokumentace
(K § 105 odst. 5 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Dokumentace pro provádění stavby
(K § 134 odst. 6 stavebního zákona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Dokumentace skutečného provedení stavby
(K § 125 odst. 6 stavebního zákona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby pořizované podle § 125 odst. 1 a 3 stavebního zákona je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

§ 5
Dokumentace bouracích prací
(K § 128 odst. 7 stavebního zákona)

Náležitosti dokumentace bouracích prací připojované k ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 stavebního zákona stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 6
Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě
(K § 157 odst. 4 stavebního zákona)

Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.

Přechodné a závěrečné ustanovení
§ 7

Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentace podle § 2, 3, popřípadě § 5, posuzované po 1. lednu 2007, pokud byly zpracovány převážně před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.Příloha č. 1  

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace

pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona.

 

Projektová dokumentace obsahuje části:

A.Průvodní zpráva

B.Souhrnná technická zpráva

C.Situace stavby

D.Dokladová část

E.Zásady organizace výstavby

F.Dokumentace objektů

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

 

A. Průvodní zpráva

 

a)        identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,

b)        údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

c)        údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

d)        informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

e)        informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

f)          údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 

g)        věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v dotčeném území,

h)        předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

i)          statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

 

B.  Souhrnná technická zpráva

 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

 

a)        zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně,

b)        urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících,

c)        technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

d)        napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

e)        řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

f)          vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

g)        řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

h)        průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

i)          údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

j)          členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

k)        vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

l)          způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a)        zřícení stavby nebo její části,

b)        větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)        poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d)        poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

 

3.   Požární bezpečnost

 

a)        zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

b)        omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

c)        omezení šíření požáru na sousední stavbu,

d)        umožnění evakuace osob a zvířat ,

e)        umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

 

5.   Bezpečnost  při užívání

6.    Ochrana proti hluku

7.    Úspora energie a ochrana tepla

 

a)        splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,

b)        stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

 

údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

 

10. Ochrana obyvatelstva

 

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

 

11. Inženýrské stavby  (objekty)

 

a)        odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

b)        zásobování vodou,

c)        zásobování energiemi,

d)        řešení dopravy,

e)        povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

f)          elektronické komunikace.

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

 

a)        účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,

b)        popis technologie výroby,

c)        údaje o počtu pracovníků,

d)        údaje o spotřebě energií,

e)        bilance surovin, materiálů a odpadů,

f)          vodní hospodářství,

g)        řešení technologické dopravy,

h)        ochrana životního a pracovního prostředí.

 

 

C.   Situace stavby

 

a)        situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1: 50 000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem,

b)        koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1: 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1: 5000 nebo 1: 2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně  v měřítku 1: 200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se  vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se  umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu,  s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót,  geologických sond, hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností  pohybu a orientace na komunikacích,

c)        u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energií, základní schéma rozvodu  vody a čistění odpadních vod,

d)        návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s  právními předpisy vydanými k provedení  zákona o zeměměřictví.

 

 

D. Dokladová část

 

a)        stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace,

b)        průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.  

 

E. Zásady organizace výstavby

 

1.   Technická zpráva

 

a)        informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,

b)        významné sítě technické infrastruktury,

c)        napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

d)        úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

e)        uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

f)          řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

g)        popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

h)        stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

i)          podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

j)          orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

 

2.  Výkresová část

 

a)        celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb  zařízení staveniště,

b)        vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a  odvodnění staveniště.

 

 

F. Dokumentace  stavby (objektů)

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává  pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění:

 

1.    Pozemní (stavební) objekty  

2.    Inženýrské objekty

3.    Provozní soubory stavby

 

 

1.    Pozemní (stavební) objekty

 

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

 

1.1.1.  Technická zpráva

 

a)        účel objektu,

b)        zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

c)        kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

d)        technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

e)        tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

f)          způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu,

g)        vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

h)        dopravní řešení,

i)          ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

j)          dodržení obecných požadavků na výstavbu.

 

 

1.1.2.     Výkresová část

 

a)        půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží  podle potřeby,

b)        půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního určení a základních rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení budovy, včetně řešení zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

c)        řezy v měřítku 1:100,  popřípadě 1:200,  se schématickým vyznačením nosných konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží,

d)        pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s vyznačením architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.; u změn staveb i pohledy stávajícího stavu,

e)        výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,

f)          výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu,

g)        výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,

h)        doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, panoramatické pohledy apod.);

u stavby, která je kulturní památkou a  stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóně, se výkresy pod písm. a) až c) zpracovávají v měřítku 1 : 50.

 

1.2. Stavebně konstrukční část

 

1.2.1.     Technická zpráva

 

a)        popis navrženého konstrukčního systému stavby,  výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,

b)        navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky,

c)        hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce,

d)        návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

e)        technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby,

f)          zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

g)        požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

h)        seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software,

i)          specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

 

1.2.2.      Výkresová část

 

a)        základy (plošné, hlubinné),

b)        tvar monolitických betonových konstrukcí,

c)        výkres skladby – sestavy dílců montované betonové konstrukce,

d)        výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

 

1.2.3.     Statické posouzení

 

a)        ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce,

b)        posouzení stability konstrukce,

c)        stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení,

d)        statický  výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

 

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

 

1.3.1.  Technická zpráva

 

a)        popis a umístění stavby a jejích objektů,

b)        rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

c)        výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

d)        stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

e)        evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,

f)          vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,

g)        způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,

h)        stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů,

i)          posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j)          zhodnocení technických zařízení stavby,

k)        stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.

 

1.3.2.      Výkresová část

 

Výkresy se dokládají v souladu s  právními  předpisy vydanými k provedení  zákona o požární ochraně.

