Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
č. 163/2002 Sb. ze dne 6. března 2002

Změna: 312/2005 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 11a , 12 a 13 zákona :

 

Základní ustanovení

 

§ 1

 

            (1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací,

 

b) určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

 

c) stavební prací stavební činnost včetně montážní činnosti, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,

 

d) systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,

 

e) kontrolou výrobků při dovozu dovozcem dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů,

 

f) kusovou výrobou způsob výroby, při kterém je vyráběn výrobek na základě smluvního vztahu pro konkrétního zákazníka, jednorázově určený pro použití vymezené individuálním požadavkem tohoto zákazníka; jedná se zejména o řemeslnou výrobu výrobků, u které se nepředpokládá opakování výroby typově stejného výrobku založené na průmyslových výrobních metodách,

 

g) počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen "určené normy") nebo stavebního technického osvědčení.

 

            (2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení s výjimkou výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení jsou zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu 1) , včetně výrobků určených jako část těchto výrobků.

 

            (3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování shody je stanoveno zvláštním právním předpisem jinak 1a) .

 

            (4) Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

 

            (5) Úkoly výrobce stanovené v tomto nařízení s výjimkou úkolů při provozování systému řízení výroby může plnit zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].

 

§ 2

 

            (1) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13.

 

            (2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, přičemž požadavky na tento výrobek nejsou plně obsaženy v určených normách nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem, zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.

 

 

§ 3

Stavební technické osvědčení

 

            (1) Pro technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou, prováděná v případech uvedených v § 2 odst. 2, výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě potřebné podklady, popřípadě vzorky výrobku nebo i výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků. Výrobce nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení, že provedení technických zjištění vlastností výrobku nezadal jiné autorizované osobě.

 

            (2) Autorizovaná osoba provede

a) posouzení podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro identifikaci výrobku a pro určení těch vlastností, které mají být předmětem posuzování shody,

 

b) vymezení technických vlastností výrobku, které souvisejí se základními požadavky a vymezení jejich úrovní vzhledem k určenému použití výrobku ve stavbě, a to z hlediska jiných technických předpisů, 2) českých technických norem, technických dokumentů (§ 3 odst. 2 zákona) nebo technických norem mezinárodních nebo zahraničních organizací, popřípadě na základě vědeckých a technických poznatků a poznatků z praxe,

 

c) ověřovací zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení, pokud je to pro vymezení technických vlastností výrobku a jejich úrovní nezbytné.

 

            (3) Autorizovaná osoba na základě uvedených technických zjištění, popřípadě zkoušek vydá stavební technické osvědčení s omezenou dobou platnosti, až 5 let. Tuto dobu může prodloužit.

 

            (4) Stavební technické osvědčení obsahuje

a) identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

 

b) identifikaci a popis výrobku,

 

c) vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení,

 

d) přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem,

 

e) přehled použitých technických předpisů a technických norem a technických dokumentů, popřípadě pramenů použitých vědeckých a technických poznatků a dále údaje o poznatcích z praxe, pokud byly použity,

 

f) údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a o způsobech jejich zjištění,

 

g) upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení výroby,

 

h) údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení.

 

            (5) Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty využité ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností uvedených v odstavci 2 písm. b) nebo jiné skutečnosti podstatné z hlediska posuzování shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení nelze použít jako doklad o posouzení shody.

 

§ 4

Technická dokumentace

 

            (1) Výrobce nebo dovozce pořizuje pro posouzení shody technickou dokumentaci.

 

            (2) Technická dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby umožňovala posuzování shody výrobku s technickými požadavky obsaženými v určených normách nebo v technických předpisech nebo ve stavebním technickém osvědčení ; technická dokumentace, která je nezbytná pro správné pochopení funkce výrobku ve stavbě ve vztahu k základním požadavkům a z které vyplývá určené použití výrobku ve stavbě, je v případech, kdy je poskytována autorizované osobě, v českém jazyce nebo v jazyce, který je s autorizovanou osobou dohodnut.

 

            (3) Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje

a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,

 

b) u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,

 

c) odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo na stavební technické osvědčení, které budou využity pro posuzování shody před uvedením výrobku na trh,

 

d) projektové a výrobní výkresy výrobku, popřípadě jinou dokumentaci konkretizující vlastnosti výrobku vzhledem k jeho použití, technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, údaje o technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům,

 

e) popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce,

 

f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a výsledky případně provedených zkoušek,

 

g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před posuzováním shody podle § 5 až 9.

 

Postupy posuzování shody

 

§ 5

Certifikace

 

            (1) Výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci výrobku

a) své identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), u dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby,

 

b) technickou dokumentaci podle § 4,

 

c) vzorky výrobku,

 

d) popis provozovaného systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem

            a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

 

            (2) Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že

a) přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,

 

b) provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky,

 

c) provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle odstavce 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému řízení výroby u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem.

 

            (3) Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajišťuje řádnou kontrolu výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je nedílnou součástí certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

 

            (4) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

 

            (5) U dovozce provádí autorizovaná osoba nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

 

§ 5a

Certifikace bez zkoušek při dohledu

 

            (1) Autorizovaná osoba může při dohledu vystavit certifikát výrobku i bez zkoušek, a to u výrobků, u nichž se v příloze č. 2 k tomuto nařízení předpokládá tento způsob posuzování shody. Přitom výrobce nebo dovozce, jakož i autorizovaná osoba postupují podle § 5, s výjimkou odběru vzorků a jejich zkoušek.

 

            (2) Postup podle odstavce 1 se neuplatní v případě, jestliže dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posoudit systém řízení výroby u výrobce. Posouzení shody se v takovém případě provede podle § 5.

 

§ 6

Posouzení systému řízení výroby

 

            (1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení systému řízení výroby

a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a vyhodnotí, zda typ výrobku odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, a vystaví o tom doklad,

 

b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

 

c) zajišťuje takový systém řízení výroby, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3,

 

d) zajistí u autorizované osoby posouzení výrobcem provozovaného systému řízení výroby podle odstavce 2; k tomu jí předá potřebné podklady, které popisují provozovaný systém řízení výroby,

 

e) zajistí u autorizované osoby dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

 

            (2) Autorizovaná osoba

a) provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle § 6 odst. 1 písm. a),

 

b) pokud systém řízení výroby zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají požadavkům podle písmene a), vydá o tom certifikát,

 

c) provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát,

 

            (3) V případě, že dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posouzení systému řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení shody postupem podle § 5.

 

§ 7

Ověření shody

 

            (1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků

a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,

 

b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

 

c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

 

            (2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

 

§ 8

Posouzení shody výrobcem

 

            (1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků

a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad,

 

b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

 

c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

 

            (2) V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce 1, provádí se ověření shody podle § 7.

 

§ 9

Posouzení shody při kusové výrobě

 

            Výrobce může pro posouzení shody výrobků vyráběných kusově namísto postupů posuzování shody uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení zajistit posouzení shody, pokud určené normy nebo stavební technické osvědčení nestanoví jinak, následujícím postupem:

a) u výrobků uváděných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda výrobek odpovídá těmto normám vzhledem k jeho určenému použití ve stavbě, a pořídí doklad o tomto posouzení,

 

b) u výrobků, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami, nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, zajistí u autorizované osoby posouzení technické dokumentace z hlediska určeného použití výrobku. Autorizovaná osoba vydá na základě posouzení technické dokumentace stavební technické osvědčení podle § 3 upravené pro kusovou výrobu tak, aby posouzení shody podle tohoto stavebního technického osvědčení zahrnovalo pouze takové provedení výrobku, které dovolí jeho určené použití při vzniku minimálně přijatelného rizika ve vztahu k určenému použití výrobku. Výrobce následně posoudí, zda vlastnosti vyráběného výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným ve stavebním technickém osvědčení.

 

§ 10

 

            Postupem posouzení shody podle § 5 lze na žádost výrobce nebo dovozce nahradit postupy posouzení shody podle § 6 až 8.

