JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
   827.1  Vodovody trubní
   827.2  Kanalizace trubní
   827.4  Parovody a teplovody trubní
   827.5  Plynovody a vzduchovody trubní
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  827.5..11  Přípojka plynu STL
  827.19.31  Přípojka vody
  827.19.11  Přípojka vody
  827.29.11  Venkovní kanalizace
  827.11.31  Vodovod- podchod tratí ČD
  827.29.11  Přípojka kanalizace
  827.59.21  Přípojka plynu
  827.19.11  Přípojka vody
  827.29.11  Kanalizace dešťová
  827.29.11  Kanalizace splašková
  827.59.11  Plynovod
  827.19.11  Vodovod
  827.29.11  Kanalizace splašková
  827.29.11  Kanalizace dešťová
  827.11.11  Vodovod Dobročkovice
  827.11.11  Vodovod Chvalkovice
  827.11.11  Vodovod Nemochovice
  827.11.11  Vodovod Pavlovice
  827.59.11  Přípojka plynu
  827.29..1  Kanalizace splašková
  827.29..1  Kanalizace splašková 2
  827.29..1  Kanalizace splašková 3
  827.21  Podchod pod tratí ČD
  827.21.11  Venkovní kanalizace tlaková
  827.21.11  Venkovní kanalizace
  827.11.31  Vodovod E
  827.11.31  Vodovod F
  827.11.31  Vodovod F2
  827.11.11  Vodovod F3
  827.11.31  Vodovod G
  827.29.11  Přípojka kanalizace
  827.19.11  Přípojka vody
  827.13.14  Vodovod most Bechyně
  827.29.11  Kanalizace
  827.11.11  Přeložka vodovodu
  827.49.21  Přípojka tepla- topné medium
  827.29.11  Kanalizace
  827.53.11  Plynovod
  827.19.11  Vodovodní přípojka
  827.59.11  Plynovod
  827.29.11  Splašková kanalizace
  827.29.41  Dešťová kanalizace
  827.19.11  Vodovod
  827.59.11  Plynovod STL
  827.19.11  Vodovodní přípojka
  827.19.11  Vodovodní přípojka
  827.29.41  Kanalizační řád
  827.59.11  Plynovod
  827.75.11  Přeložka vodovodu
  827.29.51  Kanalizace
  827.43.21  Přeložka horkovodu
  827.21  Kanalizační stoka A
  827.29.41  Kanalizační stoka A-1
  827.29.41  Kanalizační stoka A-2
  827.29.41  Děšťová kanalizace
  827.59.11  Plynovod STL 1
  827.59.11  Plynovod STL 2
  827.59.A1  Domovní přípojky
  827.21.A5  Kanalizace
  827.29.A2  Přípojky kanalizace
  827.29.A2  Kanalizace
  827.19.A1  Přípojka vody
  827.49  Přípojka tepla- medium voda
  827.19.A1  Přípojka vodovodu
  827.59.A3  Přípojka plynovodu
  827.29  Přípojka kanalizace
  827.29  Kanalizační přípojka
  827.19.A1  Přípojka vody
  827.49  Přeložka horkovodu
  827.49  Přípojka tepla
  827.59  Přípojka plynu k objektům VI - X
  827.19  Přípojka vody k objektům VI - X
  827.29  Přípojka kanalizace k objektům VI - X
  827.19  Přípojka vody
  827.19  Přeložka vodovodu DN 300
  827.19  Přeložka vodovodu DN 150
  827.59  Přeložka plynu
  827.59  Přípojka plynu
  827.11  Přívodný řad A
  827.11.A  Přívodný řad B
  827.11.A  Zásobovací řad Uhřice
  827.11.A  Zásobovací řad Chvalkovice
  827.11.A  Zásobovací řad Nemochovice
  827.11.A  Zásobovací řad Milonice
  827.11.A  Zásobovací řad Manerov
  827.11  Podchody pod silnicí 1
  827.11.A  Podchod pod silnicí 2
  827.13  Rozvodná síť
  827.11.A  Podchody pod silnicí 3
  827.11.A  Podchody pod silnicí 4
  827.11  Podchody pod silnicí 5
  827.59  Přípojka a rozvod plynu
  827.19  Přípojka vody
  827.21  Stoky splaškové a jednotné kanalizace - 2. stavba
  827.29  Venkovní kanalizace
  827.19  Venkovní vodovod
  827.49  Venkovní parovod
  827.11  Propojení řadu G na VDJ Dubina - elektro technologická část
  827.19.A1  Vodovodní přípojky
  827.29  Dešťová kanalizace 2
  827  Vnější rozvody vody a kanalizace
  827.29  Kanalizace
  827.59  Přípojka plynu k objektům I - V
  827.19  Přípojka vody k objektům I - V
  827.29  Přípojka kanalizace k objektům I - V
  827.21  Přeložka kanalizace
  827.21  Kanalizační stoka B
  827.21  Kanalizační stoka B-1
  827.21.A1  Výtlačné potrubí a čerpací stanice
  827.21.A3  KanaLizační stoka BA
  827.21.A3  Kanalizační stoka BA-1
  827.21.A3  Kanalizační stoka BB
  827.21.A3  Kanalizační stoka A2-A
  827.21.A3  Kanalizační stoka AA
  827.21.A3  Kanalizační stoka AB