 

1.4.   Technika prostředí staveb

 

Dokládá se  samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se   na

 

a)        zařízení pro vytápění staveb,

b)        zařízení pro ochlazování staveb,

c)        zařízení vzduchotechniky,

d)        zařízení pro měření a regulaci,

e)        zařízení zdravotně technických instalací,

f)          plynová zařízení,

g)        zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů,

h)        zařízení slaboproudé elektrotechniky.

 

1.4.1.   Technická zpráva

 

Uvádějí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení

 

a)        vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,

b)        kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu,

c)        zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o  jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a  regulačních stanic,

d)        vzduchotechnické zařízení -  základní údaje (parametry venkovního a vnitřního prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických   zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví,  ochrany proti hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního prostředí,  zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení,

e)        zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace,                          

f)          zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury),

g)        plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu,  popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově,

h)        zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody  stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek,

i)          zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení,

j)          zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry.

 

 

1.4.2.   Výkresová část

 

Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.

 

 

1.4.3.   Výpočty

 

Zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení  nebo oslunění.

 

2.   Inženýrské objekty

 

Inženýrskými objekty se rozumí mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního  zákona,  provozní prostranství, odstavná a parkovací stání, terénní úpravy, hřiště, sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory, včetně přípojek na sítě technické infrastruktury, vnější silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení)  popřípadě  další inženýrské objekty, které jsou řešeny jako samostatná projektová dokumentace.

Pokud mají inženýrské objekty charakter pozemních (stavebních) objektů, zajišťuje se požárně bezpečnostní řešení v souladu s bodem  F.1.3.

 

2.1.  Technická zpráva

 

a)        popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,

b)        požadavky na vybavení,

c)        napojení na stávající technickou infrastrukturu,

d)        vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich  zneškodňování,

e)        údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení,

f)          požadavky na postup stavebních a montážních prací,

g)        požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.,

h)        řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

i)          důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

 

2.2. Výkresová část

 

a)        situace inženýrského objektu včetně vyvolaných přeložek komunikací, koryt vodních toků, sítí technické infrastruktury, objektů určených k demolici nebo rekonstrukci,

b)        podélné profily a charakteristické příčné řezy,

c)        výkresy technických objektů (čerpací stanice, trafostanice, šachty apod.) v měřítku 1:100,

d)        výkresy technických úprav komunikací pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,

e)        výkresy povrchových úprav okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

f)          podklady pro vytyčení.

 

Objekty sdružených tras (kolektory, technické chodby a kanály) se dokumentují  obdobně jako pozemní objekty.

 

 

2.3. Statické výpočty a výkresy

 

Zpracovávají se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních důvodů a z důvodů posouzení stability vyžadují (mosty, tunely, propustky, podchody, jímky a nádrže apod.).

 

2.4. Ostatní výpočty

 

Provádějí se hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetně energetických objektů, stanovení kapacitních potřeb.

 

 3.    Provozní soubory

 

3.1. Technická zpráva

 

a)        popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu,

b)        seznam použitých podkladů,

c)        potřeba materiálů, surovin a množství výrobků,

d)        popis technologie výroby,

e)        základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní parametry),

f)          popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější,

g)        vliv technologie na stavební řešení,

h)        údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení.

 

 

3.2. Výkresová část

 

a)        základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu,

b)        dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování (půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1:100).

 

 

 Příloha č.   2 

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

zpracované  na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133 odst. 3 stavebního zákona)

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje části:

A. Pozemní stavební objekty

B.  Inženýrské objekty

C.  Provozní soubory

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až C členěné na jednotlivé položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

 

Společné zásady:

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské), případně provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují; vychází  se z projektové dokumentace podle § 2. Zpracovávají se pouze ty části projektové  dokumentace pro provádění stavby, které nejsou shodné s projektovou dokumentací podle přílohy č. 1.

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pokud je pro podrobnosti nutné zpracovat  některou z těchto  dokumentací, musí být  takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden.         

 

1.  Technická zpráva

 

Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci uvedené v příloze č. 1, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se :

a)        zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti  ověřené projektové dokumentaci,

b)        zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení,

c)        případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.

 

 2.   Výkresová část

  Zpracovává se v měřítku přiměřeném jejich účelu (obvykle 1:50):

a)        výkresová dokumentace v rozsahu bodu A.1.2 nebo B.2,

b)        výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky  a které je nutné při provádění stavby respektovat,

c)        legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky.

 

 3.   Výpočty

 

Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě. Výpočty jsou součástí dokumentace a připojují se jako doklady ve dvou vyhotoveních.

 

 

A.   Pozemní (stavební) objekty

 

1.    Architektonické  a stavebně technické řešení

 

1.1. Technická zpráva

      

Zpracovává se podle společných zásad  a

a)        uvádí výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů,

b)        zdůvodňuje případné změny technického, konstrukčního a dispozičního řešení, vyplývající ze schvalovacího řízení předchozího stupně,

c)        stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových variant dodavatelské dokumentace,

d)        obsahuje  podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav,

e)        řeší  způsob likvidace přebytečných zemin nebo odpadů.

 

 

1.2.   Výkresová dokumentace

 

Zpracovává se podle společných zásad a obsahuje:

a)        podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních pozemků, napojení na technickou infrastrukturu a vyznačení terénních úprav, s označením stavebních objektů, resp. provozních souborů,

b)        půdorysy celkové v měřítku 1:50 nebo 1:100 (výkopy, základy, půdorysy podlaží, střechy),

c)        půdorysy dílčí v měřítku 1:50 a větším, s legendou místností a uvedením povrchových úprav stěn, podlah, podhledů apod.,

d)        řezy (v potřebném rozsahu a měřítku),

e)        pohledy na všechny plochy fasády objektu,

f)          výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků,

g)        výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1: 50 včetně potřebných detailů.