 

§ 11

Použití harmonizovaných českých technických norem

 

            Není-li dále stanoveno jinak, lze pro účely tohoto nařízení při posuzování shody použít též harmonizované české technické normy ( § 4a zákona ), jestliže byly oznámeny Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako harmonizované k tomuto nařízení ve Věstníku Úřadu; pokud však ustanovení harmonizované české technické normy stanoví konkrétní postup posuzování shody, takové ustanovení se nepoužije a postupuje se podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

 

§ 12

 

            Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 7 zákona jsou technická dokumentace a dokumenty vypracované při posuzování shody včetně prohlášení o shodě.

 

§ 13

Prohlášení o shodě

 

            (1) Prohlášení o shodě, které je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2 zákona , vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

 

a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

 

b) identifikační údaje o výrobku (například název, typ, značka, popis provedení), u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby,

 

c) popis a určení výrobku (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití ve stavbě),

 

d) údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody,

 

e) odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody,

 

f) údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (název, popřípadě obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (stavebního technického osvědčení, zkušebního protokolu, zprávy, popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému řízení výroby,

 

g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,

 

h) datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

 

            (2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

 

§ 13a

 

            (1) Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce 3) .

 

            (2) Tohoto nařízení vlády lze využít pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem 4) .

 

§ 14

Přechodná ustanovení

 

            (1) U výrobků uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud není dále stanoveno jinak, lze do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení použít namísto postupů posouzení shody vyznačených u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení postupy stanovené dosavadními předpisy.

 

            (2) Výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly postupům posuzování shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. , mohou namísto požadavků stanovených tímto nařízením splňovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy.

 

            (3) Posouzení shody provedené podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. , se považuje za posouzení shody podle tohoto nařízení, pokud nedošlo ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno, zejména ke změně vlastností výrobku nebo pro něj stanovených technických požadavků nebo postupu posuzování shody.

 

            (4) Dokumenty vydané podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. , lze využít jako podklady pro posouzení shody podle tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí po dobu v nich uvedenou, jestliže v té době nedošlo ke změně skutečností, za kterých byly vydány.

 

            (5) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. , se považují za autorizované osoby podle tohoto nařízení, pokud požádají o novou autorizaci do 45 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

            (6) Dnem vyhlášení sektorové přílohy "Stavební výrobky" k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv se nepoužije § 11 v případě výrobků majících původ v České republice nebo ve státech Evropské unie.

 

§ 15

Zrušovací ustanovení

 

            Zrušují se:

 

            1. Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

 

            2. Nařízení vlády č. 81/1999 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

 

§ 16

Účinnost

 

            (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

            (2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 11 platnosti.

 

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

 

doc. Ing. Grégr v. r.

 

Příl.1

 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 

            Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily níže uvedené základní požadavky na stavby.

 

            1. Mechanická odolnost a stabilita

            Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se očekává, že na ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:

 

a) zřícení celé stavby nebo její části,

 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení následkem deformace nosné konstrukce,

 

d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.

 

            2. Požární bezpečnost

            Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

 

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,

 

b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,

 

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,

 

d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,

 

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

 

            3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

            Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

 

a) uvolňování toxických plynů,

 

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

 

c) emise nebezpečného záření,

 

d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,

 

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,

 

f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

 

            4. Bezpečnost při užívání

            Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.

 

            5. Ochrana proti hluku

            Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

 

            6. Úspora energie a ochrana tepla

            Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.

 

            Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

 

            Ustanoveními této přílohy není dotčeno ustanovení § 47 stavebního zákona .

 

Příl.2

 

Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                        posuz.

                                                                                               shody

--------------------------------------------------------------------------

    1           Cement   (pro   zvláštní   použití   a   pro   zdění)               §   5

--------------------------------------------------------------------------

    2           Betonářská   a   předpínací   výztuž                                 §   5

 

             a)   Výrobky   z   betonářské   výztuže   -   tyče,   válcované

             dráty,   svitky,   svařované   sítě,   příhradové   nosníky,

             profilované   pásy   a   jejich   stykování.

 

             b)   Výrobky   z   předpínací   výztuže   -   dráty   (popuštěné

             za   studena   tažené   dráty,   hladké   dráty,   profilované

             dráty),   lana   (více-drátová   lana,   více-drátová

             soudržná   lana,   profilovaná   lana   s   vysokou

             soudržností),   tyče   (za   tepla   válcované   a   tvarované

             tyče,   závitové   tyče,   žebírkové   nebo   ploché   nebo

             hladké   tyče),   přepínací   kabely

 

             c)   Výztužná   vlákna   -   kovová,   skleněná,   polyetylénová,

             polypropylénová   a   celulózová

--------------------------------------------------------------------------

    3           Popílek   do   betonu                                                    §   5

--------------------------------------------------------------------------

    4           Přísady   do   stříkaného   betonu   a   vibrolisovaného       §   6

             betonu

--------------------------------------------------------------------------

    5           Beton   pevnostních   tříd   C   12/15   (B   15)   a   vyšší  §   6

--------------------------------------------------------------------------

    6           Lehký   beton   pro   nosné   konstrukce                         §   6

--------------------------------------------------------------------------

    7           Stříkaný   beton                                                          §   6

--------------------------------------------------------------------------

    8           Malty   k   injektáži                                                      §   6

--------------------------------------------------------------------------

    9           Výrobky   pro   ochranu   a   opravy   betonu   pro   použití §   6

             v   pozemních   a   inženýrských   stavbách

--------------------------------------------------------------------------

  10           Prefabrikované   výrobky   z   obyčejného/lehkého   betonu §   8

             a   autoklávovaného   pórobetonu   pro   nekonstrukční   nebo

             lehké   konstrukční   použití   odpovídající   aplikacím,

             které   nejsou   v   případě   selhání   považovány   za   příčinu

             zřícení   stavby   nebo   její   části,   jejího   nepřípustného

             přetvoření   nebo   zranění   osob   (např.   ohrazení,

             oplocení,   telekomunikační   spojovací   skříně,   obkladové

             prvky,   odvodňovací   žlaby   a   další   prvky   pro   odvodnění)

--------------------------------------------------------------------------

  11           Prefabrikované   výrobky   z   obyčejného/lehkého   betonu §   6

             a   autoklávovaného   pórobetonu   pro   konstrukční   použití

             (např.   předpjaté   dutinové   stropní   prvky,   sloupy

             a   stožáry,   základové   piloty,   bednící   desky,

             příhradové   nosníky,   nosníkové/tvárnicové   stropní

             dílce   a   prvky,   desky   žebrových   stropů,   lineární

             konstrukční   prvky   (nosníky   a   sloupy),   prvky   nosných

             stěn,   prvky   opěrných   zdí,   střešní   prvky,   sila,

             schodiště,   prvky   pro   mosty,   lávky   a   propustky,

             tramvajové   panely,   nástupištní   prefabrikáty,   pražce)

--------------------------------------------------------------------------

  12           Sestavy   nenosného   ztraceného   bednění,   které   má   být

             plněno   obyčejným   betonem   a   popřípadě   železobetonem,

             tvořené   buď   z   dutých   tvárnic   vyrobených   z   izolačního

             materiálu   (nebo   z   kombinace   izolačního   materiálu

             a   jiných   materiálů)

 

             a)   pro   konstrukce   vnějších   a   vnitřních   stěn             §   5a

             v   budovách,   na   které   se   vztahují   požadavky   reakce

             na   oheň   s   předepsanou   úrovní

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1

 

             b)   nebo   z   panelů   vyrobených   z   izolačního   materiálu §   6

             (nebo   z   kombinace   izolačního   materiálu   a   jiných

             materiálů),   sestávající   z   bednících   desek

             spojených   distančními   rozpěrami

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  2.   Stavební   výrobky   pro   zděné   stavby

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                        posuz.

