ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
      781 Keramické obklady
      782 Obklady z kamene
      783 Nátěry
      784 Malby
      785 Tapetování
      786 Čalounické úpravy
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  786 - ��alounick�� ��pravy

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ

Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Zastiňující zařízení

Zastiňujícím zařízením se rozumí:
- lamelové žaluzie do oken zdvojených, otvíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích, kyvných nebo
  otočných dřevěných nebo kovových
- vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných nebo kovových
- venkovní pro okna dřevěná nebo kovová

Obsahem standardu je rozšroubování a zpětné sešroubování okenních křídel pro žaluzie meziokenní, montáž vodících lišt, montáž žaluzie dle použitého typu, seřízení, překontrolování a případná úprava namontované žaluzie.

Zatemňovací zařízení
Zatemňovacím zařízením se rozumí zatemňovací zařízení rentgenové. Obsahem standardu je celková montáž včetně přezkoušení a utěsnění prosvítajících míst

Montáž zastiňujících rolet
Z Montáží zastiňujících rolet se rozumí montáž rolet z textilií nebo umělých tkanin a zastiňujících rolet dřevěných typu ESLINGER. Obsahem standardu je kontrola místa osazení, rozměření a přišroubování nosičů, vybalení a nasazení zastiňujícího zařízení do nosičů, včetně nastavení samotočů, přezkoušení funkce rolety a případná úprava

Montáž čalounění dveří
Montáží čalounění dveří se rozumí potažení dveřních křídel koženkou nebo potahovou látkou a vycpání izolační vlnou. Obsahem standardu je i vyvěšení a zpětní zavěšení dveřních křídel a demontáž a zpětná montáž kování

Montáž skládacích stěn
Montáží skládacích stěn se rozumí montáž stěn jednodílných nebo dvoudílných typu Variant nebo Universal. Obsahem standardu je osazení stěny včetně kování a vodících profilů. Popis standardu musí vymezit typ, materiál, barvu a rozměry skládacích stěn

Ostatní práce
Z Prací ostatní se rozumí montáž jedné nebo dvou kolejniček. Obsahem standardu je zaměření a vyznačení upevňovacích bodů, přiříznutí kolejničky na míru, vrtání otvorů, uchycení kolejničky vruty případně pomocí příchytek

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže obvykle v prostor do 10m vodorovně a 3,5m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ


Množství zastiňujících rolet se určuje v m2 zastiňované plochy podle způsobu osazení:
a) do okenního otvoru (na okenní křídlo, na podhled ostění, do špalety nebo truhlíku dvojitých oken
b) před okenní otvor, součinem rozměrů otvorů otvoru zvětšených o šířkový přesah rolet podle projektu, nejméně však o 200 mm.

Množství zastiňujících rolet skládaných a lamelových žaluzií se určuje v m2 zastiňované plochy podle způsobu osazení:
a) do zdvojených oken, součinem vnitřních rozměrů okenního křídla, přičemž se šířka zmenšuje o 10 mm,
b) před okenní otvor z vnitřní strany, součinem rozměrů otvoru zvětšených o šířkový přesah rolet nebo žaluzií podle projektu, nejméně však o 200 mm
c) před okenní otvor z vnější strany, součinem skladebních rozměrů okna.

Množství zatemňovacích zařízení se určuje v m2 zatemňovací plochy součinem skladebných rozměrů okna. Způsob měření platí i pro otvory bez oken nebo s jinou výplní. Zastiňovaná nebo zatemňovaná plocha se však určí nikoliv ze skladebných, ale z rozměrů okna podle projektu. Množství čalounění dveří se určuje v m2 součinem jmenovitých rozměrů dveří. Množství skládaných stěn se určuje v m2 součinem rozměrů otvoru podle projektu
Množství kolejniček se určuje v m délky podle projektu

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ON 73 3170 Čalounické práce stavební. Základní ustanovení
ON 73 3171 Čalounické práce stavební. Zacloňovací zařízení.

MATERIÁLY

ČSN EN 1527 (165761) Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody
ČSN 22 0205 (220205) Smernice pre obrábanie tvrdených papierov a tkanín
ČSN EN 60335-2-97 (361040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení
ČSN EN 61331-1 (364731) Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů
ČSN EN 61331-2 (364731) Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Ochranná skla
ČSN EN 61331-3 (364731) Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy a ochranné prostředky pro gonády
ČSN 64 7003 (647003) Syntetické usně. Koženky
ČSN EN 13363-1 (730303) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda
ČSN EN 12412-4 (730316) Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně
ČSN EN 13336 (792820) Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně
ČSN EN ISO 15186-1 (730509) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření
ČSN ISO 10053 (730510) Akustika. Laboratorní měření útlumu zvuku kancelářskou zástěnou
ČSN EN 20140-10 (730511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 10: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti malých stavebních prvků (ISO 140-10:1991)
ČSN EN 20140-2 (730511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů
ČSN EN 20140-9 (730511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 9: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnosti pro stanovení zvukové izolace zavěšeného podhledu s průběžnou vzduchovou vrstvou (ISO 140-9:1985)
ČSN EN 949 (746005) Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem
ČSN EN 1522 (746006) Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace
ČSN EN 1523 (746007) Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody
ČSN EN 1932 (746016) Doplňky - vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda
ČSN EN 12045 (746021) Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření přenášené síly
ČSN EN 12216 (746024) Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice
ČSN EN 13125 (746025) Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku
ČSN EN 12833 (746026) Svinovací okenice pro střešní okna a zimní zahrady - Odolnost proti zatížení sněhem - Zkušební metoda
ČSN 80 0021 (800021) Názvosloví a charakteristika tkanin
ČSN 80 0025 (800025) Názvosloví vad tkanin
ČSN EN 14465 (804206) Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení
ČSN 80 4618 (804618) Lnářské technické a konfekční výrobky. Potahy a rolety. Klasifikace

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

neuvedeno

ZKRATKY

neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení nátěrů je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO ZASTIŇUJÍCÍ A ZATEMŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- název, typ, označení
- materiál
- provedení
- použití
- umístění
- rozměry
- tvar
- barva
- maximální šířka
- maximální výška
- maximální plocha
- způsob ovládání

PRO MONTÁŽ ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ

- potahový materiál
- vycpávkový materiál
- tepelný odpor
- zvuková izolace
- rozměry
- barva

PRO DVEŘE SKLÁDACÍ

- typ
- rozměry
- materiál
- provedení
- barva
- vedení
- doplňky (kování)

PRO KOLEJNIČKY

- materiál
- provedení
- délka
 


   Copyright RTS, a.s.