ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
      781 Keramické obklady
      782 Obklady z kamene
      783 Nátěry
      784 Malby
      785 Tapetování
      786 Čalounické úpravy
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  781 - Obklady keramick��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Podkladní konstrukce
Podkladní konstrukcí se rozumí plocha určená k montáži obkladů, její nerovnost nesmí překročit +- 5 mm na dvoumetrové lati. Obsahem standardu je kontrola a přeměření podkladní konstrukce a její očištění před vlastním provedením prací, zejména pak odstranění prachu, vápna a mastných skvrn, nikoliv odstranění uvolněné omítky, u obkladů pokládaných do maltového lože navlhčení podkladní konstrukce, u obkladů pokládaných do tmele provedení penetračního nátěru podkladní konstrukce, u vysoce nasákavých a prachovitých povrchů podkladní konstrukce penetrační nátěr dvojnásobný.

Lože pro obklady
Ložem pro obklady se rozumí vrstva pojiva, do nějž jsou obkladačky ukládány. Obsahem standardu je příprava materiálu pro lože, jeho nanesení na podkladní konstrukci a úprava povrchu lože podle předepsaného technologického postupu.

Obkládání, montáž obkladů.

Obkládáním resp. montáží obkladů se rozumí kladení obkladaček do připraveného lože podle stanoveného vzoru. Obsahem standardu je rozebrání obalů, roztřídění obkladaček a rozložení podle potřeby a vlastní ukládání včetně vkládání distancí pro zajištění pravidelnosti spár, nezbytné řezání obkladaček do potřebných rozměrů a vytvoření otvorů pro napojení připojovacích armatur, zásuvek apod.

Spárování
Spárováním se rozumí výplň spár mezi jednotlivými obkladačkami a mezi podlahovou konstrukcí a stěnou v šířce odpovídající typu, velikosti a tloušťce dlaždic hmotou, která musí svými vlastnostmi navazovat na typ použitého materiálu pro lože. Obsahem standardu je příprava tmelu, vytmelení spáry, zahlazení povrchu tmelu, očištění obkladaček.

Doplňkové práce při provádění obkladů
Doplňkovými pracemi se rozumí úkony sloužící k úplnému provedení obkladů. Obsahem standardu je pro řezání obkladaček diamantovým kotoučem rozměření a vyznačení řezu a řezání, pro montáž lišt rozměření a vyznačení řezu, uříznutí a osazení lišty a dále zvýšení pracnosti a potřeby řezání při kladení diagonálním, při sestavování dekoru, při kladení a spárování mozaiky za použití pryskyřičného lepidla.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže, obvykle do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Plocha obkladů stěn a stropů se určuje v m2 z rozměrů obkládaných konstrukcí podle projektu. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů a neobkládané plochy jednotlivě větší než 0,25 m2. Svislé a vodorovné plochy výstupků, ústupků, parapetů a ostění se připočítávají.
Množství obkladů samostatných parapetů, ostění a nadpraží se určuje v m za každou řadu jednotlivě. Množství zařezání obkladů podél pisoárového žlábku a zařezání obkladů se určuje v metrech půdorysné délky za každou řadu jednotlivě. Plocha obkladů samostatných pilířů a sloupů se určuje v m2 z rozměrů podle projektu; tato plocha se násobí součinitelem 1,10. Plocha obkladů v omezeném prostoru se určuje v m2 z rozměrů podle projektu. Plocha obkladů základů se určuje v m2 z rozměrů obkladů podle projektu.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č-239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 73 3450 (733450) Obklady keramické a skleněné

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních obkladů keramických se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN 72 2450 (722450) Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu
- ČSN 72 2451 (722451) Zkouška přídržnosti malty k podkladu
- ČSN 72 2452 (722452) Zkouška mrazuvzdornosti malty
- ČSN EN 12004 (72 2469) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice a
specifikace
- ČSN EN 13888 (72 2471) Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky –
Definice a specifikace
- ČSN 72 5010 (725010) Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, pórovitosti,
objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických
směsí a výrobků
- ČSN 72 5017 (725017) Stanovení pevnosti v ohybu keramických hmot a výrobků
- ČSN 72 5100 (725100) Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení a
technické dodací předpisy
- ČSN EN 87 (725101) Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a
označování
- ČSN EN 14411 (725109) Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace,
charakteristiky a označování
- ČSN 72 5149 (725149) Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice
- ČSN EN ISO 10545-1 až 16 (725110) Keramické obkladové prvky – Stanovení
technických parametrů
- ČSN 72 5122 (725122) Stanovení odolnosti keramického střepu a glazury proti
chemickým činidlům
- ČSN EN 101 (725126) Keramické obkladové prvky. Stanovení tvrdosti povrchu podle
Mohse
- ČSN 72 5149 (725149) Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice
- ČSN 72 5162 (725162) Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry
- ČSN EN 121 (725181) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s
nízkou nasákavostí (E =< 3%). Skupina A I
- ČSN EN 159 (725182) Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové
prvky s nasákavostí (E > 10%). Skupina B III
- ČSN EN 176 (725183) Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové
prvky s nízkou nasákavostí (E =< 3%). Skupina B I
- ČSN EN 177 (725184) Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové
prvky s nasákavostí (3% < E =< 6%). Skupina B II a
- ČSN EN 178 (725185) Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové
prvky s nasákavostí (6% < E =< 10%). Skupina B II b
- ČSN EN 186-1 (725186) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s
nasákavostí (3% < E =< 6%). Skupina A IIa - Část 1
- ČSN EN 186-2 (725187) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s
nasákavostí (3% < E =< 6%). Skupina A IIa - Část 2
- ČSN EN 187-1 (725188) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s
nasákavostí (6% < E =< 10%). Skupina A IIb - Část 1
- ČSN EN 187-2 (725189) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s
nasákavostí (6% < E =< 10%). Skupina A IIb - Část 2
- ČSN EN 188 (725190) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s
nasákavostí (E > 10%). Skupina A III
- ČSN 72 5191 (725191) Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti
- ČSN 73 2577 (732577) Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
k podkladu
- ČSN 73 2579 (732579) Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních
konstrukcí
- ČSN 73 3450 (733450) Obklady keramické a skleněné

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Obklady do tmele jsou obklady lepené atestovaným tmelem na předem zhotovený podklad s největší odchylkou od roviny ? 2 mm (např. hladká omítka, montované dílce z jakéhokoliv materiálu).

Obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce:
a) provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
b) prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší než 500 mm

Stěny jsou konstrukce o sklonu přes 45 stupňů od vodorovné konstrukce. Stropy nebo podlahy jsou konstrukce o sklonu do 45? od vodorovné konstrukce. Tvarovky hluboké jsou tvarovky částečně zapuštěné do stěny. Tvarovky mělké jsou tvarovky osazené na líc zdiva.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k provedení obkladů keramických je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO OBKLÁDAČKY
- materiál
- rozměry
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- rovinnost lícních ploch
- pevnost v ohybu
- lomové zatížení
- odolnost proti změnám teploty
- odolnost proti chemikáliím používaným v domácnosti podle
- odolnost proti kyselinám a louhům
- odolnost proti tvorbě skvrn
- obsah olova a kadmia
- odolnost proti vzniku vlasových trhlin
- odolnost proti hloubkovému a povrchovému opotřebení
- koeficient teplotní délkové roztažnosti

PRO TMELY
- doba zpracovatelnosti
- max. tloušťka vrstvy
- doba zpracování po nanesení na podklad
- spotřeba
- min. aplikační teplota

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

 


   Copyright RTS, a.s.