                                                                                               shody

--------------------------------------------------------------------------

  1            Průmyslově   vyráběné   malty   navrhované

 

             a)   pro   zdění:   vyrobené   pro   dosažení   specifických       §   6

             požadavků   na   ukazatele   vlastností   ve   stěnách,

             sloupech   a   příčkách

 

             b)   pro   zdění:   vyrobené   na   základě   specifického         §   8

             podílu   složek,   o   nichž   lze   předpokládat,   že

             dosáhnou   odpovídajících   požadavků   na   ukazatele

             vlastností   ve   stěnách,   sloupech   a   příčkách

 

             c)   pro   omítky   (základní/štukové)                                  §   8

--------------------------------------------------------------------------

  2            Zdicí   prvky

 

             a)   kategorie   I   -   prvky   se   specifikovanou                  §   6

             průměrnou   pevností   v   tlaku   s   pravděpodobností,

             že   této   předepsané   pevnosti   v   tlaku   nedosáhne

             nejvýše   v   5   %

 

             b)   kategorie   II   -   prvky,   kdy   průměrná   pevnost        §   8

             souhlasí   s   požadavky   určené   normy,   nejsou   však

             splněny   dodatečné   požadavky   pro   kategorii   I

--------------------------------------------------------------------------

  3            Žárovzdorné   výrobky   tvarové,   netvarové                    §   5

             a   tepelně   izolační

--------------------------------------------------------------------------

  4            Zdicí   prvky   se   zabudovanými   tepelně   izolačními

             materiály   umístěnými   na   povrchu,   který   může   být

             vystaven   ohni   ve   stěnách   a   příčkách,   na   které

             se   vztahují   požadavky   reakce   na   oheň   s   předepsanou

             úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                           §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                              §   6

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                       §   8

--------------------------------------------------------------------------

  5            Výrobky   pálené   stropní                                             §   5a

--------------------------------------------------------------------------

  6            Spony,   táhla,   stropní   závěsy,   konzoly,   opěrné        §   7

             úhelníky,   výztuž   ložných   spár   a   překladů

--------------------------------------------------------------------------

  7            Přísady   a   vlákna   pro   malty   a   injektážní   malty

 

             a)   pro   konstrukční   použití   v   maltách                        §   6

             a   injektážních   maltách

 

             b)   pro   ostatní   použití   v   maltách   a   injektážních       §   7

             maltách

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  3.   Stavební   výrobky   ze   dřeva   a   dřevěné   konstrukce

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                       posuz.

                                                                                              shody

--------------------------------------------------------------------------

  1            Konstrukční   výrobky   z   rostlého   dřeva

 

             Mostní   prvky,   příhradové   prvky,   pražce   (mostnice),

             podlahové   prvky,   stěnové   prvky,   střešní   prvky,

             stropní   prvky   jako   jsou   nosníky,   obloukové   prvky,

             stropnice,   krokve,   sloupy,   stožáry,   piloty.

             Příhradové   nosníky,   podlahy,   stěny,   střechy,   rámy,

             na   které   se   vztahují   požadavky   reakce   na   oheň

             s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                          §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E   (A1   až   E) 3 ,    F 

                                                                                             §   6

 

             Výrobky   mohou   nebo   nemusí   být   upraveny   proti   ohni

             nebo   biologickému   napadení.

--------------------------------------------------------------------------

  2            Dřevěné   rámové   a   roubené   prefabrikované              §   5a

             stavební   sestavy

--------------------------------------------------------------------------

  3            Dřevěné   sloupy   venkovního   vedení                          §   6

--------------------------------------------------------------------------

  4            Konstrukční   lepené   lamelové   výrobky   a   jiné

             lepené   výrobky   ze   dřeva

 

             Mostní   prvky,   příhradové   prvky,   podlahové   prvky,     §   5a

             stěnové   prvky,   střešní   prvky,   stropní   prvky

             a   prvky   krovů,jako   jsou   nosníky,   obloukové   prvky,

             stropnice,   krokve,   sloupy,   stožáry,   piloty   atd.

             Příhradové   nosníky,   podlahy,   stěny,   střechy,   rámy,

             schodiště

 

             Výrobky   mohou   nebo   nemusí   být   upraveny   proti   ohni

             nebo   biologickému   napadení.

--------------------------------------------------------------------------

  5            Spojovací   prostředky   pro   konstrukční   výrobky

             ze   dřeva

 

             Hmoždíky   do   dřeva,   prstencové   hmoždíky,                  §   7

             válečkové   ocelové   a   dřevěné   kolíky,   vruty

             do   dřeva,   svorníky   se   závity,   hřebíky   do   dřeva

 

             Výrobky   mohou   nebo   nemusí   být   upraveny   proti   ohni

 

             nebo   biologickému   napadení.

--------------------------------------------------------------------------

  6            Smykové   desky   a   hmoždíky,   ozubené   hmoždíky,      §   6

             desky   s   prolisovanými   trny,   hřebíkové   desky

             pro   konstrukční   dřevěné   výrobky

--------------------------------------------------------------------------

  7            Lehké   nosníky   a   sloupy   z   kompozitních   materiálů   §   5a

             na   bázi   dřeva   (včetně   T-   nosníků,   tj.   kombinace

             nosník/deska)

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  4.   Stavební   výrobky   pro   kovové   konstrukce

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                           Postup

 číslo                                                                                       posuz.

                                                                                              shody

--------------------------------------------------------------------------

  1            Konstrukční   kovové   průřezy/profily                            §   6

 

             Za   tepla   válcované,   za   studena   tvarované   nebo   jinak

             vyráběné   průřezy/profily   různých   tvarů   (T,   L,   H,   U,

             Z,   I,   žlábkové   profily,   úhelníky,   uzavřené   profily,

             trubky),   ploché   výrobky   (plechy,   tenké   plechy,   pásy),

             tyče,   odlitky,   výkovky   vyrobené   z   různých   kovových

             materiálů,   nechráněné   nebo   chráněné   proti   korozi

             povrchovou   úpravou.   Pro   použití   v   kovových

             konstrukcích   nebo   ve   spřažených   kovových   a   betonových

             konstrukcích

--------------------------------------------------------------------------

  2            Konstrukční   kovové   stavební   díly

 

             a)   hotové   kovové   výrobky,   jako   jsou   například        §   6

             nosníky,   sloupy,   schodiště,   piloty   a   štětovnice,

             kolejnice   a   pražce,   výrobky   o   průřezech   řezané

             na   míru   pro   určité   aplikace

 

             Tyto   výrobky   mohou   být   použité   v   nosných   konstrukcích

             včetně   konstrukcí   základů   pozemních   a   inženýrských

             staveb.

 

             b)   hotové   kovové   rámové   konstrukce   pro   zavěšené

             podhledy   (velká   zatížení)   pro   použití   v   rámových

             konstrukcích   staveb,   na   které   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                        §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E   (A1   až   E) 3 ,    F              

                                                                                           §   6

 

             Mohou   být   nechráněné   nebo   chráněné   povrchovou

             úpravou   proti   korozi,   svařované   nebo   nesvařované.

--------------------------------------------------------------------------

  3            Svařovací   materiály   pro   použití   v   kovových         §   6

             konstrukcích   staveb

--------------------------------------------------------------------------

  4            Konstrukční   spojovací   prostředky                            §   6

 

             Kovové   nýty,   šrouby   (matice   a   podložky)   a   H.   R.

             svorníky   (vysokopevnostní   předepnuté   šrouby),

             čepy,   šrouby,   kolejnicová   upevňovadla   pro   použití

             v   kovových   konstrukcí   staveb

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  5.   Ochranné,   tepelně    izolační   materiály   a    výrobky,   hydroizolační

     materiály,   střešní   krytiny   a   lepidla

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                       posuz.

                                                                                             shody

--------------------------------------------------------------------------

    1           Tepelně   izolační   výrobky   (hotové   výrobky   a   výrobky

             určené   pro   vytváření   na   místě)

 

             a)   pro   všechna   použití   kromě   těch,   na   která          §   7

             se   vztahují   požadavky   o   reakci   na   oheň

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                           §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                              §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                       §   8

--------------------------------------------------------------------------

    2           Hydroizolace

 

             a)   hydroizolační   vrstvy,   střešní   pojistné                     §   7

             hydroizolační   vrstvy,   parotěsné   vrstvy   v   budovách,

             střešní   lité   hydroizolační   sestavy

 

             b)   hydroizolační   pásy   a   fólie,   střešní                       §   6

             hydroizolační   pásy   a   fólie   v   budovách

 

             c)   hydroizolační   pásy   a   fólie,   hydroizolační

             vrstvy,   střešní   pojistné   hydroizolační   vrstvy,

             střešní   hydroizolační   pásy   a   fólie,   parotěsné

             vrstvy,   střešní   lité   hydroizolační   sestavy

             pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky   reakce

             na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                         §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                            §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                     §   8