Součástí  výkresové dokumentace mohou být rovněž:

-           dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části; zpracovávají   se obdobně jako dokumentace strojů a zařízení technologické části (část C této přílohy),

-           odkazy na pozice prvků vnitřního vybavení (interiéru), jejichž dokumentace je součástí projektové dokumentace podle § 2  nebo tvoří samostatnou část projektové dokumentace,

-           výkresy výrobků, strojů a  pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení (např. konstrukce lehké prefabrikace, konstrukce truhlářské, zámečnické, klempířské, atypické staveništní prefabrikáty, konstrukce kabelových a potrubních rozvodů apod.); jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

 

2.   Stavebně konstrukční část

 

Zpracovává se pro betonové, kovové, dřevěné a jiné nosné konstrukce.

 

2.1. Technická zpráva

 

a)        podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů,

b)        definitivní průřezové rozměry  jednotlivých konstrukčních prvků (případně odkaz na výkresovou dokumentaci),

c)        údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu (stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná,  apod.),

d)        údaje o požadované jakosti navržených materiálů,

e)        popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí,

f)          stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN,

g)        v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů,

h)        požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat),

i)          požadavky na protipožární ochranu konstrukcí,

j)          seznam použitých podkladů:  předpisů, ČSN, literatury, výpočetních programů apod.,

k)        požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy.

 

2.2.   Výkresová část

 

a)        výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1:50, výjimečně 1:100, včetně sklopených řezů, pohledů a detailů v potřebných podrobnostech; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a detailů,

b)        výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů,         

c)        detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 1:10, (1:5),

d)        schéma prefabrikovaných stavebních dílců,          

e)        schéma vyztužení monolitických betonových konstrukcí, které na základě podrobného statického výpočtu slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže (dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby); schéma musí obsahovat pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, příp. počet vložek příslušného profilu, 

f)          výkresy sestavy, podrobností a kotvení ocelových konstrukcí obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností vlastní konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby,

g)        výkresy sestavy, podrobností a kotvení dřevěných konstrukcí obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností vlastní konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

   

2.3. Podrobný statický výpočet

 

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v projektové dokumentaci podle § 2.  Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby.                           

Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které  jsou součástí  dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tzn. musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.          

 

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména:

a)        průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován  v rámci projektové dokumentace podle § 2,

b)        použité podklady: normy, předpisy, literaturu, dimenzovací programy apod.,

c)        statické schéma konstrukce,

d)        údaje o materiálech a technologiích,

e)        rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace,

f)          výpočetní modely, výpočetní schémata,

g)        návrh a posouzení všech nosných prvků,

h)        výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí,

i)          návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňujících bezpečnost  konstrukce,

j)          postup výroby – betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

 

3.    Technika prostředí staveb

 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad a případné  zpětné požadavky na stavební část a ostatní profese jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

 

 3.1.   Zařízení pro vytápění staveb

 

 3.1.1.  Technická zpráva

 

a)        typ zdroje tepla kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), výměníková, předávací  stanice, zařízení zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo apod., akumulační zdroj tepla,

b)        klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota v otopném období, počet otopných dnů v roce, provoz – počet hodin za den, počet pracovních dní v týdnu a v roce, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim -  trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod.,

c)        přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí,

d)        přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem,       větráním, celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných  tepelných zisků budovy,

e)        přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla s uvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody),

f)          výpočet potřebného tepelného příkonu  pro ohřev teplé vody na základě bilance předané specialistou zdravotní techniky,

g)        stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla,

h)        stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody, celková roční potřeba tepla v MWh/rok, příp. GJ/rok,

i)          výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot potřebného tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody,

j)          popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství odběru (tepelný příkon a roční odběr),

k)        popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém,

l)          umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení,

m)      výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení,

n)        výpočet průřezu kouřovodů a komínů,

o)        řešení požární bezpečnosti kotelny,

p)        popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí kapalina, apod.), nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové),

q)        rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok,

r)         tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní/kvalitativní), parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

s)         popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění,

t)          způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla,

u)        zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody,

v)        tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu),

w)      výpočet pojistného ventilu,

x)        popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů,

y)        popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace,teploty v prostoru,

z)         popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob,regulace teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků,

aa)     parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

bb)    měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení,

cc)     popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon,

dd)    způsob regulace přípravy teplé vody,

ee)     typy navržených zařízení,

ff)        potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace,

gg)     výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a kompenzace.

 

3.1.2. Výkresová část

 

a)        zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším (u rozsáhlých objektů v měřítku 1:100),

b)        v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic a strojoven rozvodu tepla pro ústřední vytápění detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,

c)        detaily rozdělovačů ,sběračů a skladebných částí zdroje tepla,

d)        funkční schéma zapojení zdroje tepla a otopné soustavy,

e)        svislé schéma otopné soustavy.

 

3.2.   Zařízení pro ochlazování staveb

 

3.2.1.   Technická zpráva

                              

a)        soupis výchozích podkladů (použitých právních předpisů, technických norem)

b)        klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná nejvyšší  venkovní výpočtová teplota, letní entalpie vzduchu, počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce),

c)        popis základní koncepce chladicího zařízení,

d)        výčet typů chlazených prostorů,

e)        umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního vzduchu, počet a umístění centrál úpravy vzduchu,

f)          zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,

g)        potřeba chladu v jednotlivých typech místností,

h)        hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

i)          údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti,

j)          popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů s dodávkou chladu, seznam zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu po stránce ochlazování a řízení relativní vlhkosti,

k)        popis jednotlivých  zařízení zdrojů chladu,

l)          popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu,

m)      umístění strojoven zdrojů chladu a jednotkových zařízení zdrojů chladu,

n)        popis rozvodů chladu se strojovnami rozvodu chladu,

o)        popis příslušenství rozvodu chladu,

p)        požadavky na chladicí výkony a elektrické příkony,

q)        stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, popis koncepce měření a regulace pro zařízení ochlazování  budov,

r)         protihluková a protipožární opatření na nechladicích  zařízeních,

s)         popis způsobu zavěšení potrubí, uložení.

