ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
      781 Keramické obklady
      782 Obklady z kamene
      783 Nátěry
      784 Malby
      785 Tapetování
      786 Čalounické úpravy
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  785 - Tapetov��n��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Všeobecně - přesun hmot
Obsahem standardu je i přesun hmot

Tapetování povrchů lepením
Tapetováním se rozumí úprava povrchů stěn, sloupů a stropů nalepením tapet. Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení čar pro pokládku tapet, nalepení tapet, vyřezání tapet u otvorů (okna, dveře), demontáž a zpětná montáž krytů zásuvek a vypínačů. Popis standardu musí vymezit druh a provedení použitých tapet.

Ostatní práce
Ostatními pracemi se rozumí obroušení a napuštění podkladu. Obsahem standardu je obroušení povrchu špachtlí nebo brusným papírem, oprášení povrchu sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou, penetrace ploch ředěnou makulaturou a nebo lepidlem a odmaštění a napuštění podkladu.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun – pro tapetování je součásti náplně cen položek
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru místnosti nebo schodiště. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Tapetování

Množství tapetování stěn, stropů a sloupů se určuje v m2 z rozměrů konstrukce podle projektu. Otvory o ploše jednotlivě do 0,50 m2 se neodečítají. Plochy ostění, nadpraží, průvlaků, výklenků nebo výstupků se připočítávají celou plochou. Obroušení a napuštění se určuje v m2. Ukončení tapet z pásků se určuje v m délky pásku podle projektu.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ON 73 3172 Tapetárské práce

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletního tapetování se vztahují
příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména :
ČSN EN 12149 (500498) Tapety v rolích - Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu
ČSN EN 13085 (503301) Tapety - Specifikace pro korkové tapety v rolích
ČSN EN 12781 (503302) Tapety - Specifikace pro korkové desky
ČSN EN 233 (503403) Tapety v rolích - Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety
ČSN EN 234 (503404) Tapety v rolích. Specifikace pro tapety k další úpravě
ČSN EN 235 (503405) Tapety - Slovník a značky
ČSN EN 259-1 (503406) Tapety v rolích - Vysoce odolné tapety - Část 1: Specifikace
ČSN EN 259-2 (503406) Tapety v rolích - Vysoce odolné tapety - Část 2: Stanovení odolnosti proti průrazu
ČSN EN 12956 (503407) Tapety v rolích - Stanovení rozměrů, rovnosti okrajů, čistitelnosti a omyvatelnosti
ČSN EN 1372 (668625) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška odlepováním
ČSN EN 1373 (668626) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška smyková
ČSN EN 1902 (668627) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Krípová zkouška ve smyku
ČSN EN 1903 (668628) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí
ČSN EN 1841 (668633) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem
ČSN EN 266 (806001) Tapety v rolích. Ustanovení pro textilní tapety

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

neuvedeno

ZKRATKY
neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení nalepení tapet je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO TAPETY

- materiál (složení vrstev)
- rozměry
- určení
- přetíratelnost
- odolnost proti blednutí
- voděodolnost
- omyvatelnost
- světlostálost
- odstranitelnost
- zdravotní nezávadnost
- odolnost proti poškrábání
- vzor – sesaditelnost
- barevnost (potisk)
 


   Copyright RTS, a.s.