 

             d)   střešní   pojistné   hydroizolační   vrstvy,   střešní

             hydroizolační   pásy   a   fólie,   střešní   lité

             hydroizolační   sestavy   pro   použití,   na   která   se

             vztahují   požadavky   z   hlediska   tříd   namáhání   střech

             při   působení   vnějšího   požáru

             -   výrobky   vyžadující   zkoušení                                    §   7

             -   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   zkoušení §   8

--------------------------------------------------------------------------

    3           Hydroizolační   materiály   pro   inženýrské                     §   5a

             a   dopravní   stavby

--------------------------------------------------------------------------

    4           Hydroizolační   materiály   pro   izolaci   podlah,              §   7

             základových   van,   stěn,   vodorovných   konstrukcí

--------------------------------------------------------------------------

    5           Ploché   a   profilované   plechy

 

             a)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky      §   7

             na   požární   odolnost   (např.   pro   dělení   na   požární

             úseky)

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                          §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                             §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                      §   8

 

             c)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             z   hlediska   tříd   namáhání   střech   při   působení

             vnějšího   požáru

             -   výrobky   vyžadující   zkoušení                                    §   7

             -   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   zkoušení §   8

 

             d)   pro   použití   přispívající   k   vyztužení                       §   7

             střešní   konstrukce

 

             e)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   předpisy         §   7

             o   nebezpečných   látkách

 

             f)   pro   použití   jiná                                                    §   8

--------------------------------------------------------------------------

    6           Střešní   tašky,   pokrývačská   břidlice,   kamenná

             krytina   a   šindele,   prefabrikované   spřažené

             kompozitní   nebo   sendvičové   panely

 

             a)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky     §   7

             na   požární   odolnost   (např.   pro   dělení   na   požární

             úseky)

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                         §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                            §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                     §   8

 

             c)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky     §   7

             z   hlediska   tříd   namáhání   střech   při   působení

             vnějšího   požáru

             -   výrobky   vyžadující   zkoušení                                   §   7

             -   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   zkoušení §   8

 

             (3)   výrobky   vyžadující   zkoušení                                 §   7

                                                                                             §   8

                                                                                             §   7

 

             (4)   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   /   zkoušení

 

             c)   Pro   použití   přispívající   k   vyztužení   střešní         §   7

             konstrukce

 

             d)   Pro   použití,   na   která   se   vztahují   předpisy

             o   nebezpečných   látkách

 

             e)   Pro   použití   jiná                                                     §   8

--------------------------------------------------------------------------

    7           Samonosné   průsvitné   střešní   sestavy   (kromě   sestav

             na   bázi   skla)

 

             a)   pro   použití   ve   střechách   a   při   střešních            §   7

             úpravách

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             z   hlediska   tříd   namáhání   střech   při   posuzování

             vnějšího   požáru

             -   výrobky   vyžadující   zkoušení                                     §   7

             -   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   zkoušení  §   8

 

             c)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                         §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                            §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                      §   8

--------------------------------------------------------------------------

    8           a)   Římsové   a   okapové   prvky   pro   použití,   na   která

             se   vztahují   požadavky   reakce   na   oheň   s   předepsanou

             úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                          §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                             §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                      §   8

 

             b)   Systémy   pro   přístup   na   střechu,   lávky

             a   stupadla,   příslušenství   střešních   krytin

             pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             z   hlediska   tříd   namáhání   střech   při   působení

             vnějšího   požáru

             -   výrobky   vyžadující   zkoušení                                     §   7

             -   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   zkoušení   §   8

 

             c)   Římsové   a   okapové   prvky,   mechanické   upevňovací§   8

             prvky   pro   střešní   krytiny,   příslušenství   střešních

             krytin   pro   použití   jiná

--------------------------------------------------------------------------

    9           Pórovité   kamenivo,   expandované   hlíny,   škváry          §   7

             a   obdobné   výrobky   určené   pro   tepelně   izolační   zásypy

--------------------------------------------------------------------------

  10           Vnější   tepelně   izolační   kompozitní   systémy

             s   omítkou   (ETICS)

 

             a)   jako   vnější   stěny,   na   které   se   vztahují

             požadavky   reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                              §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E   (A1   až   E) 3 ,    F    §   6

 

             b)   jako   vnější   stěny,   bez   požadavku   reakce   na   oheň §   6

--------------------------------------------------------------------------

  11           Tmely,   maltoviny   a   lepidla

 

             a)   pro   konstrukční   použití   v   pozemních   a   inženýrských §   6

             stavbách

 

             b)   pro   vnitřní   a   vnější   použití   v   pozemních                 §   7

             a   inženýrských   stavbách

 

             c)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                              §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                                 §   6

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                          §   7

--------------------------------------------------------------------------

  12           Výrobky   pro   požární   přepážky   a   požární   těsnění

             a   výrobky   pro   požární   ochranu   (včetně   ochranných

             povrchových   úprav)

 

             a)   na   které   se   vztahují   požadavky   na   požární           §   5a

             odolnost

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                              §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                                 §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                          §   8

--------------------------------------------------------------------------

  13           Výrobky   pro   protipožární   ochranné   nátěry,                  §   5a

             obklady   a   nástřiky

--------------------------------------------------------------------------

  14           Výrobky   pro   impregnaci   dřeva,   ochranné   nátěry         §   5

             a   povlaky   dřeva,   kovů   a   zdiva

--------------------------------------------------------------------------

  15           Asfalt   pro   konstrukce   vozovek   a   povrchové   úpravy   §   6

             vozovek

--------------------------------------------------------------------------

  16           Asfaltové   směsi

 

             a)   pro   konstrukce   vozovek   a   povrchové   úpravy           §   6

             vozovek

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1FL 1 ,    A2FL 1 ,    BFL 1 ,    CFL 1                                  §   5a

             A1FL 2 ,    A2FL 2 ,    BFL 2 ,    CFL 2 ,    DFL,   EFL               §   7

             (A1FL   až   EFL) 3 ,    FFL                                                 §   8

--------------------------------------------------------------------------

  17           Doplňkové   výrobky   pro   betonové   vozovky                  §   8

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  6.   Stavební   výrobky   ze   skla

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                        posuz.

                                                                                               shody

--------------------------------------------------------------------------

  1            Tabule   plochého   nebo   zakřiveného   skla,   profilované

             sklo,   izolační   skla

 

             a)   pro   použití   v   sestavách   zasklení,   na   které          §   5a

             se   vztahují   požadavky   na   požární   odolnost,   včetně

             šíření   plamene   po   povrchu

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky        §   7

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1,   A2,   B,   C,   D,   E                                                 §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                        §   8

 

             c)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             z   hlediska   tříd   namáhání   střech   při   působení

             vnějšího   požáru

             -   výrobky   vyžadující   zkoušení                                      §   7

             -   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   zkoušení   §   8

--------------------------------------------------------------------------

  2            Sklo   ploché   nebo   zakřivené   bezpečnostní

             a   bezpečnostní   zasklení   odolná   proti   střelám

             nebo   výbuchům

 

             a)   pro   použití   jako   zasklení   odolné   proti   střelám       §   5a

             nebo   výbuchům

 

             b)   pro   ostatní   použití   vystavená   rizikům                     §   7

             "bezpečnosti   při   užívání"   a   na   která   se   takové

             předpisy   vztahují

 

             c)   pro   použití   týkající   se   úspory   energie   a/nebo       §   7

             omezení   hluku

 

             c)   pro   použití   jiná                                                      §   8

--------------------------------------------------------------------------

  3            Izolační   skla   neuvedená   pod   pořadovým   číslem   1   a   2

 

             a)   pro   ostatní   použití   vystavená   rizikům                     §   5

             "při   bezpečnosti   při   užívání"   a   na   která   se

             takové   předpisy   vztahují

 

             b)   pro   použití   týkající   se   úspory   energie   a/nebo       §   5

             omezení   hluku

--------------------------------------------------------------------------

  4            Sklo   ploché   a   stavební   sklo   profilované

             pro   stavební   účely,   neuvedené   pod   poř.   číslem

             1,   2   a   3

 

             a)   pro   ostatní   použití   vystavená   rizikům                     §   7

             "bezpečnosti   při   užívání"   a   na   která   se   takové

             předpisy   vztahují

 

             b)   pro   použití   týkající   se   úspory   energie   a/nebo       §   7

             omezení   hluku

 

             c)   pro   použití   jiná                                                      §   8

--------------------------------------------------------------------------

  5            Skleněné   tvárnice   a   stěnové   panely   ze   skleněných

             tvárnic

 

             a)   pro   použití   v   sestavách   zasklení,   na   které          §   5a

             se   vztahují   požadavky   na   požární   odolnost

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1,   A2,   B,   C,   D,   E                                                 §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                        §   8

 

             c)   pro   použití   jako   zasklení   odolné   proti                   §   5a

             průstřelům   nebo   výbuchům

 

             d)   pro   ostatní   použití   vystavená   rizikům                    §   7

             "bezpečnosti   při   užívání"a   na   která   se   takové

             předpisy   vztahují

 

             e)   pro   použití   týkající   se   úspory   energie   a/nebo      §   7

             omezení   hluku

 

             f)   pro   použití   jiná                                                      §   8

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  7.   Stavební   výrobky    pro   kanalizační   systémy    a   rozvody   kapalin    a

     plynů

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                           Postup

 číslo                                                                                       posuz.