 

 Součástí technické zprávy mohou být rovněž :

-         tabulka místností se základními teplotními a hlukovými parametry,

-         tabulka zařízení se základními teplotními a  energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení pro dodávku chladu v budově,

-         diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu v zařízeních.

 

 

3.2.2.   Výkresová část

 

a)        zakreslení rozvodů chladu a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším,

b)        v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven zdrojů chladu detailní výkresy půdorysu a  řezy prostorem 1:50 nebo 1 : 20,

c)        řezy v prostoru mimo strojovnu,

d)        schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení s odběry chladu,

e)        vyznačení izolací.

 

3.3.   Zařízení vzduchotechniky

 

3.3.1.   Technická zpráva

 

a)        soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem),

b)        klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní výpočtová teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim - trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod., počet provozních hodin  s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce,

c)        požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní předpisy,

d)        popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení,

e)        výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech,

f)          minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,

g)        umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního,

h)        počet a umístění centrál úpravy vzduchu,             

i)          zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,

j)          požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,

k)        vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,

l)          hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

m)      údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,

n)        popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,

o)        seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,

p)        zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,

q)        popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

r)         umístění zařízení – strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru, 

s)         požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony,

t)          stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,

u)        popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,

v)        koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu,

w)      rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy čerpadel, uzavírek a dalších armatur),

x)        pokyny pro montáž,

y)        požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluku apod.).

           

Součástí technické zprávy mohou  být rovněž:

-         tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a  vzduchovými parametry, 

-         tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení v objektu,

-         tabulka protipožárních klapek,

-         diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu   ve  vzduchotechnických zařízeních.

 

3.3.2.   Výkresová část

 

a)        zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším, v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,

b)        řezy v prostoru mimo strojovny,

c)        funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

d)        vyznačení izolací,

e)        funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních vertikálních a horizontálních větví,

f)          výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu  a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur),

g)        zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu  a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur) do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším.

 

3.3.3.  Specifikace zařízení

Seznam strojů a zařízení, výkaz výměr se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých vzduchotechnických zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.

 

3.4. Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická              požární signalizace (EPS)

 

3.4.1.    Technická zpráva

      

a)        základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,

b)        způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických celků vzduchotechniky, ústředního topení, chlazení a zdravotechniky nebo systémů signalizace,

c)        soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích,

d)        typy navržených zařízení,

e)        případné vazby  mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací,

f)          způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,

g)        stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž,

h)        návrh na komplexní zkoušky MaR, ASŘ nebo EPS,

i)          v případě revize stručný popis okruhu změn, kterých se daná revize týká.

 

3.4.2.    Výkresová část

 

a)        zákresy do půdorysů vypracované v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1: 50 tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů,

b)        regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými body a fyzikálními hodnotami,

c)        svorková schémata rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

 

3.5.    Zdravotně technické instalace

 

3.5.1.   Technická zpráva

 

a)        bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),

b)        popis tlakových poměrů vodovodu, popis  čerpacích a posilovacích zařízení,

c)        popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,

d)        popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy,

e)        výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním,

f)          popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení,

g)        případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla,

h)        popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

                

3.5.2.    Výkresová část

 

a)        přehledná situace stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a ostatními náležitostmi,

b)        rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek,

c)        detail vodoměrové sestavy,

d)        výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena,

e)        půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně dimenzí, materiálu a tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná, např. vodovodní, potrubí vedená v základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod.),

f)          půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek,

g)        rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení,

h)        rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,

i)          výkresy vstupních kanalizačních šachet umístěných vně budovy,

j)          půdorysy vodovodu ve všech podlažích s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí,

k)        izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí.

 

 

3.6.    Plynová zařízení

 

3.6.1.   Technická zpráva

 

a)        druh a tlak plynového média, provozní tlak  média, bilance spotřeby plynu,

b)        popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu,

c)        popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně       uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení,

d)        popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy,

e)        podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným stanoviskem       provozovatele (doporučuje se doložit výpočet tlakových ztrát a dimenzování plynovodu),

f)          popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50 kW a nad 50 kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení.

 

3.6.2.   Výkresová část

 

a)        výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením dimenze a tlaku média, s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,

b)        stoupací potrubí plynovodu v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením  dimenze a napojení spotřebičů,

c)        výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu v měřítku 1:50,

d)        strojní vybavení plynové kotelny v měřítku 1:50,

e)        izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy plynovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,

f)          detaily a dispoziční výkresy, pokud jsou nutné,

g)        trasy rozvodů včetně napojení na vnější sítě.

 

 

3.7.   Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

 

Zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice,  venkovní osvětlení, bleskosvody a firemní označení.

 

3.7.1.    Technická zpráva

      

a)        základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů,

b)        energetickou  bilanci,  rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu,

c)        způsob měření spotřeby elektrické energie včetně případného technického řešení kompenzace,

d)        předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin,

e)        způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou  síť (rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům  a instalovaným zařízením a spotřebičům),

f)          způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných  rozvodů,

g)        popis technického  řešení osvětlovací soustavy  včetně ovládání,

h)        popis technického řešení zásuvkových okruhů, 

i)          popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou energii včetně případného způsoby ovládání měřením a regulací,

j)          popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními, 

k)        popis technického řešení napojení technologických celků (systémy slaboproudé, výtahy, eskalátory apod.),

l)          způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím,

m)      popis způsobu  a provedení uzemnění a bleskosvodu včetně provedení uzemňovací soustavy.