  827.21.A3  Kanalizační stoka AB-1
  827.21.A3  Kanalizační stoka AC
  827.21.A3  Kanalizační stoka AC-1
  827.21.A3  Kanalizační stoka AD
  827.21.A3  Kanalizační stoka AE
  827.21.A3  Kanalizační stoka AF
  827.21.A3  Kanalizační stoka AG
  827.19  Přípojka vody
  827.29  Rekonstrukce kanalizační přípojky
  827.19  Rekonstrukce vodovodu
  827.29  Venkovní kanalizace
  827.59  Prodloužení STL plynovodu
  827.21  Kanalizace sil. III/04720
  827.11  Přeložka vodovodu
  827.41  Přeložka parovodu
  827.53  Přeložka plynovodu
  827.29.A2  Kanalizace 1
  827.29  Kanalizace
  827.19  Vodovod
  827.53  Vnitroareálové rozvody plynu
  827.29  Kanalizace
  827.19  Vodovodní přípojka
  827.59  Plynovodní přípojka
  827.29.A2  Přípojka kanalizace 1
  827.19.A1  Přípojka vody 2
  827.29.A2  Přípojka kanalizace 2
  827.19.A1  Přípojka vodovodu 2
  827.21.A8  Kanalizační stoka A
  827.21.A6  Kanalizační stoka AA
  827.21.A3  Kanalizační stoka AB1
  827.21.A6  Kanalizační stoka C
  827.21.A8  Kanalizační stoka E
  827.21.A3  Kanalizační stoka E-2-1-1
  827.21.A  Kanalizační stoka E4
  827.29  Kanalizační přípojky
  827.29  Vodovodní přípojka
  827.21.A6  Vnitřní kanalizace s měrným objektem
  827.21.A3  Kanalizační stoka AB
  827  Přípojky vody, kanalizace a tepla
  827.29.A2  Kanalizační přípojka
  827.19  Vodovodní přípojka
  827.59  STL plynovodní přípojka
  827.11  Výtlačný řad
  827.21.A2  Odpad z vodojemu
  827.11.A1  Zásobovací řad I a II
  827.11.A1  Zásobovací řad
  827.11.A1  Hlavní řady
  827.11.A1  Hlavní řady
  827.11.A2  Zásobovací řad
  827.29  Kanalizace splašková
  827.29  Kanalizace dešťová
  827.19  Rozvod vody v areálu
  827.19  Vodovodní přípojka
  827.59  Plynovodní přípojka + prodloužení plynovodního řadu
  827.52  Přeložka plynu
  827.52  Přípojka plynu, průmyslový plynovod, rozvod plynu v kotelně
  827.19  Přeložka vodovodu
  827.19  Přípojka vody
  827.21  Kanalizace dešťová
  827.21  Kanalizace splašková
  827.29  Přípojka splaškové kanalizace
  827.29  Přípojka dešťové kanalizace
  827.59  Přeložka plynovodu
  827.21  Kanalizace
  827.29  Přípojka a rozvod kanalizace
  827.19  Přípojka vody
  827.59  Přípojka plynu
  827.29  Kanalizace dešťová
  827.29  Kanalizace splašková
  827.29  Kanalizace zaolejovaná
  827.29  Venkovní kanalizace a přípojka dešťová
  827.29  Kanalizační přípojka splašková
  827.19  Vodovodní přípojka
  827.49  Horkovodní přípojka
  827.29.A2  Kanalizace a propojovací potrubí
  827.19.A1  Přípojka vodovod
  827.22  Stoková síť v obci a její objekty
  827.22  Cyklistická stezka - děšťová kanalizace
  827.53  Přeložka plynovodu
  827.29.A3  Areálová přípojka kanalizace
  827.19.A1  Areálová přípojka vodovod
  827.52  Areálová přípojka plynovodu
  827.52  Teplovod
  827.52.B4  Přeložka plynovodu
  827  Přeložka vodovodu a kanalizace
  827.29.A3  Přípojky kanalizace
  827.11.A7  Venkovní vodovod
  827.44.A2  Teplovodní přípojka
  827.21.A2  Venkovní kanalizace
  827.19.A1  Venkovní vodovod
  827.21.A3  SO 01 - Kanalizace splašková I. etapa
  827.21.A3  Gravitační kanalizace
  827.21.A  Kanalizační výtlak
  827.11.A1  Vodovodní síť
  827.29.A2  Vnitroareálový rozvod kanalizace
  827.29.A2  Rekonstrukce kanalizační přípojky
  827.19.A1  Rekonstrukce vodovodní přípojky
  827.29.A2  Přípojka splaškové kanalizace
  827.29.A2  Dešťová kanalizace
  827.19.A1  Vodovodní přípojka
  827.59.A1  Přípojka plynu a OPZ
  827.59.A2  Přípojka plynu
  827.19.A1  Přípojka vody
  827.29.A2  Přípojka kanalizace
  827.29.A2  Venkovní kanalizace
  827.19.A1  Vodovodní přípojka
  827.29.A2  Kanalizace (včetně retenční nádrže)
  827.19.A1  Vodovod (přípojka + vnitřní rozvody)
  827.21.A2  Přípojky kanalizace
  827.29.A2  Přípojky ZTI
  827.13  Vodovod
  827.19.A1  Vodovodní přípojky
  827.21.A3  Kanalizace
  827.29.A2  Kanalizační přípojky
  827.59.A3  Plynovod
  827.11.A3  Vodovodní řady C6, C6-1, C6-2, C 6-3, C6-5, C6-5-1
  827.11.A3  Vodovodní řad C5