                                                                                              shody

--------------------------------------------------------------------------

    1           Výrobky   pro   vnitřní   kanalizační   systémy                 §   8

             zařízení   proti   zpětnému   toku:   přivzdušňovací

             a   odvzdušňovací   potrubní   armatura

--------------------------------------------------------------------------

    2           Vybavení   pro   čerpací   stanice   odpadních   vod         §   7

             a   přečerpávací   zařízení   pro   použití   uvnitř   budov

--------------------------------------------------------------------------

    3           Výrobky   pro   těsnění   prvků   kanalizačních   systémů   §   5a

             z   jiných   materiálů   než   je   vulkanizovaný   kaučuk,

             TPE,   PUR   a   mikroporézní   pryž

--------------------------------------------------------------------------

    4           Výrobky   pro   venkovní   kanalizační   systémy

 

             a)   Poklopy   šachet   a   vtokové   mříže   vpustí               §   5a

             pro   použití   ve   vozovkách,   parkovacích   plochách,

             krajnicích

 

             b)   Vstupní   a   revizní   šachty,   ocelová   stupadla,         §   8

             žebříky   a   madla   pro   vstupní   a   revizní   šachty

--------------------------------------------------------------------------

    5           Odlučovače   pro   odpadní   vody/splašky   z   pozemních

             a   inženýrských   staveb,   včetně   komunikací

 

             a)   odlučovače   tuků,   škrobů   a   olejů                          §   8

 

             b)   odlučovače   ropných   látek                                      §   5a

--------------------------------------------------------------------------

    6           Vybavení   a   prvky   pro   čistírny   odpadních   vod

             a   septiky

 

             a)   pro   venkovní   použití,   pro   dešťovou   vodu,            §   7

             splaškové   a   odpadní   vody   s   vysokou   koncentrací

             organických   látek

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                           §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                              §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                       §   8

--------------------------------------------------------------------------

    7           Výrobky   pro   stokové   sítě   a   kanalizační   přípojky    §   5a

             vně   a   uvnitř   budov   (trouby,   tvarovky,   těsnění

             a   ostatní   stavební   dílce)

--------------------------------------------------------------------------

    8           Trubní   sestavy,   trubky,   nádrže,   poplachové

             systémy   pro   únik   a   zařízení   pro   prevenci   proti

             přeplnění,   armatury,   adheziva,   spoje,   těsnění

             pro   spoje   a   těsnicí   vložky,   potrubí   a   ochranné

             vedení,   nosné   konstrukce   pro   trubky   a   potrubí,

             bezpečnostní   příslušenství

 

             a)   v   instalacích   pro   dopravu/rozvádění/skladování        §   8

             vody,   která   není   určena   pro   lidskou   spotřebu

 

             b)   v   instalacích   pro   dopravu/rozvádění/skladování

             vody,   která   není   určena   pro   lidskou   spotřebu,

             pokud   se   na   ně   vztahují   požadavky   reakce   na   oheň

             s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                          §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                             §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                      §   8

 

             c)   v   instalacích   pro   dopravu/rozvádění/skladování       §   7

             vody,   která   není   určena   pro   lidskou   spotřebu

             a   pro   systémy   pro   vytápění,   pokud   se   na   ně

             vztahuje   požadavek   o   úspoře   energie

--------------------------------------------------------------------------

    9           Sestavy   (potrubní   a   zásobovací   systémy),   trouby, §   5

             nádrže,   ventily,   kohouty,   čerpadla,   vodoměry,

             ochranná   a   bezpečnostní   zařízení,   armatury,   lepidla,

             spoje,   těsnění   pro   spoje   a   těsnicí   vložky,

             membrány,   povrchové   úpravy,   maziva,   mazadla

             v   instalacích   pro   dopravu/rozvod/zásobování   vody

             určené   pro   lidskou   spotřebu   až   ke   kohoutům

             u   odběratelů   a   včetně   kohoutů

--------------------------------------------------------------------------

  10           Trubní   sestavy,   trubky,   nádrže,   poplachové

             systémy   pro   únik   a   zařízení   pro   prevenci   proti

             přeplnění,   armatury,   adheziva,   těsnění   pro   spoje

             a   těsnicí   vložky,   potrubí,   nosné   konstrukce

             pro   trubky   a   potrubí,   bezpečnostní   příslušenství

 

             a)   v   instalacích   pro   dopravu/rozvod/skladování            §   7

             plynu/paliva   určených   pro   zásobování   systémů

             pro   vytápění/chlazení   budov   z   venkovního   zásobníku

             nebo   posledního   regulačního   zařízení   sítě

             ke   vstupu   do   vytápěcích/chladicích   systémů   budovy

 

             b)   v   instalacích,   na   které   se   vztahují   požadavky     §   5a

             na   požární   odolnost,   použitých   pro   dopravu/rozvod/

             skladování   plynu/paliva   určených   pro   zásobování

             systémů   pro   vytápění/chlazení   budov   z   venkovního

             zásobníku   nebo   posledního   regulačního   zařízení   sítě

             ke   vstupu   do   vytápěcích/chladicích   systémů   budovy

 

             c)   v   instalacích,   na   které   se   vztahují   požadavky     §   5a

             reakce   na   oheň,   použitých   pro   dopravu/rozvod/

             skladování   plynu/paliva   určených   pro   zásobování

             systémů   pro   vytápění/chlazení   budov   z   venkovního

             zásobníku   nebo   posledního   regulačního   zařízení   sítě

             ke   vstupu   do   vytápěcích/chladicích   systémů   budovy

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  8.   Stavební   výrobky   pro   otvorové   výplně

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                           Postup

 číslo                                                                                       posuz.

                                                                                              shody

--------------------------------------------------------------------------

  1            Okna,   dveře   a   vrata   (s   příslušným   kováním           §   5a

             a   bez   něho)   pro   dělení   na   požární/kouřové   úseky

             a   na   únikových   cestách

--------------------------------------------------------------------------

  2            Stavební   kování   pro   dveře   a   vrata   pro   dělení       §   5a

             na   požární/kouřové   úseky   a   na   únikových   cestách

--------------------------------------------------------------------------

  3            Okna,   dveře   a   vrata   (s   příslušným   kováním            §   7

             a   bez   něho)   pro   použití,   na   která   se   vztahují

             další   specifické   požadavky,   zejména   ochrana

             proti   hluku   a   tepelná   ochrana,   těsnost   a   bezpečnost

             při   užívání

--------------------------------------------------------------------------

  4            Dveře   a   vrata   (s   příslušným   kováním   nebo   bez   něho)     

             pouze   pro   použití   uvnitř   budov                                  §   8

--------------------------------------------------------------------------

  5            Zárubně                                                                     §   7

--------------------------------------------------------------------------

  6            Střešní   světlíky,   střešní   okna

 

             a)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky       §   5a

             na   požární   odolnost   (např.   pro   dělení   na   požární

             úseky)

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                           §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                              §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                       §   8

 

             c)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             z   hlediska   tříd   namáhání   střech   při   působení

             vnějšího   požáru

             -   výrobky   vyžadující   zkoušení                                     §   7

             -   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   zkoušení   §   8

 

             d)   pro   použití   přispívající   k   vyztužení   střešní            §   7

             konstrukce

 

             e)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   předpisy          §   7

             o   nebezpečných   látkách

 

             f)   pro   použití   jiná                                                      §   7

--------------------------------------------------------------------------

  7            Uzávěry/okenice   a   rolety   (s   příslušným   kováním       §   8

             nebo   bez   něho)   vnější   použití

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  9.   Zvláštní   materiály,   výrobky,   konstrukce   a   zařízení

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                        posuz.