 

Technická zpráva  podle potřeby rovněž

-         uvádí technické  normy, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž. Navrhuje také komplexní zkoušky elektroinstalace,v případě potřeby stanoví technické řešení trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele v návaznosti na připojení vysokého napětí. V případě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká,

-         v případě připojení na síť VN stanoví technické řešení rozvodných zařízení VN, trafostanice podle daných připojovacích podmínek dodavatele energie,

-         popisuje případné změny nebo odlišnosti v technickém řešení vůči předcházející úrovni projektové dokumentace.

 

3.7.2.   Výkresová část

 

a)        silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50,

b)        výkresovou dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na část světelných a napájecích rozvodů včetně zásuvkových okruhů),

c)        schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém v případně obsahu pomocných obvodů doplněných o liniová schémata,

d)        celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů zpracované přehledně a doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové údaje na jednotlivých rozvaděčích.

 

 

Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a regulace, případně elektrická požární signalizace, může být rovněž blokové schéma pomocných ovládacích a signalizačních kabelů.   

  

 

 3.7.3.   Bleskosvody

 

a)         zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení,

b)        popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění,

c)        popis a provedení uzemnění,

d)        popis použitých materiálů a jejich dimenzování,

e)        napojení  různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů,

f)          zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy,

g)        napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů,

h)        schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu,

i)          propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů,

j)          propojení kovových konstrukcí objektu,

k)        půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.) a součástí připojených na bleskosvod.

 

3.8.  Slaboproudá zařízení:

 

Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou síť (PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního signálu (STA), pro elektronický zabezpečovací systém (EZS), kontrolu vstupu (AC), rozhlas, orientační a informační systém a kamerový systém (CCTV).

 

3.8.1.   Technická zpráva

      

a)        popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter  rozvodů,

b)        způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,           

c)        typy navržených zařízení,

d)        stanovení hlavního okruhu norem, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž,

e)        návrh na komplexní zkoušky,

f)          v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká.

 

3.8.2.    Výkresová část

 

a)        přehledné zakreslení veškerého zařízení do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50,

b)        celková bloková schémata (přehledně zpracovaná) obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků,

c)        základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany, 

d)        technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,

e)        uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.            .           

 

 

3.9.    Další zařízení techniky prostředí (pokud se vyskytují)

 

Jde např. o bazénové technologie,  inteligentní budovy (automatizace), zařízení vertikální a horizontální dopravy  a další.

Zpracovávají se dle obecných zásad v členění na technickou zprávu, výkresovou část a výpočty v potřebném rozsahu.

 

3.10. Vnitřní vybavení (interiér)

Jen pokud je součástí stavby.

 

3.10.1.   Technická zpráva

        

a)        technický popis konstrukčního řešení a struktura interiérových částí celého projektu,

b)        posloupnost prací a případné spolupráce zhotovitelů navazujících stavebních objektů,

c)        podmínky pro montáž a doplnění technologických postupů,

d)        barevné řešení a struktury povrchů,

e)        popis stavebních návazností.

 

3.10.2.   Výkresová část

 

a)        dispoziční řešení s označením položek pro jednotlivá podlaží v měřítku 1:50,

b)        dispoziční řešení jednotlivých místností v měřítku 1:20,

c)        pohledy na stěny v měřítku 1:20,

d)        sestavy jednotlivých položek s označením detailů,

e)        detaily sestav a jejich vazby na stavbu a ostatní profese,

f)          detaily kotvení a styků s ostatními profesemi,

g)        vazby elektrospotřebičů a světelných zdrojů do interiérových položek, včetně schéma na přívody elektroinstalací – jejich tras a ovládání, případné osazení jejich vyústění,

h)        schéma řešení vyústění ostatních profesí (zdravotní technika, vzduchotechnika, počítačové sítě, apod.).

 

3.11.  Vnější vybavení budov

 

3.11.1.  Technická zpráva

Popis celkového řešení včetně bezbariérového užívání, technický popis úprav, výčet prvků drobné architektury a jejich popis.

 

3.11.2.   Výkresová část

a)        venkovní, zahradní a sadové úpravy,

b)        chodníky,

c)        zpevněné plochy,

d)        opěrné stěny,

e)        oplocení,

f)          prvky drobné architektury.

V případě tvarově složitých výrobků obsahuje doplňující perspektivní zákres.

 

 

B.   Inženýrské objekty

Zpracovává se samostatně pro jednotlivé druhy inženýrských staveb a objektů:

a)        příprava území, hrubé terénní úpravy,

b)        čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav a drobné architektury,

c)        komunikace včetně dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky apod., s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona,

d)        zásobování vodou včetně objektů na síti (např. vodojemy, čerpací stanice apod.),

e)        kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční a sedimentační nádrže apod.),

f)          zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně objektů na rozvodech (trafostanice, předávací a regulační stanice apod.),

g)        sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické chodby, kanály apod.),

h)        elektronické komunikace a jiná sdělovací zařízení.

 

Dokumentace se zpracovává podle společných zásad uvedených v úvodu této přílohy, ve stejném členění jako část A - Pozemní (stavební) objekty a následujících speciálních ustanovení.

 

1.    Technická zpráva

 

Doplňuje a upřesňuje technickou zprávu z projektové dokumentace podle § 2, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné objekty, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.

U energetických staveb nebo objektů obsahuje technická zpráva dále údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod.

Stanoví podrobné požadavky technického a materiálového  řešení bezbariérových úprav.

 

2.    Výkresová část

 

Zpracovává se na základě projektové dokumentace podle § 2. Upřesňuje a doplňuje dokumentaci po provedení podrobnějšího zaměření terénu a obsahuje zejména :

 

a)        přehlednou situaci stavby,

b)        podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních pozemků,

c)        podélný profil s vyznačením křížení a odbočení,

d)        vzorové příčné řezy,

e)        příčné řezy v potřebných vzdálenostech,

f)          výkresy rozvozu hmot,

g)        výkresy výkopových prací,

h)        výkresy propustků, opěrných nebo zárubních zdí, lávek, podchodů apod.,

i)          výkresy křižovatek, přípojek a odboček komunikací,

j)          přehledné výkresy objektů, jejich půdorysy, řezy a pohledy,

k)        výkresy založení spodní stavby objektů,

l)          výkresy skladby prefabrikovaných konstrukcí,

m)      výkresy ostatních nosných konstrukcí, výkresy tvarů a výztuže,

n)        výkresy podrobností,

o)        kladečské výkresy,

p)        výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1:50 včetně potřebných detailů.