                                                                                               shody

--------------------------------------------------------------------------

    1           Geosyntetika   (např.   geotextilie,   geomembrány,           §   6

             geomřížky,   geokompozita,   geosítě,   geodreny)

--------------------------------------------------------------------------

    2           Kovové   kotvy   do   betonu

 

             a)   pro   velké   zatížení   pro   upevňování   a/nebo   nesení §   5a

             betonových   konstrukčních   prvků   nebo   těžkých   dílců

             jako   jsou   obklady   a   zavěšené   podhledy

 

             b)   pro   malé   zatížení   pro   použití   v   doplňkových        §   6

             systémech   pro   upevňování   a/nebo   nesení   prvků,

             jako   jsou   lehké   zavěšené   podhledy   i   instalace

--------------------------------------------------------------------------

    3           Plastové   kotvy/hmoždinky   do   betonu   a   zdiva          §   6

             pro   použití   v   systémech   jako   jsou   fasádní   systémy,

             pro   upevňování   nebo   nesení   prvků,   které   přispívají

             ke   stabilitě   systémů

--------------------------------------------------------------------------

    4           Stavební   ložiska   a   závěry   dilatačních   spár

 

             a)   v   pozemních   a   inženýrských   stavbách,   ve   kterých

             selhání   vyvolá   mezní   stav   únosnosti   nebo

             použitelnosti                                                                  §   5a

 

             b)   v   ostatních   pozemních   a   inženýrských   stavbách   §   7

--------------------------------------------------------------------------

    5           Vybavení   komunikací

 

             a)   výrobky   pro   vodorovné   dopravní   značení:

             Retroreflexní   dopravní   knoflíky                                       §   5a

             Materiály   na   dodatečný   posyp   (balotina,                     §   5a

             protismykové   přísady   a   jejich   směsi)

             Folie   pro   trvalé   dopravní   značení   a   předem               §   5a

             připravené   materiály

             Barvy,   termoplastické   materiály,   za   studena                 §   5

             pokládané   plasty   (s   nebo   bez   protismykových

             přísad)   včetně   premixové   balotiny

             Barvy,   termoplastické   materiály,   za   studena                 §   5

             pokládané   plasty   uváděné   na   trh   s   údaji   o   typech

             a   podílech   balotiny   na   dodatečný   posyp   a/nebo

             protismykových   přísad

 

             b)   Svislé   dopravní   značky   a   stálá   zařízení

             na   řízení   provozu   vozidel   a   chodců:

             Stálé   svislé   dopravní   značky   -   retroreflexní,                §   5

             neretroreflexní,   osvětlené,   prosvětlené,   proměnné

             Dopravní   zařízení   -   parkovací   sloupky   a   zábrany,        §   5a

             zrcadla,   zpomalovací   prahy

             Výstražné   majáčky                                                         §   5a

             Stálá   výstražná   zařízení   a   směrové   sloupky                 §   5a

             Světelná   signalizační   zařízení   a   pevná   výstražná          §   5a

             návěstidla

             Varovná   bezpečnostní   světla                                          §   5a

 

             c)   Silniční   záchytné   systémy   -   např.   svodidla,           §   5a

             mostní   zábradlí

 

             d)   Protihluková   zařízení   a   stěny,   clony                       §   7

             proti   oslnění

--------------------------------------------------------------------------

    6           Prvky   pro   upevňování   kolejnic   a   pražců                  §   6

--------------------------------------------------------------------------

    7           Sestavy   vnitřních   příček

 

             a)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                            §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                               §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                        §   8

 

             b)   pro   použití   v   sestavách,   na   které   se   vztahují   §   7

             požadavky   na   požární   odolnost

 

             c)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   předpisy          §   7

             o   nebezpečných   látkách

 

             d)   pro   použití,   která   jsou   vystavena   rizikům            §   7

             spojeným   s   bezpečností   při   užívání

 

             e)   pro   použití   jiná                                                    §   8

--------------------------------------------------------------------------

    8           Konstrukční   těsněné   sestavy   zasklení   s   mechanickými

             prostředky   pro   přenos   vlastní   váhy   tabulí

             do   těsněného   úložného   rámu   a   odtud   do   nosné

             konstrukce   pro   vnější   stěny   a   zastřešení

 

             a)   pro   přenos   vlivů,   které   plně   závisí                       §   5a

             na   konstrukčním   těsnění

 

             b)   pro   snížení   nebezpečí   v   případě   selhání   těsnění    §   6

--------------------------------------------------------------------------

    9           Sestavy   lehkých   obvodových   plášťů

 

             a)   jako   vnější   stěny,   na   které   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B1 1 ,    C 1                                              §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E,   (A1   až   E) 3 ,    F    §   7

 

             b)   jako   vnější   stěny,   bez   požadavku   reakce   na   oheň §   7

 

             c)   pro   použití   v   sestavách,   na   které   se   vztahují       §   5a

             požadavky   na   požární   odolnost,   včetně   šíření   požáru

--------------------------------------------------------------------------

  10           Hydraulická   silniční   pojiva   pro   přípravu   směsí               §   6

             pro   stabilizaci   silničního   podkladu

--------------------------------------------------------------------------

  11           Popílky   a   směsi   s   popílkem   pro   konstrukční   vrstvy    §   6

             vozovek   a   pro   násypy   a   zásypy   při   stavbě   pozemních

             komunikací

--------------------------------------------------------------------------

  12           Popílky   a   směsi   s   popílkem   pro   zásypy   a   násypy    §   5

             pro   stavby   mimo   pozemních   komunikací

--------------------------------------------------------------------------

  13           Zásypový   materiál   určený   k   likvidaci   hlavních             §   5

             a   starých   důlních   děl   zasypáním

--------------------------------------------------------------------------

  14           Granulát   pro   kolejové   lože   a   obslužné   komunikace     §   5

             báňských   provozů

             Granulát   a   aditivovaný   granulát   do   výsypek                  §   5

             povrchových   dolů   pro   násypy   a   zásypy   při   zahlazování

             důlní   činnosti

             Granulát   pro   rekultivaci   báňských   výsypek                     §   5

--------------------------------------------------------------------------

  15           Výrobky   pro   zpevněné   venkovní   povrchy                    §   8

             dlažební   prvky   (s   hladkým   nebo   plastickým   povrchem),

             např.   dlažební   kostky,   dlažební   desky,   obrubníky,

             kvádry,   sklobetonové   chodníkové   světlíky;   povrchově

             upravené   plechové   kryty;   břidlicové   desky;   dlaždice;

             mozaiky;   pálené   dlaždice;   teracové   dlaždice;   plechová

             mřížovina;   vegetační   dílce,   výrobky   pro   přejezdy;

             silniční   dílce   a   rošty   pro   povrchy   chodníků

             a   dopravních   ploch

--------------------------------------------------------------------------

  16           Kamenivo   pro   drážní   stavby                                      §   5

--------------------------------------------------------------------------

  17           Pojiva   ze   syntetických   pryskyřic                                §   5a

--------------------------------------------------------------------------

  18           Výrobky   pro   stabilizaci   hornin   a   zemin   jinde            §   7

             neuvedené

--------------------------------------------------------------------------

  19           Prefabrikované   výrobky   pro   odvodnění   z   pozemních   §   7

             a   inženýrských   staveb   (např.   plastové   drenážní

             systémy,   odvodňovací   žlábky   kromě   betonových)

--------------------------------------------------------------------------

  20           Horninové   kotvy   určené   k   trvalému   zabudování         §   6

--------------------------------------------------------------------------

  21           Předpínací   systémy   stavebních   konstrukcí   a   jejich     §   5a

             prvky   (vč.   kanálků   a   pouzder)

--------------------------------------------------------------------------

  22           Systémy   pro   přístup   na   střechu,   lávky   a   stupadla

 

             a)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             z   hlediska   tříd   namáhání   střech   při   působení

             vnějšího   požáru

             -   výrobky   vyžadující   zkoušení                                       §   7

             -   výrobky   "považované   za   vyhovující"   bez   zkoušení    §   8

 

             b)   pro   použití   jiná                                                       §   7

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  10.   Technická   zařízení   staveb

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                        posuz.