 

Pro inženýrské objekty, které mají charakter pozemních objektů (jímací objekty, čerpací stanice apod.), se přiměřeně použije ustanovení části A. Pozemní  (stavební) objekty.

 

U silnoproudých a světelných rozvodů výkresová část dále obsahuje:

a)        jednopólové schéma vyjadřující elektrický rozvod včetně umístění rozvaděčů, napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel s udáním výkonů a zkratových poměrů,

b)        dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu,

c)        výkresy uzemňovací soustavy s uvedením počtu uzemňovacích jímek a zemničů,

d)        dispoziční umístění svítidel, stožárů apod.

 

U elektronických komunikací výkresová část dále obsahuje:

a)        společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí dokumentace doplněné dimenzemi vodičů a uvedením délek kabelů,

b)        výkresy přechodů a křižování, skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy.

    

U sdružených tras výkresy kabelovodů (obsahují zejména podélné a příčné řezy, výkresy kabelových komor v podrobnostech objektů pozemních staveb apod.).

 

3.  Výpočty

 

Podrobné statické a jiné výpočty (např. hydrotechnické) prohlubují a doplňují výpočty z projektové dokumentace podle § 2 na základě podrobnějších průzkumů popř. provedených zatěžkávacích zkoušek.

 

 

 

C.  Provozní soubory

            

Technologická část (provozní celek) se dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory.      

Provozní soubor představuje funkčně ucelenou část stavby, tvořenou souhrnem technologických zařízení, vykonávajících ucelený dílčí technologický proces, a to buď výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Provozní soubor představuje i souhrn technologických zařízení zajišťujících specielní nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a souhrn technologických zařízení, zajišťujících doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

 

 

Společné zásady pro zpracování dokumentace pro provádění stavby

Zpracovává se na základě projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1.  tak, aby byly jednoznačně určeny požadavky na konečné provedení stavby a její výslednou kvalitu.

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních souborech. Každý provozní soubor je podle svého rozsahu a charakteru zpracován v samostatných částech:

 

1.   Technická zpráva

 

Zpracovává se ve stejné skladbě jako v projektové dokumentaci uvedené v příloze č..1. Zpřesňuje a doplňuje údaje a zdůvodňuje případné odchylky. Obsahuje stručnou charakteristiku provozních jednotek a vazby a požadavky na další provozní soubory a stavební objekty.

 

2.   Výkresová část

 

Zpracovává se podle společných zásad stanovených pro pozemní stavby.

 

3.   Seznam strojů a zařízení

 

4.   Výpočty

    

Zpracovávají se v souladu s ČSN.

 

5.  Doklady

 

Dokladovou část tvoří rozhodnutí, záznamy z projednání a jiné dokumenty, potřebné pro provádění a kontrolní prohlídky stavby.   Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.

 

 

C.1.  Technologická zařízení pro výrobní  a speciální nevýrobní procesy

 

1.  Technická zpráva

 

a)        stručný popis a parametry hlavních zařízení,

b)        seznam použitých podkladů,

c)        výrobní program, respektive program činností (sortiment výrobků nebo druh činností, požadované technické parametry, provedení a zvláštní vybavení, stanovená kapacita pro jednotlivé výrobky nebo činnosti, patentové a licenční nároky),

d)        popis technologie výroby nebo provozní činnosti,

e)        látková bilance,

f)          charakteristika a potřeba surovin, materiálů a pomocných látek a odpadů, energií, technické podmínky, kontrola a způsob zásobování,

g)        požadavky na dopravu do a z provozního souboru, systém skladování (suroviny, materiály, pomocné látky, polotovary, subdodávky, rozpracované výrobky, hotové výrobky),

h)        popis dispozičního řešení,

i)          stanovení vnějších vlivů,

j)          zabezpečení provozu stávajících technologických zařízení po dobu výstavby,

k)        bilance potřeby energií, jejich parametry, kategorizace spotřeby, technické podmínky pro připojení na sítě technické infrastruktury,

l)          bilance potřeby vody, její parametry, technické podmínky pro připojení na rozvodnou síť,

m)      bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení), způsob jejich shromaždování, využívání a odstraňování,

n)        technické podmínky pro připojení na technickou infrastrukturu,

o)        požadavky na požární signalizaci,

p)        požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení včetně bezpečnostních a protiúrazových nátěrů,

q)        druh a způsob provedení tepelných izolací,

r)         zvláštní požadavky na výrobu a montáž technologického zařízení,

s)         požadavky na průkaz kvality a výkonových parametrů technologického zařízení,

t)          požadavky na komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, případně garanční zkoušky, podmínky pro náběh výroby nebo stanovené činnosti,

u)        požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

 

2.   Výkresová část

 

a)        technologické schéma,

b)        provozní schéma,

c)        dispozice technologického zařízení v měřítku 1:100 nebo 1:50 s řešením jejich umístění, vzájemných vazeb a vazeb na okolí a s vyznačením strojů a zařízení (půdorysy, pohledy, řezy),

d)        výkresy kovových konstrukcí, které jsou součástí technologického zařízení,

e)        dispozice s vyznačenými vnějšími vlivy, prostory s nebezpečím výbuchu a ochrannými pásmy.

 

3.  Seznam strojů a zařízení

 

Specifikace všech strojů a zařízení  (včetně montáže) s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení, a to v následujícím členění:

a)        stroje a technologická zařízení,

b)        kovové konstrukce,

c)        potrubí,

d)        nátěry,

e)        izolace.