                                                                                               shody

--------------------------------------------------------------------------

    1           Prefabrikované   komíny   (prvky   na   výšku   podlaží),      §   6

             komínové   vložky   (prvky   nebo   bloky),   vícevrstvé

             komíny   (prvky   nebo   bloky),   jednovrstvé   komínové

             bloky,   díly   volně   stojících   komínů   a   přilehlých

             komínů

--------------------------------------------------------------------------

    2           Komínové   hlavy                                                         §   8

--------------------------------------------------------------------------

    3           Výrobky   pro   požární   poplach/detekci,   stabilní            §   5a

             hašení   požáru,   řízení   požáru   a   kouře

             a   pro   potlačování   výbuchu   ve   stavbách

--------------------------------------------------------------------------

    4           Požární   uzávěry   mimo   výrobky   uvedené                    §   5a

             pod   poř.   číslem   1   v   tab.   8

--------------------------------------------------------------------------

    5           Zařízení   pro   přípravu   teplé   vody   a   ústřední            §   7

             vytápění   s   výjimkou   zařízení   spalujících   plynná

             paliva,   tepelná   čerpadla

--------------------------------------------------------------------------

    6           Zařízení   pro   vytápění   vnitřních   prostor   na   pevná

             a   kapalná   paliva

 

             a)   v   budovách                                                            §   7

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                            §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                               §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                        §   8

--------------------------------------------------------------------------

    7           Zařízení   pro   vytápění   vnitřních   prostor

             bez   vlastního   zdroje   energie

 

             a)   v   budovách                                                            §   7

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                            §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                               §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                        §   8

--------------------------------------------------------------------------

    8           Chladicí,   vzduchotechnická   a   klimatizační                   §   7

             zařízení,   klimatizační   jednotky

--------------------------------------------------------------------------

    9           Rozvodné   systémy   vzduchotechnických

             a   klimatizačních   zařízení

 

             a)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky        §   5a

             na   požární   bezpečnost

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   nevztahují   požadavky     §   8

             na   požární   bezpečnost

--------------------------------------------------------------------------

  10           Upevňovací   prvky   a   upevňovací   systémy   pro   potrubní

             rozvody   a   rozvody   vzduchotechniky

 

             a)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky         §   5a

             na   požární   bezpečnost

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   nevztahují   požadavky      §   8

             na   požární   bezpečnost

--------------------------------------------------------------------------

  11           Regulační,   směšovací   a   zdravotně   technické   armatury,

             filtry   a   odlučovače   systémů   pro   dopravu   a   rozvody

 

             a)   vody   určené   pro   lidskou   spotřebu                          §   5a

 

             b)   kapalin,   kromě   vody   určené   pro   lidskou   spotřebu   §   7

--------------------------------------------------------------------------

  12           Nádrže   a   zásobníky   (s   objemem   nad   300   l)           §   5a

             pro   skladování   látek   ohrožujících   životní   prostředí

             kromě   nádrží   a   zásobníků   pro   plyny

--------------------------------------------------------------------------

  13           Elektrické   kabely,   domovní   zásuvky   a   vidlice            §   7

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  11.   Stavební   výrobky    pro   vnitřní   a   vnější    povrchové   úpravy   stěn,

      stropů,   podlah

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                        posuz.

                                                                                               shody

--------------------------------------------------------------------------

  1            Výrobky   pro   tuhé   podlahové   povrchy:

 

             prvky:   dlažební   prvky,   dlaždice,   mozaiky,   parkety,

             deskové   nebo   mřížové   kryty,   podlahové   rošty,   tuhé

             laminované   podlahoviny,   výrobky   na   bázi   dřeva,   licí

             a   potěrové   materiály

 

             nosné   systémy   uváděné   na   trh   jako   sestavy:   přístupové

             rampy,   zdvojené   podlahy   pro   vnitřní   použití   včetně

             uzavřených   prostor   veřejné   dopravy,   na   které   se

             vztahují   požadavky   reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1FL 1 ,    A2FL 1 ,    BFL 1 ,    CFL 1                                §   5a

             A1FL 2 ,    A2FL 2 ,    BFL 2 ,    CFL 2 ,    DFL,   EFL             §   7

             (A1FL   až   EFL) 3 ,    FFL                                               §   8

--------------------------------------------------------------------------

  2            Pružné   a   textilní   podlahoviny

 

             Stejnorodé   a   nestejnorodé   pružné   podlahové   krytiny

             dodávané   ve   čtvercích,   pásech   nebo   rolích   (textilní

             podlahové   krytiny   zahrnující   čtverce,   plastové

             a   pryžové   pásy   (aminoplastové   termosetové

             podlahoviny);   linoleum   a   korek;   antistatické

             povlaky;   volně   kladené   podlahové   čtverce;   pružné

             laminované   podlahoviny   pro   vnitřní   použití,

             na   které   se   vztahují   požadavky   reakce   na   oheň

             s   předepsanou   úrovní

 

             A1FL 1 ,    A2FL 1 ,    BFL 1 ,    CFL 1                                 §   5a

             A1FL 2 ,    A2FL 2 ,    BFL 2 ,    CFL 2 ,    DFL,   EFL              §   7

--------------------------------------------------------------------------

  3            Pružné   a   textilní   podlahoviny

 

             Stejnorodé   a   nestejnorodé   pružné   podlahové   krytiny     §   8

             dodávané   ve   čtvercích,   pásech   nebo   rolích   (textilní

             podlahové   krytiny   zahrnující   čtverce,   plastové

             a   pryžové   pásy   (aminoplastové   termosetové

             podlahoviny);   linoleum   a   korek;   antistatické

             povlaky;   volně   kladené   podlahové   čtverce;   pružné

             laminované   podlahoviny   pro   venkovní   použití

--------------------------------------------------------------------------

  4            Vnější   a   vnitřní   obkladové   prvky,   desky,   profily,       §   7

             panely,   fasádní   obklady   (například   obklady

             a   profily   z   plastů,   kompozitních   materiálů,

             cihelných   pásků,   vláknocementových   desek,   prvky

             pro   povrchové   úpravy   stěn   a   podhledů,   tvarovaná

             chemicky   odolná   kamenina   a   keramické   kachle)

--------------------------------------------------------------------------

  5            Panely,   obkladové   desky,   prvky   a   profily,   fasádní

             obklady,   zavěšené   podhledy,   závěsné   kostry,

             krytiny   v   rolích   a   šindele

 

             a)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky         §   5a

             na   požární   bezpečnost   staveb,   včetně   šíření

             plamene   po   povrchu   a   odkapávání   hmot   z   podhledů

             nebo   bezpečnost   při   užívání   nebo   hygienické   požadavky

 

             b)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   tepelně   nebo    §   7

             nebo   zvukově   izolační   požadavky

 

             c)   pro   použití,   na   která   se   vztahují   požadavky

             reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                             §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                                §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                         §   8

--------------------------------------------------------------------------

  6            Sádrokartonové   desky,   omítky   a   tence   laminované

             podhledové   prvky,   sádrovláknité   desky

             a   kompozitní   panely   (lamináty),   včetně   příslušných

             doplňkových   výrobků

 

             a)   v   požárních   stěnách,   příčkách   nebo   stropech

             (nebo   jejich   obkladech),   na   které   se   vztahují

             požadavky   reakce   na   oheň   s   předepsanou   úrovní

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                            §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                               §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                        §   8

 

             b)   ve   stěnách,   příčkách   nebo   stropech,   zamýšlených §   7

             pro   zvýšení   požární   odolnosti   konstrukčních   prvků

             a/nebo   pro   dělení   budov   na   požární   úseky

--------------------------------------------------------------------------

 

 

  12.   Stavební   výrobky    pro   hygienická   zařízení    a   ostatní   speciální

      výrobky

 

--------------------------------------------------------------------------

  Poř.         Název   skupiny   výrobků                                            Postup

 číslo                                                                                        posuz.