 

 

C. 2.  Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace

 

1.  Technická zpráva

                              

a)        popis systému řízení, jeho funkce a jeho jednotlivých prvků,

b)        přehled řízených veličin, zahrnující pracovní rozsah příslušné veličiny, způsob a požadovanou přesnost jejího měření a provozní rozsah,

c)        charakteristiku provozu a prostředí,

d)        popis napájení systému,

e)        požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

 

 

2.   Výkresová část

 

a)        funkční schéma systému řízení,

b)        montážní výkresy v potřebném rozsahu,

c)        výkresy, nutné pro provoz systému v potřebném rozsahu,

d)        výkresy, doplňující specifikaci prvků systému.

 

3.    Seznam zařízení

 

Specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce, umožňující jednoznačné určení příslušného zařízení v následujícím členění:

a)        soupis jednotlivých okruhů s uvedením parametrů,

b)        soupis všech prvků systému včetně jejich charakteristiky,

c)        způsob řešení odběru.

 

 

C. 3.   Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

 

1. Technická zpráva

 

a)        proudové soustavy a napětí, způsob napojení, počáteční a koncový bod provozních rozvodů,

b)        údaje o celkové maximální soudobé spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozdělených podle napětí, instalovaný příkon,

c)        výsledky výpočtu zkratových proudů, řešení ochrany proti zkratu,

d)        řešení ochrany proti přetížení a proti nebezpečnému dotykovému napětí,

e)        úbytky napětí a kompenzace účinku,

f)          způsob uzemnění,

g)        zvláštní požadavky na obsluhu a chod zařízení za všech provozních stavů,

h)        požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí,

i)          popis řešení blokování, ovládání, měření a signalizace.

 

2.   Výkresová část

 

a)        přehledové schéma zapojení,

b)        jednopólová, případně vícepólová schémata rozvaděčů,

c)        schéma nebo tabulky vnějších spojů, vystihující zapojení jednotlivých zařízení s označením druhu a průřezu kabelů a vodičů,

d)        dispozice strojů a zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu,

e)        výkresy tras kabelových rozvodů.

 

3.   Seznam zařízení

 

Specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech, umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení, a to v následujícím členění jednotlivých položek dodávek:

a)        rozvaděče,     

b)        skříňky ovládací, přechodové, svorkovnicové,

c)        transformátory,

d)        případné další položky,

e)        soupis silových a ovládacích  kabelů a vodičů s uvedením typu, průřezu a délky, způsobu zakončení a způsobu uložení, obsahující projekční značení kabelů  v souladu s dispozičními výkresy a případně obvodovými schématy.

 

 

C. 4. Provozní potrubí

                           

1.   Technická zpráva

 

a)        popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením propojovaných míst (začátek a konec provozního potrubí),

b)        základní parametry potrubí a protékajících látek,

c)        povrchová ochrana a barevné řešení,

d)        druh a způsob provedení tepelných izolací,

e)        požadavky na vyzkoušení,

f)          požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,

g)        zvláštní požadavky na výrobu,  montáž a údržbu zařízení.

 

2.   Výkresová část

 

a)        potrubní schéma včetně měření a regulace s označením potrubních větví,

b)        dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyznačením potrubí včetně armatur a dalších prvků potrubního systému,

c)        izometrická schémata.

 

 

3.   Seznam strojů a zařízení

 

a)        rozpis potrubních součástí, potrubních částí a kovových konstrukcí,

b)        specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů, umožňující jednoznačné určení příslušného zařízení v následujícím členění:

aa.      seznam potrubních větví,

bb.     rozpis potrubních částí, armatur a ostatních potrubních prvků pro jednotlivé potrubní větve,

cc.      kovové konstrukce, které jsou součástí potrubních rozvodů,

dd.     izolace a nátěry.

      C.5.                                           

 

                                         C. 5.  Provozní vzduchotechnika

 

1.   Technická zpráva

 

a)        popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů,

b)        charakteristika jednotlivých zařízení a výpočet zvolených výkonů vzduchotechnických zařízení,

c)        povrchová ochrana a barevné řešení,

d)        druh a způsob provedení tepelných izolací,

e)        požadavky na výrobu, montáž a vyzkoušení. 

 

2.   Výkresová část

 

a)        celkové schéma,

b)        dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyznačením potrubí, vzduchotechnických zařízení a dalších prvků a jednotlivých vzduchotechnických okruhů.

 

3.  Seznam strojů a zařízení

 

Specifikace strojů a zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech, umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení v následujícím členění:

a)        seznam vzduchotechnických okruhů,

b)        vzduchotechnická zařízení pro jednotlivé okruhy,

c)        rozpis potrubních částí a potrubních prvků pro jednotlivé vzduchotechnické okruhy,

d)        kovové konstrukce, které jsou součástí vzduchotechnických okruhů,

e)        nátěry,

f)          izolace.

 

 

C. 6.    Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy

 

1.  Technická zpráva

 

a)        popis způsobu řešení ochrany proti bludným proudům,

b)        specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení.

 

2.   Výkresová část

 

a)        schéma systému ochrany,

b)        dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých prvků aktivní ochrany,

c)        dispozice jednotlivých prvků ochrany.

 

3.  Seznam strojů a zařízení

 

Specifikace zařízení včetně montáže v podrobnostech odpovídajících způsobu dodávky a montáže. 

 

C.7.   Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody

 

1.  Technická zpráva

 

a)        popis a zdůvodnění koncepce řešení s vazbou na technologická zařízení,

b)        vazby na stávající zařízení.

               

2.    Výkresová část

 

a)        schéma rozvodů,

b)        dispozice s rozmístěním zařízení  a zakreslením kabelových tras.

 

3.   Seznam strojů a zařízení

 

Specifikace zařízení včetně kabelů a montáže.  

 

 

C. 8.   Zařízení pro údržbu technologického zařízení

 

1.   Technická zpráva

 

a)        zásady provádění údržby,

b)        určení a řešení ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž zařízení a jeho uzlů,

c)        potřebné úpravy stavebních konstrukcí,

d)        přístupnost a podmínky zaměnitelnosti součástí a uzlů,

e)        zásady technologických postupů a podmínek pro provádění údržby a oprav vybraných zařízení,

f)          požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

 

 

2.   Výkresová část

 

Výkresy v obdobném rozsahu jako v části C.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy.

 

3.  Seznam strojů a zařízení

 

Specifikace strojů a zařízení v obdobném rozsahu jako v části C.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy.

 

 

Příloha č. 3

 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

 

 

1.      Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:

1.1.  údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

1.2.   situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků,

1.3.   stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr,

1.4.   technický popis stavby a jejího vybavení.

 

2.      Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje:

2.1.   údaje podle bodů 1.1 a 1.4.,

  2.2.  situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby        v rozsahu a        podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností Příloha č. 4

 

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

 

Dokumentace  bouracích  prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým  materiálům a stavebně technickému provedení stavby.

 

Dokumentaci bouracích prací tvoří :

 

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

E. Zásady organizace bouracích prací

F. Dokumentace  odstraňovaných staveb

 

A. Průvodní zpráva

 

a)        identifikace  a základní charakteristika  odstraňované stavby,

b)        údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o  zvlášť chráněných zájmech,

c)        splnění požadavků dotčených orgánů,

d)        termín zahájení, doba trvání bouracích prací,

e)        vliv na  okolí stavby.

 

 

B. Souhrnná technická zpráva

 

a)        stručný popis stavby a jejích konstrukcí,

b)        výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě,

c)        připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení,

d)        ochranná a bezpečnostní pásma,

e)        zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.

 

C. Situace stavby

 

a)        situace odstraňované stavby zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500 zpracovaná na podkladě snímku  katastrální mapy s vyznačením podzemních a nadzemních vedení, ochranných a bezpečnostních pásem, sousedních  staveb a zeleně,

b)        kopie katastrální mapy.

 

 

D. Dokladová část

 

a)        stanoviska, posudky a doklady o výsledcích jednání, pořízené při přípravě odstranění  stavby,

b)        fotodokumentace stávajícího stavu stavby, pokud nepostačí stručný  popis.

 

E. Zásady organizace bouracích prací

 

1. Technická zpráva

 

a)         stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

b)         obvod a úpravy staveniště,  příjezdy a přístupy na staveniště,

c)         významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body,

d)         opatření  z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,

e)         stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při       

        práci,

f)           způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,

g)         podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,

h)         orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů,

i)           zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce,

j)           nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným  odpadem a            způsob jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání s odpadem).

 

 

2.   Situace

 

v  měřítku 1:1000 nebo 1: 500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných opatření  (protihlukové stěny, zabezpečení nezpevněných cest), návrh dopravně inženýrských opatření.

 

F. Dokumentace odstraňovaných staveb

 

Dokládá se  pro jednotlivé  stavby nebo provozní soubory samostatně.

 

1. Dokumentace skutečného provedení stavby

 

Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle  přílohy č. 3 bod 2.

 

 

2.  Technologie bouracích prací

 

2.1.Technická zpráva

 

a)        popis  konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému,

b)        výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,

c)        rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

d)        upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,

e)        technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

f)          návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,

g)        úpravy zjištěných podzemních prostorů,

h)        zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

i)          nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací,

j)          speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např.  použití trhacích prací),

k)        rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě  před zahájením bouracích prací,

l)          speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

2.2.  Výkresová část

 

Dokládají se samostatné schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě, případně zobrazení nosných konstrukcí v dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

2.3. Statický, popř. dynamický výpočet

 

Zpracovává se k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací,  případně pro navržení  dočasných podpěrných konstrukcí.

 

  

Příloha č.  5 

 

Náležitosti  a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

 

Stavební deník

 

A. Identifikační údaje

 

a)        název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy  nebo oznámení  stavby ve zkráceném  stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

b)        místo stavby,

c)        obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):

-         zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)

-         stavebníka (investora)

-         projektanta

-         poddodavatelů

d)        jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a  odpovědnosti,

e)        jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

f)          jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,

g)        údaje o  projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

h)        seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

i)          změny zhotovitelů stavby  nebo odpovědných osob během výstavby.

 

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního  zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

 

B. Záznamy ve stavebním deníku

 

1. Pravidelné denní záznamy obsahují :

 

a)        jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

b)        klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,

c)        popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

d)        dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a    zabudování,

e)        nasazení mechanizačních prostředků.

 

 

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

 

a)        předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

b)        zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

c)        nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

d)        seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

e)        údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

f)          zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách,  za provozu, v ochranných pásmech apod.,

g)        manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h)        geodetická měření,

i)          montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

j)          provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k)        výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

l)          opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

m)      provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n)        souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

o)        odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

p)        skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných  technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

q)        dílčí přejímky ukončených prací,

r)         provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

s)         škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné  mimořádné události, včetně přijatých opatření,

t)          předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

u)        odstranění vad a nedodělků,

v)        výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

w)      výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x)        zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

y)        nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

.

C. Vedení stavebního deníku

 

1.        Stavební deník

a)        se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,  popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,

b)         musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,

c)        obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

 

2.        Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3.        V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

      

 

Jednoduchý záznam o stavbě

 

A. Obsah

 

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje

a)        název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací,

b)        jméno, příjmení a  trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení,

c)        údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,

d)        seznam nebo odkazy  na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.),

e)        záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,

f)          záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

 

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a)        postup prací a použití materiálů,

b)        zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

c)        bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,

d)        revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,

e)        podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,

f)          plnění ujednání obchodních smluv,

g)        ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,

h)        dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

 

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

 

1. Jednoduchý záznam o stavbě

a)        se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce  stavby,

b)        musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

 

2.  Část  C. bod  2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého  záznamu o stavbě obdobně.