                                                                                               shody

--------------------------------------------------------------------------

  1            Výlevky,   umyvadla   a   společné   umývací   žlaby,           §   8

             koupací   vany,   sprchové   mísy,   bidety,   pisoáry,

             záchodové   mísy,   suché,   chemické   a   kompostovací

             záchody,   macerační   záchody   (záchody   se   zařízením

             na   zmenšování   objemu   fekálií),   turecké   (dřepové)

             záchody,   splachovací   nádržky,   vířivé   vany,   sprchové

             a   vanové   zástěny   a   přepážky   a   prefabrikované

             hygienické   buňky

--------------------------------------------------------------------------

  2            Stavebnicové   veřejné   záchody   a   prefabrikované

             záchodové   kabiny   s   povrchovými   úpravami   z   materiálů

             spadajících   z   hlediska   reakce   na   oheň   do   tříd

 

             A1 1 ,    A2 1 ,    B 1 ,    C 1                                            §   5a

             A1 2 ,    A2 2 ,    B 2 ,    C 2 ,    D,   E                               §   7

             (A1   až   E) 3 ,    F                                                        §   8

--------------------------------------------------------------------------

  3            Výrobky   pro   osoby   s   omezenou   schopností   pohybu §   7

             a   orientace:

             -   madla,

             -   sklopná   sedátka   do   sprchových   koutů,

             -   zvedací   zařízení   pro   přemístění   osob,

             -   dlažební   kostky   a   dlažební   desky   se   speciální

               hmatovou   úpravou   pro   zrakově   postižené,

             -   akustické   orientační   a   informační   majáky

               pro   zrakově   postižené

--------------------------------------------------------------------------

 POZNÁMKY:

 

  1)   Výrobky/materiály,    u    nichž    jasně    stanovená    etapa   výrobního

     procesu    vede    k    lepší    klasifikaci   z   hlediska    reakce   na   oheň

     (např.    přidáním    retardérů    hoření    nebo    omezením   organických

     materiálů)

 2)   Výrobky/materiály,   na   které   se   nevztahuje   poznámka   1)

 3)   Výrobky/materiály,    u   nichž    se   nevyžaduje    zkoušení   reakce    na

     oheň   (např.    výrobky/materiály   tříd   A1    podle   rozhodnutí   Komise

     96/603/ES,   ve   znění   rozhodnutí   Komise   2000/605/ES)

 

            Vysvětlivky:

            Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle výsledků zkoušek reakce na oheň je uvedena v ČSN EN 13501-1. Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení je uvedena v ČSN EN 13501-2.

            Požadavky na požární odolnost a reakci na oheň budou stanoveny v revidované ČSN 73 0810.

            Výsledky zkoušek stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot podle zrušené ČSN 73 0862 platí do 31.12.2007, pokud jejich platnost není jinak omezena.

            Stupně hořlavosti podle ČSN 73 0862 lze využít do 31.12.2007.

 

Příl.3

 

            I. Požadavky na systém řízení výroby

 

            1. Výrobce je odpovědný za organizaci zavedení a udržování účinného systému řízení výroby. Úkoly a odpovědnosti v organizaci řízení výroby je nutné dokumentovat a tuto dokumentaci udržovat v aktuálním stavu. V každém provozu může výrobce delegovat tuto činnost na osobu mající nezbytné oprávnění k:

 

a) určení postupů pro činnost při posuzování shody výrobku v přiměřených stádiích,

 

b) určení a zaznamenání každého případu neshody,

 

c) určení postupů k nápravě případů neshody.

 

            2. Výrobce musí vypracovat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci o systému řízení výroby, který uplatňuje. Dokumentace a postupy výrobce mají být přiměřené výrobku a výrobnímu procesu. Systém řízení výroby musí dosáhnout přiměřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku. To zahrnuje:

 

a) přípravu dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací řízení výroby v souladu s požadavky norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických dokumentů,

 

b) účinné zavedení těchto postupů a instrukcí,

 

c) zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků,

 

d) využití těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků, řešení všech z toho vyplývajících situací neshody a popřípadě revize systému řízení výroby, aby se příčina neshody odstranila.

 

            3. Systém řízení výroby zahrnuje některé nebo všechny z těchto operací:

 

a) specifikování a ověřování surovin a složek,

 

b) kontroly a zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět během výroby, popřípadě postupy pro provádění nerozebíratelných spojů včetně dokladů o odborné způsobilosti pracovníků provádějících nerozebíratelné spoje a nedestruktivní kontrolu nerozebíratelných spojů,

 

c) ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s četností, která může být stanovená v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech a přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám.

 

            Operace uvedené v písmenu b) jsou zaměřeny na výrobek ve stádiu polotovaru i na zařízení, na kterých se mají zkoušky provádět, na jejich seřízení a vybavení apod. Volba těchto kontrol a zkoušek a jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho složitost, citlivost charakteristik výrobku na změny výrobních parametrů apod.

 

            Pokud jde o operace uvedené v písmenu c), neexistuje-li žádná kontrola hotových výrobků v době jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit, aby balení a přiměřené podmínky manipulace a skladování nepoškodily výrobky a aby výrobek zůstal ve shodě s určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením.

 

            II. Ověřování a zkoušky

 

            Výrobce musí vlastnit nebo mít dostupné technické vybavení a zaměstnance, které mu umožní provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento požadavek může výrobce splnit uzavřením subdodavatelské smlouvy s jednou nebo více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a vybavení mají.

 

            Výrobce a jeho smluvní subdodavatelé musí zajistit, že měřidla pro posuzování shody výrobků jsou ověřena nebo zkalibrována v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu 6) a udržovat je tak, aby odpovídaly příslušným normám, technickým předpisům, stavebnímu technickému osvědčení nebo technickým dokumentům.

 

            III. Zkoušky

 

            Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech. V případě určitých charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení nebo jiné technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou zkušební metodu, pokud se může zavést určitá korelace nebo ověřitelný vztah mezi stanovenou charakteristikou X - charakteristikou, která se má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a spolehlivěji nežli charakteristiku X. Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li průkazně validovány.

 

            V závislosti na stanoveném postupu posuzování shody mohou být počáteční zkoušky typu prováděny samotným výrobcem nebo autorizovanou osobou.

 

            IV. Protokoly o zkouškách

 

            Výrobce musí vypracovávat a uchovávat záznamy, které poskytují důkaz o tom, že výrobek byl zkoušen. Tyto záznamy musí dokladovat, že výrobek splnil požadavky určených norem, technických předpisů nebo stavebního technického osvědčení. Pokud výrobek tato kritéria nesplňuje, uplatní se opatření výrobce v případě zjištění neshodných výrobků.

 

            V. Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě

 

            Jestliže se kontrolami nebo zkouškami zjistí, že výrobek nesplňuje předepsaná kritéria, musí výrobce neprodleně přijmout nezbytná nápravná opatření. Neshodné výrobky nebo jejich série se musí uchovávat odděleně od ostatních výrobků a řádně identifikovat. Jakmile je zjištěná vada napravena, příslušné zkoušky nebo ověření se musí opakovat.

 

            Pokud výrobky byly uvedeny na trh dříve, než byly výsledky zkoušek nebo ověření k dispozici, musí výrobce v rámci dokumentace o provozování systému řízení výroby popsat způsob informování zákazníků.

 

            VI. Záznamy ze systému řízení výroby (registr výrobce)

 

            Záznamy z provedených kontrol nebo zkoušek prováděných v rámci systému řízení výroby vede výrobce v registru v souladu s požadavky § 1 odst. 1 písm. d) nařízení. Ke všem výsledkům kontrol nebo zkoušek, kterými bylo zjištěno nesplnění požadavků norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických dokumentů, musí být v registru uvedena všechna opatření přijatá k nápravě zjištěného stavu.

 

            VII. Identifikovatelnost

 

            Odpovědností výrobce je uchovávat úplné záznamy o jednotlivých výrobcích nebo výrobních sériích, včetně příslušných výrobních detailů a charakteristik. Jednotlivé výrobky nebo série výrobků a odpovídající výrobní detaily musí být identifikovatelné a vysledovatelné.

Vybraná ustanovení novel

 

Čl.II nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

 

Přechodná ustanovení

 

            1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto postupů posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, použít postupy stanovené dosavadními právními předpisy.

 

            2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

 

            3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.

 

            4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

 

____________________

 

1) Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

 

1a) Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Například § 47 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb. , o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb. , o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zákon č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 157/1998 Sb. , o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 502/2000 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb. , o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb. , o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

 

3) Článek 16 směrnice Rady 89/106/EHS.

 

4) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

6) Zákon č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.